Varan har lagts till i varukorgen

Förslag till nya lagar om energieffektivisering

Energi 17 jun 2013
Företag som sysselsätter fler än 250 personer och som inte har ett certifierat miljö- eller energiledningssystem måste enligt förslaget göra en energikartläggning senast 5 december 2015. Foto: Harald Holm
Nya lagar och ändringar i befintliga lagar föreslås då energieffektiviseringsdirektivet ska genomföras i Sverige. SABO reagerar starkt på förslaget om krav på individuell mätning av värme.

Regeringskansliet har tagit fram ett förslag till hur direktivet om energieffektivisering ska genomföras i Sverige. Förslaget presenteras i form av en promemoria.

Fyra nya lagar föreslås:

  • lag om energikartläggning i stora företag
  • lag om frivillig certifiering för vissa energitjänster
  • lag om energimätning i byggnader
  • lag om vissa kostnads-nyttoanalyser på energiområdet.

Ändringar föreslås även i de befintliga lagarna: jordabalken, miljöbalken, bostadsrättslagen (1991:614), ellagen (1997:857), lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt, naturgaslagen (2005:403) och fjärrvärmelagen (2008:263).

Bestämmelserna föreslås i huvudsak träda i kraft den 1 juni 2014.

Omfattande förslag som påverkar

Förslagen i promemorian är omfattande och kommer direkt att påverka byggsektorn. Fredrik von Malmborg från Näringsdepartementet berättade nyligen om förslaget på en EnergiPuls med EnergiNätverk Sverige.

- Det återstår mycket arbete. Flera delar måste utredas mer och det behövs mer detaljer på förordnings- och föreskriftsnivå, sa Fredrik von Malmborg.

Frågestunden efter föredraget dominerades av kravet på energimätning. SABO är mycket upprörda över kravet på individuell mätning av värme.

- Våra medlemsföretag är i grunden positivt ställda till direktivet. Men förslaget om att krav på individuell mätning även ska omfatta värme är katastrofalt. Det innebär istället en ökad energianvändning, säger Therese Rydstedt från SABO.

Remissvar i september

Remissvaren ska ha kommit in till Näringsdepartementet senast den 16 september. Promemorian har tagits fram av regeringskansliet med bistånd från bland annat Statens energimyndighet, Boverket, Energimarknadsinspektionen och Swedac.

Läs mer i relaterade artiklar

Efter sommaren kommer vi att skriva mer om de nya lagarna och dess konsekvenser. Men redan nu kan ni läsa flera tidigare publicerade artiklar som berör innehållet i promemorian, ni hittar dem under relaterade artiklar till höger.

FAKTA Bakgrund

I december förra året trädde direktivet (2012/27/EU) om energieffektivitet i kraft. Syftet med direktivet är att bidra till att EU:s mål om 20 % energieffektivisering till 2020 ska nås. Den 5 juni 2014 måste direktivet vara infört i den svenska lagstiftningen.

FAKTA Direktivet i korta drag

Medlemsländerna ska anta nationella mål för energieffektivisering och införa styrmedel som ger 1,5 % årlig energibesparing i slutanvänd energi. Kraftvärme och fjärrvärme ska främjas. Energikartläggningar, information och utbildning finns också med i direktivet. Den offentliga sektorn ska vara föregångare.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Bestämmelser
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Bakgrund

I december förra året trädde direktivet (2012/27/EU) om energieffektivitet i kraft. Syftet med direktivet är att bidra till att EU:s mål om 20 % energieffektivisering till 2020 ska nås. Den 5 juni 2014 måste direktivet vara infört i den svenska lagstiftningen.

FAKTA Direktivet i korta drag

Medlemsländerna ska anta nationella mål för energieffektivisering och införa styrmedel som ger 1,5 % årlig energibesparing i slutanvänd energi. Kraftvärme och fjärrvärme ska främjas. Energikartläggningar, information och utbildning finns också med i direktivet. Den offentliga sektorn ska vara föregångare.

Fördjupningsmaterial