Varan har lagts till i varukorgen

Principer för mätning och utfört arbete

AMA 9 dec 2013
Figuren illustrerar en schaktsektion där en slänt har utförts brantare än vad som framgår av kontraktshandlingarna. Illustration: Svensk Byggtjänst
Hur ett arbete ska mätas och ersättas är inte alltid självklart. I senaste AMA-nytt Anläggning förklarar Mats Werner, expert i referensgruppen för AMA Anläggning, hur mätning ska ske enligt MER Anläggning.

– Det gäller att hålla isär hur ett arbete är utfört och hur det mäts och ersätts, säger Mats Werner.

För att ett arbete ska bli godkänt och för att det ska bli föremål för betalning ska det uppfylla ställda kontraktskrav. När detta kriterium föreligger så regleras arbetet utifrån reglerna i MER Anläggning.

– Detta innebär att mätningen i de flesta fall sker inom en teoretisk sektion eller inom teoretiska begränsningslinjer, säger Mats Werner.

Vad betyder beställt arbete?

Att arbete ska vara beställt för att mätas kan för gemene man anses vara självklart. Beställningen sker normalt genom att arbetet finns upptaget i kontraktshandlingens mängdförteckning. Det framgår också av AB 04 kap 1 § 1 att omfattningen av kontraktsarbetena bestäms av kontraktshandlingarna. Ett arbete som inte är beställt omfattas inte av kontraktshandlingarna.

Hur fungerar utfört arbete med mätning inom teoretisk sektion?

En sektion avser ett tvärsnitt, till exempel en schaktsektion för en ledningsgrav. Om en entreprenör till exempel har schaktat någon bredare på grund av en för stor skopa, så anser nog de flesta att extraschakten får entreprenören stå för och den extra volymen inte bör regleras.

Om schaktslänterna ställs något brantare än vad som är projekterat (dock med hänsyn tagen till fullgoda arbetsmiljöförhållanden) så anger mätreglerna att mätning ändå ska ske inom teoretisk sektion. Detta förutsätter självklart att arbetet i sig kan anses uppfylla ställda krav på utförandet och med beaktande av säkerheten vid val av släntlutning.

Det framgår även av vissa regler i MER att arbete mäts inom teoretiska begränsningslinjer

Under PRINCIPER FÖR MÄTNING nämns inte mätning inom teoretiska begränsningslinjer utan endast i teoretisk sektion.
Begränsningslinje refererar oftast till ett planområde. En arbetsområdesgräns är ett exempel på begränsningslinje. Enligt MER mäts BFC RÖJNING i horisontal area inom teoretiska begränsningslinjer. Enligt RA Anläggning ska område för röjning framgå av handlingarna (av beskrivning eller av ritning). Vad händer om projektören inte har följt rådet i RA? Vad är då "teoretisk begränsningslinje"? En linje som alltid ska finnas redovisad på en planritning är arbetsområdesgränsen. Ska då röjning mätas inom arbetsområdets area trots att kanske hela denna yta inte behöver röjas då det förekommer områden som inte har någon växtlighet?

– Mitt svar är "Ja" eftersom mätning ska ske inom teoretisk area och inte av verkligt röjd area. Entreprenörens prissättning bör avspegla hur stor del av den totala arean som kommer att röjas, säger Mats Werner.

Ovannämnda skillnader mellan hur arbeten har utförts och vad som framgår av MER har föranlett en utökning av kommentarerna för PRINCIPER FÖR MÄTNING i MER Anläggning 13. Där framgår följande.

  • med beställt arbete avses arbete enligt mängdförteckningen
  • med utfört arbete avses att arbetet ska ha utförts enligt handlingarna
  • med mätning i teoretisk sektion avses att teoretisk sektion ska användas vid mätning
  • med mätning inom teoretiska begränsningslinjer avses att teoretiska begränsningslinjer ska användas vid mätning
  • med mätning i verklig lutning avses att mätning utförs i mätobjektets verkliga läge.

Detta förtydligande är gjort för att särskilja mellan vad som avses med utfört arbete och hur det utförda arbetet mäts.

Återställande av vegetationsyta

I MER Anläggning 13 är det infört ett förslag till förändring av mätning av arbeten under BFC RÖJNING och DGB.3 Återställande av vegetationsyta. Ändringen innebär att arbeten under dessa koder ska mätas i verklig area. Ändringen är föranledd av de många diskussioner som förekommar mellan beställare och entreprenörer då beställaren anser det "självklart" att endast utförd röjd area respektive utförd återställning av vegetationsytor ska mätas och ersättas medan entreprenören hänvisar till mät- och ersättningsregeln.

Detta är ett utdrag ur artikeln Principer för mätning - utfört arbete som publicerats i AMA-nytt Anläggning 2/13. Läs hela artikeln genom att klicka här.

Mats Werner sitter med i referensgruppen för AMA Anläggning. Foto: Privat
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

AMA Teknik Projektering
Fackområden

Anläggning
Fler nyheter

Mats Werner sitter med i referensgruppen för AMA Anläggning. Foto: Privat
Fördjupningsmaterial