Varan har lagts till i varukorgen

Möjligt minska byggsanktionsavgiften

Energi 24 maj 2013
Svårighet att bedöma vad som är en väsentlig ändring av en eldstad kan vara ett skäl till sänkt sanktionsavgift. Foto: Ulf Söderlund.
Den 22 maj beslutade riksdagen att det ska bli möjligt att i det enskilda fallet sänka en byggsanktionsavgift om den inte står i rimlig proportion till lagöverträdelsen.

De byggsanktionsavgifter som infördes den 2 maj 2011 i plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen har kritiserats för att de ibland blir orimligt höga i proportion till överträdelsen. Nu har riksdagen, efter förslag från regeringen, beslutat att införa en ny paragraf 53 a i plan- och bygglagens kapitel 11. Enligt den paragrafen får en byggsanktionsavgift som inte står i rimlig proportion till den aktuella överträdelsen sättas ned till hälften eller en fjärdedel. Vi bedömningen ska hänsyn tas till om överträdelsen har skett av misstag eller på grund av oaktsamhet. Man ska även ta hänsyn till om överträdelsen av andra skäl kan anses vara mindre allvarlig.

Några exempel

I propositionen ger departementschefen några exempel på när en nedsättning av sanktionsavgiften kan vara aktuell:

  • en överträdelse som har sin grund i en felbedömning
  • när överträdelsen har ett samband med att byggnadsnämnden inte har handlagt ett ärende inom rimlig tid
  • en överträdelse som är av formell karaktär.

Förtydligande

Riksdagen har även beslutat om en redaktionell ändring i 11 kapitlet paragraf 52 för att förtydliga att det är regeringens föreskrifter som avses.

Retroaktiv lindring

Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2013. Bestämmelsen i den nya 53 a parargrafen i kapitel 11 får dock tillämpas för tiden från och med 2 maj 2011.

Generell sänkning

Regeringen planerar att generellt sänka sanktionsbeloppen som regleras i plan- och byggförordningen. Målsättningen är att även avgiftssänkningarna ska träda i kraft 1 juli i år.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Lov och tillsyn Bestämmelser
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial