Varan har lagts till i varukorgen
Grönytefaktorn praktiskt verktyg i LOD
Teknik 12 feb 2013
Vikta de gröna ytorna efter deras hydrologiska funktion och använd grönytefaktor för att införa lokalt omhändertagande av dagvatten på privat mark.
Grönytefaktorn blir ett funktionellt verktyg i lokalt omhändertagande av dagvatten om du justerar delfaktorerna något för kategoriernas hydrologiska funktion. Beräkningarna ska baseras på designregn som optimeras efter det befintliga ledningsnätets flödeskapacitet.

Öppen dagvattenhantering och lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) har blivit vanligare som sätt att kombinera dagvattenhantering med gröna ytor i städerna.

Samtidigt har grönytefaktorn blivit en allt vanligare metod för att förbättra den ekologiska situationen i städerna. I den värderas olika sorters gröna ytor efter hur väl de fyller olika ekologiska funktioner, bland annat förmågan att hålla tillbaka och infiltrera nederbörd.

Återkomsttider på mellan ett och tio år

Sanna Dufbäck har i sitt arbete vid Lunds Universitet undersökt om grönytefaktorn kan vara ett verktyg för att implementera LOD. I sitt arbete har hon använt Malmö stad som exempel.

I Malmö stad är grönytekategorierna tilldelade delfaktorer mellan 1,0 och 0,0. Sanna Dufbäck jämför delfaktorerna med beräkningar av de olika grönytekategoriernas förmåga att hantera nederbörd vid tjugo nederbördsvolymer med återkomsttider på mellan ett och tio år.

Justera för den hydrologiska funktionen

Jämförelsen visade att en del av grönytekategoriernas delfaktorer stämmer med beräknade delfaktorer, medan andra var över- eller  undervärderade i förhållande till kategoriernas hydrologiska funktion.

Det innebär att delfaktorerna behöver justeras innan grönytefaktorn går att använda fullt ut som verktyg för LOD. Det gör man bäst genom att utgå från  designregn av en viss återkomsttid och varaktighet samt ta med det befintliga ledningsnätets flödeskapacitet i beräkningarna.

Vill du läsa mer om hur beräkningarna görs kan du läsa det i arbetet "Lokal dagvattenhantering med grönytefaktorn"

Malin Juell-Skielse
Redaktör, Anläggning
Bevaka ämnen i artikeln

Teknik Projektering
Fackområden

Anläggning
Fler nyheter