Varan har lagts till i varukorgen

Byggfel ska åtgärdas snabbare

Bestämmelser 21 maj 2013
I dag är det inte lätt för småhusbyggaren att få rätt om något blir fel. Foto: Ulf Söderlund.
En ny roll som ansvarig entreprenör och en ny, åtgärdsinriktad, byggfelsförsäkring ska leda till att byggfel åtgärdas snabbare. Förslagen finns i Byggkravsutredningens slutbetänkande som nyligen överlämnades till civil- och bostadsminister Stefan Attefall.

Hösten 2012 fick Byggkravsutredningen ett tilläggsdirektiv med uppdrag att se om det går att hitta en bättre fungerande lösning av konsumentskydd vid fel eller skada i ett småhus än vad dagens byggfelsförsäkring erbjuder. Utredningen, som lämnade ett delbetänkande i december 2012, Ökat bostadsbyggande och samordnade miljökrav - genom enhetliga och förutsägbara byggregler (SOU 2012:86), hade även kvar att redovisa möjligheten att dela upp byggherreansvaret på olika aktörer i byggprocessen.

Byggfelsförsäkring

Dagens byggfelsförsäkring har varit administrativt betungande för byggnadsnämnderna och konsumenterna har inte fått förväntat ekonomiskt skydd. Byggkravsutredningens utredare Björn Hedlund föreslår därför en ny försäkring som är åtgärdsinriktad. I betänkandet ställer utredaren upp ett antal kriterier som försäkringen bör uppfylla:

 • allvarliga fel ska åtgärdas
 • så kallade utvecklingsfel ska inkluderas i försäkringen
 • det ska gå snabbt och effektivt att utreda om fel eller skada föreligger
 • försäkringen ska vara ett effektivt instrument för att få fel och skador åtgärdade
 • rättsliga frågor och regresskrav mot den som bedömts vara ansvarig för byggfelet ska hanteras professionellt
 • ingen ska kunna ”skylla på annan” på ett sätt som hindrar åtgärdandet. Vem som bär ansvaret får avgöras efter åtgärdandet för det fall ingen påtar sig eller accepterar eget ansvar.

Utredningen föreslår att åtgärdandeförsäkringen ska finnas vid:

 • nybyggnad, tillbyggnad eller ombyggnad av en- och tvåbostadshus
  • både för permanent bruk och för fritidsändamål
 • nybyggnad av flerbostadshus
  • avsett för en bostadsrättsförening eller för ägarlägenhetsfastigheter.

Färdigställandeskydd

Ett färdigställandeskydd ska finnas kvar men i en särskild lag, då både en försäkringslösning och en lösning med bankgaranti kan vara möjlig.

Delat byggansvar

Det blev inget förslag om ”delat byggherreansvar” men väl ett förslag om ”delat byggansvar”. En ny roll införs som utredaren benämner ”ansvarig entreprenör”. Denna ansvarige entreprenör ska före byggstart ha godkänt att han tar på sig uppgiften som ansvarig entreprenör enligt PBL. Detta ska också framgå av kontrollplanen. Byggnadsnämnden ska då i vissa situationer kunna rikta ett föreläggande om rättelse mot den ansvariga entreprenören. Om den ansvarige är svår att nå eller inte vidtar rättelse får byggnadsnämnden rikta föreläggandet mot den som äger fastigheten eller byggnaden. Det innebär att byggherren alltid behåller det slutliga ansvaret.

Remissvända

Innan något av förslagen blir verklighet ska de först ut på remiss. Först därefter beslutar regeringen hur de ska gå vidare.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser
Fackområden

Husbyggnad
Fler nyheter

Fördjupningsmaterial