Varan har lagts till i varukorgen

Tydligare regler om miljöbedömning

Bestämmelser 15 jan 2013
Två förändringar har gjorts i miljöbalken för att tydliggöra genomförandet av EU:s direktiv om miljöbedömningar av planer och program. Foto: Ulf Söderlund.
Den 7 januari i år infördes två ändringar i kapitel 6 i miljöbalken som förtydligar reglerna om miljöbedömningar av planer och program.

I regeringens proposition 2012/13:17 Utsläppsrätter och geologisk lagring av koldioxid fanns även två förslag till förändringar i miljöbalken. Bägge var kopplade till genomförandet av EU:s direktiv om miljöbedömningar av planer och program.

Läge i beslutsprocessen

I artikel 5.2 i direktivet om planer och program anges att den miljörapport som utarbetas bland annat ska innehålla den information som rimligtvis kan krävas med hänsyn till var i beslutsprocessen planen eller programmet befinner sig. Europeiska kommissionen tycker inte att den skrivning som Sverige har använt när artikeln införts i miljöbalkens 6 kapitel 13 paragraf är korrekt och fullständig. Den ändring som nu trätt i kraft innebär att det införs en uttrycklig bestämmelse om att man ska ta hänsyn till var i en beslutsprocess som en plan eller ett program befinner sig när man avgör vilka uppgifter som ska finnas i en miljökonsekvensbeskrivning. Med den skrivningen blir det tydligare att det kan röra sig om vilken beslutsprocess som helst i samhällets planeringsordning, vilket också är det som direktivet syftar på.

Tillgänglighet

Den andra ändringen avser miljöbalkens 6 kapitel 18 paragraf som reglerar för vilka som antagna planer och program ska hållas tillgängliga. Det som förtydligats är att även de som varit berörda men inte deltagit i samrådet ska få tillgång till sammanställningen över hur miljöaspekterna tillvaratagits samt till planen eller programmet.

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser
Fackområden

Husbyggnad
Fler nyheter