Varan har lagts till i varukorgen

Viktigt med egenkontroll innan samordnad kontroll

Projektering 4 dec 2013
Vid en samordnad kontroll testar man bland annat att fläktar stannar när brandlarmet löser ut. Foto: Anders Wester
Innan en samordnad kontroll genomförs ska varje entreprenör ha gjort en egenkontroll på sina installationers funktion. Något som ger ett bättre resultat och sparar tid.

Resultatet av den samordnade kontrollen är ett viktigt dokument i samband med slutbesiktning av VVS-entreprenader. Dokumentet är en bekräftelse på att upphandlade funktioner finns, hur de fungerar tillsammans samt vilken entreprenör som är ansvarig för eventuella fel eller avvikelser.

– Dessvärre förväxlas ofta samordnad kontroll med egenkontroll. Det är något jag ofta hör på arbetsplatserna när det drar ihop sig till besiktning, säger Kjell Åke Henriksson som är installations- och energiansvarig inom JM AB.

Egna fel åtgärdas i egenkontrollen

Vid en samordnad kontroll, eller funktionsprov som det beskrivs i allmänt råd i BBR, kontrollerar man att installationssystemen fungerar tillsammans i drift. Inför denna kontroll ska alla entreprenörer vara klara med sina egna verifieringar.

– Men så är inte alltid fallet, fortsätter Kjell-Åke Henriksson. Det händer titt som tätt under de samordnade kontrollerna att pumpar snurrar åt fel håll och att spjäll inte öppnar när de ska. Sådant ska vara åtgärdat genom egenkontrollen.

Otydliga handlingar kan leda till flera tolkningar om vad som ska testas under en samordnad kontroll. För att undvika detta är det viktigt att styra upp egenkontrollen och den samordnade kontrollen. Det kan ske genom avtalet mellan beställare och entreprenör samt den tekniska beskrivningen.

Håll isär begreppen för bättre resultat

Avtalet mellan beställare och entreprenör regleras vanligtvis enligt de allmänna bestämmelserna AB eller ABT. Enligt kapitel 2§2 ska varje entreprenör verifiera sina åtaganden genom egenkontroll. Den ska alltid vara godkänd och dokumenterad innan den samordnade kontrollen äger rum. Detta är en viktig del av kvalitetsarbetet och momenten ska vara införda i kvalitetsplanen för entreprenaden. Allt för en smidigare process och ett bättre slutresultat.

– Det finns därför all anledning för en entreprenör att hålla isär begreppen och ha kontroll över vad som ingår i det egna åtagandet, menar Kjell-Åke Henriksson.

I kap 2 § 15 i AB 04 regleras vem som åtgärdar vad både vid egenkontroll och vid samordnad kontroll som initieras av beställaren. Om det visar sig att den samordnade kontrollen – eller provningen som motsvarande term kallas i AB/ABT – inte ger godkänt resultat, är det den entreprenör vars bristande egenkontroll påverkar helheten som får svara för kostnaderna för samtliga kontroller som orsakas av den dåligt genomförda egenkontrollen.

AMA stöder processen

I AMA VVS & Kyl finns krav på både egenkontroll och samordnad kontroll under kapitel Y. Där beskrivs hur egenkontrollen ska genomföras och vad dokumentationen ska omfatta.

- I en teknisk beskrivning i anslutning till AMA bör man vara tydlig med om entreprenören ska leda samordnad kontroll eller medverka i samordnad kontroll under ledning av annan, menar Eva Eneström Schmied vid AMA-redaktionen på Svensk Byggtjänst. Det påverkar entreprenörens arbetsinsats och därmed anbudssumman. Vilka funktioner som ska ingå i den samordnade kontrollen ska också framgå, liksom var gränsen går mellan olika entreprenader.

Även i de administrativa föreskrifterna ska det framgå vilka entreprenörer som ska delta i en samordnad kontroll och vem som ska leda den.

FAKTA Kort om begreppen

Egenkontrollen kan beskrivas som den kontroll varje entreprenör ska göra för att ta reda på om funktionen av de egna åtagandena uppfyller kraven i kontraktshandlingarna.

Samordnad kontroll innebär att sekvenser av funktioner som är beroende av varandra men utförda i olika entreprenader kontrolleras.

Bevaka ämnen i artikeln

Projektering
Fackområden

VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Kort om begreppen

Egenkontrollen kan beskrivas som den kontroll varje entreprenör ska göra för att ta reda på om funktionen av de egna åtagandena uppfyller kraven i kontraktshandlingarna.

Samordnad kontroll innebär att sekvenser av funktioner som är beroende av varandra men utförda i olika entreprenader kontrolleras.