Varan har lagts till i varukorgen
Nedsättning av byggsanktionsavgifterna
Energi 18 feb 2013
Regeringen föreslår att det ska bli möjligt att sätta ner sanktionsavgiften till hälften eller till en fjärdedel. Foto: Ulf Söderlund.
De byggsanktionsavgifter som infördes den 2 maj 2011 blir ibland orimligt höga i proportion till överträdelsen. Ett arbete med att se över avgifternas storlek påbörjades i fjol. Nu föreslår regeringen i en lagrådsremiss att byggnadsnämnderna ska få möjlighet att i vissa fall sätta ned avgiften.

Många har fått erfara att de nya sanktionsreglerna i plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen kan vara rejält kännbara. I vissa fall har storleken på avgiften inte upplevts stå i relation till överträdelsen.

Nedsättning

I en lagrådsremiss föreslår nu regeringen ändringar i plan- och bygglagen som innebär att dagens grunder för befrielse från byggsanktionsavgift i plan- och bygglagen kompletteras med en möjlighet att i ett enskilt fall sätta ned en avgift som inte står i rimlig proportion till den aktuella överträdelsen.

Nedsättning ska kunna ske till hälften eller en fjärdedel.

Detta förslag fanns med i en promemoria som Socialdepartementet skickade ut i höstas. Vissa remissinstanser oroar sig för att tillämpningen av regeringens förslag ska bli godtycklig och efterlyser en tydlig vägledning för bedömning av hur avgiften kan sättas ned i de enskilda fallen.

Generell sänkning

Redan under sommaren 2012 påbörjade regeringen ett arbete med att se över storleken på avgifterna. Det arbetet pågår ännu och regeringen planerar att framöver genomföra en generell sänkning av dessa.

Ikraftträdande

Både ändringarna i lagrådsremissen och de planerade generella avgiftssänkningarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2013.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Lov och tillsyn Bestämmelser
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial