Varan har lagts till i varukorgen

Antingen detaljplan eller bygglov

Lov och tillsyn 14 maj 2013
Lars Magnusson överlämnar betänkandet En effektiv plan- och bygglovsprocess till Stefan Attefall. Foto: Mats Bäckelin.
I Plangenomförandeutredningens slutbetänkande föreslår Lars Magnusson att det antingen ska krävas detaljplan eller bygglov för att få bygga, inte båda delarna.

Plangenomförandeutredningen lämnar flera radikala förslag som ska förkorta tiden från byggidé till att huset står klart. Fler frågor ska avgöras på översiktsplanenivå och i de flesta fall ska det inte krävas bygglov om detaljplan finns.

Betänkandet SOU 2013:34 En effektivare plan- och byggprocess innehåller cirka 25 förslag till förändringar och förenklingar. De viktigaste är:

 • större tyngd i kommunernas översiktsplanering med områdesplaner
 • färre steg i plan- och bygglovprocessen
 • begränsande bestämmelser i gamla detaljplanen som hindrar förtätelse och bebyggelseutveckling upphävs
 • fler åtgärder bygglovbefrias
 • möjlighet för regeringen att utfärda planföreläggande när det gäller bostadsförsörjning.

Översiktsplan

Utredningen föreslår att översiktsplanen utvecklas för att ge tydlig vägledning för efterföljande beslut. Om staten och kommunen är överens och om översiktsplanen, eller en del av den, tydligt redovisar markanvändningen ska det kunna leda till att detaljplanekravet upphör att gälla. En sådan översiktsplan föreslås få benämningen områdesplan. Tyngdpunkten på medborgardialogen ska ligga på denna nivå.

Områdesplan

Områdesplanen ska kunna reglera både utveckling och bevarande. Av planen ska framgå indelning i blivande:

 • kvartersmark
 • allmän platsmark
 • vattenområden.

I områdesplanen kan även principer för bebyggelsens utformning, trafikförsörjning och högsta totalhöjd redovisas.

Färre steg i processen

Lars Magnusson anser att det görs alldeles för detaljerade detaljplaner, som sedan många gånger överklagas. Därefter ska det sökas bygglov som också kan överklagas. Det blir en tidskrävande process. För komplicerade projekt kan det vara lämpligt att göra en detaljerad detaljplan men i dessa fall ska det inte behövas något bygglov. För enklare projekt kan det vara lämpligt att hoppa över detaljplanen och gå direkt på bygglov. Framförallt om det finns en genomarbetad områdesplan.

Detaljplanebestämmelserna upphör

En detaljplan har i regel en genomförandetid på mellan 5 och 15 år. I utredningen föreslås att efter genomförandetiden upphör alla frivilliga planbestämmelser. I stället införs en lagreglerad planbestämmelse som säger att man inom planområdet får bygga ungefär som det är byggt där sedan tidigare. Enligt förslaget ska detta även gälla för alla befintliga detaljplaner.

Fler åtgärder bygglovbefrias

Friggebodåtgärderna utökas till att även omfatta en till två enklare takkupor, tillbyggnader på maximalt 15 kvadratmeter och att inreda ytterligare en bostad i en befintlig bostad. Sådana åtgärder går helt vid sidan av systemet.

Bostadsförsörjning

Bostadsförsörjning införs i plan- och bygglagen som ett allmänt intresse som ska vägas mot övriga intressen vid planarbete. Kommunerna ska bli skyldig att i översiktsplanen redovisa hur bostadsbehovet ska tillgodoses de närmaste 10 åren. Eftersom bostadsförsörjning även kan vara en mellankommunal fråga ska regeringen kunna ge ett planföreläggande och tvinga kommuner att göra planer för bostadsbyggande.

Ytterligare förenklingar

I betänkandet lämnas ytterligare förslag som ska underlätta handläggningen på kommunen. Det ska bli möjligt att ge bygglov på tomter som ägs av det allmänna även om verksamheten är privat. I dag kan det ges bygglov för en kommunal skola men inte för en privat.

Parkeringsplatser ska kunna anläggas på prickad mark.

Kravet på att kungöra detaljplaner tas bort och kommunen får själv avgöra hur samrådet ska genomföras. Hur samrådet har skett ska dock redovisas i planhandlingarna.

Fler detaljplaner ska kunna antas av byggnadsnämnden eller kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska bara behöva besluta om sådana planer som berör stora ekonomiska åtaganden för kommunen.

Även kravet på kungörelse av bygglov tas bort. I stället ska berörda grannar underrättas innan beslut om lov genom information på byggplatsen och på webben.

FAKTA Plangenomförandeutredningen

Plangenomförandeutredningens uppdrag har ursprungligen varit att se över reglerna om genomförande av detaljplan för att åstadkomma en plangenomförandelagstiftning som är:

 • tydlig
 • effektiv
 • transparent.

Lagstiftningen ska samtidigt vinna acceptans hos kommuner och fastighetsägare och skapa förbättrade förutsättningar för planeringen och byggandet i Sverige.

Den 10 januari 2013 lämnade utredningen betänkandet SOU 2012:91 ”Ett effektivare plangenomförande” med förslag inom tre områden:

 • helhetsperspektiv på genomförande av detaljplaner
 • finansiering av gator och allmänna platser
 • exploateringsavtal.

   Tilläggsdirektiv

I november 2012 utvidgades uppdraget till att också utreda förutsättningarna för att förenkla och förkorta plan- och byggprocessen.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Lov och tillsyn Bestämmelser
Fackområden

Anläggning Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Plangenomförandeutredningen

Plangenomförandeutredningens uppdrag har ursprungligen varit att se över reglerna om genomförande av detaljplan för att åstadkomma en plangenomförandelagstiftning som är:

 • tydlig
 • effektiv
 • transparent.

Lagstiftningen ska samtidigt vinna acceptans hos kommuner och fastighetsägare och skapa förbättrade förutsättningar för planeringen och byggandet i Sverige.

Den 10 januari 2013 lämnade utredningen betänkandet SOU 2012:91 ”Ett effektivare plangenomförande” med förslag inom tre områden:

 • helhetsperspektiv på genomförande av detaljplaner
 • finansiering av gator och allmänna platser
 • exploateringsavtal.

   Tilläggsdirektiv

I november 2012 utvidgades uppdraget till att också utreda förutsättningarna för att förenkla och förkorta plan- och byggprocessen.

Fördjupningsmaterial