Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Tidsvarierad avgift ger ökad näteffektivitet
Eldistribution 18 feb 2013
EI vill att nättarifferna utformas så att de bidrar till ett effektivt utnyttjande av kapaciteten i elnäten. Foto: Per Andersson
Bättre användning av elnätets kapacitet och balansering av elnätet i förhållande till lokalproducerad el. Det är målet med energimarknadsinspektionens, EI, förslag om krav på olika avgifter för elnätet vid olika tidpunkter.

Med mera aktiva konsumenter kan elanvändningen styras om så att mer el används när det finns hög kapacitet i nätet och mindre när kapaciteten är låg.

Förutsättningen är att skillnaden i kapacitet avspeglas i priset. Det är dock ovanligt idag att nätbolagen har olika avgifter vid olika tidpunkter.

För tidigt för lag

Branschorganisationen Svensk Energi tycker inte att det är rätt tidpunkt för ett lagkrav. Den påpekar istället att ett arbete pågår med att göra ett enda elhandelsföretag till kundens enda kontakt varifrån det kommer en samlad faktura.

Risken är annars att elpriset och nätpriset kan ha lägre pris vid olika tidpunkter, vilket kan uppfattas som förvirrande, anser Svensk Energi.

Ska gynna förnybar el

Det är regeringen som gett EI i uppdrag att utreda tidsdifferentierade tariffer för att i förlängningen ge konsumenter ett större ansvar att jämna ut sin elanvändning över tiden.

Förutom den uppenbara nyttan av att samhällsekonomiskt belasta elnäten jämnt, resoneras det också kring framtidsfrågor som mera lokalproducerad el och större andel fordon som drivs av el och laddas hemma.

Bättre balans i elnätet

Om sådan inmatning och uttag av el kan tidsstyras balanseras det totala elnätet bättre. Utbyggnad av elnätet kan också förebyggas eller försenas, vilket minskar risken för avgiftshöjningar av den orsaken.

EI menar också att de varierade avgifterna måste ta hänsyn både till kostnader och efterfrågan. Att kostnaderna för leverantören är högre vid hög belastning bör inte tas ut av de kunder som använder nätet vid låg belastning.

Avgifter på uttagen effekt

Myndigheten finner också att det ger bättre resultat att basera avgifterna på uttagen effekt jämfört med att basera dem på uttagen energi. Det ökar viljan hos kunderna att skaffa utrustning med lägre effektförbrukning och större möjligheter till tidsstyrning.

När effekttopparna plattas ut i sidled över större tid hamnar också nätets “tomgångsförluster” till större andel under perioder då det sker ett signifikant effektuttag.

För att de kunder som inte har möjlighet att tidsstyra sin förbrukning inte ska drabbas hårdast, föreslås en lägre avgiftsskillnad i början, som efterhand ökar.

Förslaget till formuleringen i lagen är allmänt hållen utan detaljer: “Nättariffer ska vara (...) utformade så att de bidrar till ett effektivt utnyttjande av kapaciteten i elnätet.” Om tre år tycker EI det är lagom att införa kravet. 

Text: Tomas Carlsson

Bevaka ämnen i artikeln

Eldistribution
Fackområden

El & Tele
Fler nyheter