Varan har lagts till i varukorgen
Effektivare plangenomförande
Lov och tillsyn 31 jan 2013
En fråga som behandlas i utredningen är om det är den enskilde fastighetsägaren eller skattekollektivet som ska betala gatan. Foto: Anders Wester.
Plangenomförandeutredningen föreslår i sitt betänkande bland annat att kommunerna ska få ta ut avgift för att finansiera sina gatubyggnadskostnader samt att exploateringsavtal ska lagregleras.

Civil- och bostadsminister Stefan Attefall anser att en av orsakerna till att det tar så lång tid att komma igång med att bygga i Sverige är att planprocessen är lång och omständlig.

Regelverket är dessutom alltför otydligt vilket har lett till många olika tillämpningar runtom i olika kommuner.

Förslag till ”förenklingar”

Plangenomförandeutredningens utredare Lars Magnusson, som har haft i uppdrag att se över en del frågor på planområdet, har nu lämnat över ett betänkande "Ett effektivare plangenomförande", SOU 2012:91, till civil- och bostadsministern.

Utredningen föreslår förenklingar i plan- och byggnadslagstiftningen för att effektivisera kommunernas detaljplanshandläggning, bland annat:

  • ändrade regler för gatukostnadsersättning
  • lagreglering av exploateringsavtal
  • samordning av exploateringsavtal och framtagande av detaljplan.

Gatukostnadsersättning

Kostnaderna för anläggning och förbättring av gator och andra allmänna platser föreslås ske genom en avgift som baseras på en taxa. Det ska öka förutsägbarheten för fastighetsägare och andra berörda parter. Avgiften ska vara en engångsavgift.

Exploateringsavtal

Utredningen vill också att exploateringsavtal som tecknas mellan en kommun och en byggherre om utförandet av en detaljplan ska vara lagreglerade. Det ska ge bättre förutsägbarhet och balans mellan parterna och ökad insyn för allmänheten.

Samordning

Utredningen tycker också att beredning och beslut om exploateringsavtal bör samordnas med motsvarande regler för framtagande av en detaljplan.

Blandat mottagande

Sveriges Byggindustrier tycker att utredningens förslag om exploateringsavtal underlättar utformningen av dessa avtal och skapar dessutom större öppenhet som gynnar en sund konkurrens.

På Sveriges kommuner och landsting är man dock inte nöjd med utredningen. De ser inte ett samordnat samråd om detaljplan och det civilrättsliga exploateringsavtalet som någon förenkling.

Villaägarnas Riksförbund skriver i ett pressmeddelande – Skrota utredningsförslaget om gatuavgifter!

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Lov och tillsyn Bestämmelser
Fackområden

Anläggning Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial