Varan har lagts till i varukorgen
Fjärrvärmen är i fokus
Energi 19 jun 2013
Energimarknadsinspektionen föreslår att fjärrvärmeföretagen inte ska kunna neka värmeproducenter att ansluta sig till fjärrvärmenätet. Foto: Louise Rosén.
Flera utredningar kring fjärrvärme har presenterats under våren. Svensk Fjärrvärme är orolig för att utredningsarbetet har gått för fort och att det kan ge dåliga lagar.

Under våren har tre utredningsmaterial om den framtida fjärrvärmemarknaden presenterats:

  • Reglerat tillträde till fjärrvärmenäten
  • Prisförändringsprövning och likabehandlingsprincip för fjärrvärme
  • Princip för redovisning av restvärmepotential vid ny fjärrvärmeprodukt.

Energimarknadsinspektionen (EI) står bakom de två första rapporterna och Energimyndigheten den tredje. Regeringen tillsatte utredningarna efter att TPA-utredningen (Third Party Access; tredjeparttillträde) som presenterades våren 2011 fått massiv kritik.

Oro för framstressade lagar

Ulrika Jardfelt VD för Svensk Fjärrvärme uttalar oro för att utredningarna har skett under stor tidspress.

- Det finns bra idéer, men jag oroas ärligt talat av att de framstressade underlagen kommer att ge oss dåliga lagar, säger hon i en artikel i Fjärrvärmetidningen nummer 3 2013.

Svensk Fjärrvärme är starkt kritiska mot utredningen om prisreglering. De anser att utredningen håller låg kvalitet. Kundorganisationerna oroar sig för att det kan finnas risk för uteblivna leveranser om ett fjärrvärmeföretag går i konkurs.

Remisstid till augusti-september

Utredningarna remissbehandlas nu av branschen. Senast den 23 augusti ska synpunkterna för "Reglerat tillträde" (EI R2013:04) och "Prisförändringsprövningen" (EI R2013:07) lämnas till Näringsdepartementet.

Utredningen "Princip för redovisning av restvärmepotential" (ER2013:09) ingår i promemorian "Förslag till genomförande av energieffektiviseringsdirektivet i Sverige" och de remissvaren ska vara inlämnade senast 9 september.

Kort om utredningarna

Nedan följer en kort presentation av utredningarna.

Tillträde till nätet

I utredningen föreslår EI att fjärrvärmeföretag inte ska kunna neka värmeproducenter att ansluta sig till fjärrvärmenät om det inte finns särskilda skäl. Värmeproducenten ska bekosta anslutningen och fjärrvärmeföretaget ska under tio år erbjuda skälig avsättning och ersättning för den inmatade värmen. Efter tioårsperioden kan parterna fortsätta samarbetet och dela på vinsterna. EI kan pröva villkoren för samarbetet.

Reglerna ska ses som ett komplement till de frivilliga samarbeten som redan idag finns mellan spillvärmeleverantör och fjärrvärmeföretag.

Prisregleringen

Fjärrvärmekundens ställning är ofta svag mot fjärrvärmeföretaget eftersom de bara har en leverantör. För att öka skyddet mot fjärrvärmekunderna har EI fått i uppdrag att ta fram en modell för att pröva prisförändringar på fjärrvärmemarknaden.

EI har analyserat tre olika alternativ. Deras slutliga förslag är att fjärrvärmebolagens prisökningar ska begränsas utifrån vad som är en rimlig kostnadsutveckling. Prisändringsprövningen ska ske med hjälp av ett index som baseras på den sammanlagda kostnadsutvecklingen i branschen.

EI belyser samtidigt riskerna med en prisändringsprövning och föreslår att regeringen överväger ytterligare utredningsinsatser. Läs mer om detta i den relaterade artikeln "EI föreslår prisprövning av fjärrvärme".

Restvärmepotential

Utredningen redovisar Energimyndighetens uppdrag att föreslå en princip för redovisning av spillvärmepotential vid projektering av ny fjärrvärmeproduktion. Eftersom det hänger samman med kraven i artikel 14:5 i energieffektiviseringsdirektivet behandlas även det i utredningen.

En kostnadsnyttoanalys krävs innan anläggningar med mer än 20 MW total tillförd effekt uppförs eller genomgår en omfattande renovering. Det gäller anläggningar för:

  • termisk elproduktion
  • fjärrvärme­produktion
  • industri.

En redovisning ska även göras när ett nytt fjärrvärmenät planeras oavsett den planerade produktionsanläggningens storlek.

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Värme Bestämmelser
Fackområden

Anläggning Förvaltning VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter