Varan har lagts till i varukorgen
Efterlyses: Effektiv energiåtervinning ur spillvatten
Energi 3 jun 2013
En så kallad MM-växlare i ett hyreshus i Borås. Två stammar har kopplats ihop för att få ut så mycket värme som möjligt ur huset. Foto: Rörmontage.
Bebo utlyser i slutet av sommaren en teknikupphandling av system för energiåtervinning ur spillvatten i flerbostadshus. Målet är att få fram effektiva lösningar som gör det lönsamt att förvärma tappvarmvatten med återvunnen värme i miljonprogrammets och efterkrigstidens bostäder.
Hans Hellberg Redaktör, Förvaltning
Redaktör, Förvaltning

Hittills har energibesparingar i bostadssektorn varit inriktade på att trimma energisystemen, tilläggsisolera och effektivisera ventilation och återvinning av frånluftsvärmen.

Intresset från fastighetsägare för att återvinna överskottsenergin ur spillvatten innan det lämnar fastigheten har dock varit närmast obefintligt.

I övriga Europa där energipriserna är betydligt högre satsas sedan flera år på olika former av återvinning av värme ur spillvatten.

Men även i svenska badhus och industrier där stora värmemängder kan återvinnas är spillvärmeåtervinning etablerat.

Tiden är mogen

Bebo, Energimyndighetens beställarorganisation för energieffektiva flerbostadshus, anser att tiden nu är kommen för att hitta bra teknik som även lämpar sig för återvinning i mindre vattenflöden.

Åke Blomsterberg på WSP och Lunds tekniska högskola är projektledare för Bebos teknikupphandling:

– I nya hus utgör uppvärmning av tappvatten nästan en tredjedel av husets energianvändning så energiåtervinning ur spillvatten är absolut nästa steg att ta, säger han. Men den stora potentialen finns att hämta hem i befintliga bostäder där det kan gå åt nästan dubbelt så mycket energi som i ett nytt husför att producera tappvarmvatten. Samhället skulle kunna spara 1-1,5 terrawattimmar energi per år om samtliga flerbostadshus återvann värmen i spillvatten.

Ökade krav på återvinning

De återvinningssystem som finns på marknaden i dag ger bara cirka tio procents energieffektivisering vilket gör det svårt att få en investering lönsam.

I teknikupphandlingen är målsättningen att återvinningssystemen ska minska byggnadens energibehov för varmvatten med mellan 20 och 30 procent.

– Vi vet att det finns förbättringspotential hos befintliga system och hoppas förstås även på nya effektiva lösningar. Beräkningar pekar på att passiva värmeväxlare kan spara upp till 20-25 procent. Om flera olika typer av värmeväxlare kombineras kan upp mot 40 procent av energin återvinnas, säger Åke Blomsterberg.

300 000 bostäder

Bebos förhoppning är att upphandlingen ska öka intresset hos fastighetsägare för den nya tekniken när 300 000 bostäder byggda 1960-1975 nu står inför stora renoveringar.

– Självklart bör man för att minska installationskostnaderna passa på att installera värmeåtervinning när man ändå byter ut hela vatten- och avloppssystemen i fastigheterna, säger Åke Blomsterberg.

Teknikupphandlingen utlyses någon gång i slutet av sommaren och anbuden ska vara inlämnade i slutet av november.

Under 2014 installeras de mest intressanta lösningarna i mellan fem och tio flerbostadshus. Våren 2015 utvärderas mätresultaten och en vinnare utses om två år.

FAKTA Olika sätt att återvinna värme från spillvatten

Genom att återvinna värmeenergin ur spillvatten kan man minska energibehovet och kostnaden för att producera varmvatten. Överskottsvärmen från spillvattnet används då till att förvärma tappvarmvattnet. Men det går också att förvärma kallvattnet för att minska energianvändningen för varmvatten. Tekniken utgörs av olika typer av värmeväxlare eller värmepump.

  • Duschvärmeväxlare förvärmer kallvatten så att varmvattenanvändningen i duschen kan minskas. Fördelar: Hög temperaturverkningsgrad och spillvattentemperatur och god reaktionsförmåga. Nackdelar: Återvinner enbart värme ur duschvatten och kräver visst underhåll av de boende.
  • Stående rörvärmeväxlare kopplas på en vertikal avloppsledning och har hög temperaturverkningsgrad. Negativt är att den kan vara komplicerad att installera i en befintlig byggnad.
  • Liggande rörvärmeväxlare ersätter en del av fastighetens befintliga avloppsledning innan den ansluter till det kommunala avloppsnätet. Den återvinner värme från allt spillvatten, kan ha bra energilagringsförmåga och kan kopplas till många lägenheter. Nackdelen är att den kan ta stor plats.
  • Värmepumpar används vid större installationer och innebär att allt spillvatten leds till en brunn där energin återvinns. Värmen kan återvinnas ur allt spillvatten och återvinningsgraden är hög. Men det kostar som sagt en hel del att installera och även underhållskostnaderna är höga.

Dagens passiva värmeväxlare återvinner ungefär 10 procent av energiåtgången för varmvatten men beräknas kunna återvinna mellan 20 och 30 procent. Upp mot 40 procent kan återvinnas om flera olika typer av värmeväxlare kombineras. Värmepumpar beräknas kunna återvinna mellan 50 och 70 procent av energin.

Fördjupningsmaterial

Hans Hellberg Redaktör, Förvaltning
Redaktör, Förvaltning
Bevaka ämnen i artikeln

Energi Ventilation Vatten och avlopp Kyla Värme Bostäder Teknik Projektering
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad VVS
Fler nyheter

FAKTA Olika sätt att återvinna värme från spillvatten

Genom att återvinna värmeenergin ur spillvatten kan man minska energibehovet och kostnaden för att producera varmvatten. Överskottsvärmen från spillvattnet används då till att förvärma tappvarmvattnet. Men det går också att förvärma kallvattnet för att minska energianvändningen för varmvatten. Tekniken utgörs av olika typer av värmeväxlare eller värmepump.

  • Duschvärmeväxlare förvärmer kallvatten så att varmvattenanvändningen i duschen kan minskas. Fördelar: Hög temperaturverkningsgrad och spillvattentemperatur och god reaktionsförmåga. Nackdelar: Återvinner enbart värme ur duschvatten och kräver visst underhåll av de boende.
  • Stående rörvärmeväxlare kopplas på en vertikal avloppsledning och har hög temperaturverkningsgrad. Negativt är att den kan vara komplicerad att installera i en befintlig byggnad.
  • Liggande rörvärmeväxlare ersätter en del av fastighetens befintliga avloppsledning innan den ansluter till det kommunala avloppsnätet. Den återvinner värme från allt spillvatten, kan ha bra energilagringsförmåga och kan kopplas till många lägenheter. Nackdelen är att den kan ta stor plats.
  • Värmepumpar används vid större installationer och innebär att allt spillvatten leds till en brunn där energin återvinns. Värmen kan återvinnas ur allt spillvatten och återvinningsgraden är hög. Men det kostar som sagt en hel del att installera och även underhållskostnaderna är höga.

Dagens passiva värmeväxlare återvinner ungefär 10 procent av energiåtgången för varmvatten men beräknas kunna återvinna mellan 20 och 30 procent. Upp mot 40 procent kan återvinnas om flera olika typer av värmeväxlare kombineras. Värmepumpar beräknas kunna återvinna mellan 50 och 70 procent av energin.

Fördjupningsmaterial