Varan har lagts till i varukorgen

Krav på energimätning i Boverkets byggregler

Bestämmelser 27 feb 2013
Det finns en del otydligheter när det gäller energimätning. BBR:s funktionskrav och allmänna råd ger tolkningsutrymme och en del kringdokument förstärker detta. Foto: Mats Östlund
Om byggnadsnämnden vill att energimätning ska göras i en färdig byggnad måste det stå i kontrollplanen, först då blir det ett skall krav.

Det har nu gått över 6 år sedan de "nya" energikraven i Boverkets byggregler, BBR12, trädde ikraft. En fråga som fortfarande ofta förekommer är vad som gäller för verifiering av kraven på specifik energianvändning i byggnad. Vi ger här svar på hur kraven skall tolkas.

BBR19 9:2 Bostäder & 9:3 Lokaler

Bostäder och lokaler ska vara utformade så att byggnadens specifika energianvändning, installerad eleffekt för uppvärmning och genomsnittlig värmegenomgångskoefficient (Um), högst uppgår till de värden som anges i tabellerna 9:2a, 9:2b, 9:3a och 9:3b.

Som allmänt råd anges att kraven i avsnitt 9:2 och 9:3 bör verifieras:

  • dels genom beräkning av byggnadens förväntade specifika energianvändning vid projekteringen,
  • dels genom mätning av specifik energianvändning i den färdiga byggnaden.

Observeras bör att det som anges är i form av allmänna råd. Det står att kontrollplanen bör utformas så att slutbevis kan meddelas före mätning och byggnaden därmed kan tas i bruk.

Energimätning in i kontrollplanen

Boverket anger i sin handbok "Energihushållning enligt Boverkets byggregler" – att om byggnadsnämnden anser att energimätning i färdig byggnad behöver göras, så ska detta skrivas in i kontrollplanen. Detta därför att byggnadsnämnden annars inte kan meddela slutbesked, eftersom kontroll behöver göras i ett senare skede. Här ges då ett interimistiskt slutbesked av byggnadsnämnden enligt 10 kap. 36 § PBL. Se faktaruta.

Vidare anges att byggnadens energianvändning bör mätas under en sammanhängande 12-månadersperiod, avslutad senast 24 månader efter det att byggnaden tagits i bruk. Verifiering av byggnadens specifika energianvändning kan också samordnas med en energideklaration enligt lagen om energideklaration för byggnader. 

Tekniskt samråd, kontrollplan och slutbesked

Vid det tekniska samrådet hos byggnadsnämnden ska byggherren presentera sitt förslag till kontrollplan där sedan byggnadsnämnden fastställer denna och ett startbesked för bygget kan utfärdas. Om byggnadsnämnden vill se en verifiering på den uppmätta specifika energianvändningen i färdig byggnad måste detta skrivas in i kontrollplanen.

När sedan byggprojektet avslutas ska byggnadsnämnden vid slutsamråd gå igenom hur kontrollplanen har följts. Målet är att utfärda slutbeskedet så att byggnaden kan tas i bruk. Här måste ett interimistiskt slutbesked utfärdas om verifiering genom mätning skall utfärdas.

Sammanfattningsvis kan man säga att i och med att byggnadsnämnden vill se en verifiering av uppmätt specifik energianvändning och att detta då måste skrivas in i kontrollplanen blir det ett "skall-krav".

FAKTA PBL 10 kap 36 §

Om ett slutbesked inte kan ges på grund av att en brist som inte är försumbar, behöver avhjälpas eller på grund av att en kontroll behöver göras i ett senare skede, får byggnadsnämnden ge ett interimistiskt slutbesked som är beroende av att bristen avhjälps eller att kontrollen görs.

Om det behövs, ska nämnden i ett sådant besked ange vad som gäller i fråga om möjligheterna att ta ett byggnadsverk i bruk.

När bristen är avhjälpt eller kontrollen är gjord ska nämnden slutligt pröva frågan om slutbesked enligt 34 §.

FAKTA Kringdokumenten

Våra svar i detta studieunderlag bygger på BBR19 men också:

  • Boverkets konsekvensutredningar till BBR12 och BBR19
  • Boverkets läsanvisningar och allmänna råd till funktionskraven i BBR
  • Boverkets handbok "Energihushållning enligt Boverkets byggregler", till avsnitt 9 Energihushållning
  • Svaren från Boverkets Fråga-Svars del på sin webbplats.
Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Bostäder Lov och tillsyn Produktion Projektering
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad VVS
Fler nyheter

FAKTA PBL 10 kap 36 §

Om ett slutbesked inte kan ges på grund av att en brist som inte är försumbar, behöver avhjälpas eller på grund av att en kontroll behöver göras i ett senare skede, får byggnadsnämnden ge ett interimistiskt slutbesked som är beroende av att bristen avhjälps eller att kontrollen görs.

Om det behövs, ska nämnden i ett sådant besked ange vad som gäller i fråga om möjligheterna att ta ett byggnadsverk i bruk.

När bristen är avhjälpt eller kontrollen är gjord ska nämnden slutligt pröva frågan om slutbesked enligt 34 §.

FAKTA Kringdokumenten

Våra svar i detta studieunderlag bygger på BBR19 men också:

  • Boverkets konsekvensutredningar till BBR12 och BBR19
  • Boverkets läsanvisningar och allmänna råd till funktionskraven i BBR
  • Boverkets handbok "Energihushållning enligt Boverkets byggregler", till avsnitt 9 Energihushållning
  • Svaren från Boverkets Fråga-Svars del på sin webbplats.