Varan har lagts till i varukorgen

Möjligt med större friggebodar

Lov och tillsyn 17 dec 2013
Boverket anser att dagens friggebod på 15 kvadratmeter ska kunna få sällskap av ytterligare en bygglovbefriad byggnad på upp till 25 kvadratmeter. Illustration: Boverket.
Boverket anser att man borde kunna tillåta bygglovbefriade komplementbyggnader på upp till 25 kvadratmeter, som även används som självständiga bostäder.

Att bygga friggebodar har blivit väldigt populärt bland ägare till en- och tvåbostadshus. Från början fick friggebodarna vara maximalt 10 kvadratmeter stora men nu för tiden får de vara upp till 15 kvadratmeter. Boverket har på uppdrag av regeringen undersökt möjligheterna att utöka friggebodars storlek och konsekvenserna av om större friggebodar tillåts. I sin redovisning till regeringen diskuterar Boverket några alternativ:

  • 20 kvadratmeter
  • 25 kvadratmeter
  • 20 eller 25 kvadratmeter i kombination med 15 kvadratmeter.

20 kvadratmeter

Om en bygglovbefriad komplementbyggnad på 20 kvadratmeter ska tillåtas bör även tillåtna nockhöjden ökas från nuvarande 3 meter till 3,5 meter. Med tanke på brandskyddet bör anmälningsplikt införas för friggebodar, som med berörda grannars medgivande, uppförs närmare tomtgränsen än 4,5 meter. I dessa fall ska byggnadsnämnden endast bedöma säkerhet mot brandspridning.

25 kvadratmeter

Boverket anser även att en 25 kvadraters bygglovbefriad byggnad skulle kunna tillåtas. Den skulle också kunna användas som en självständig bostad. För den lite större varianten anser Boverket att bygglovplikten ersätts med en anmälningsskyldighet där kravet på tekniskt samråd och kontrollansvarig tas bort. Då byggnaden ska kunna användas som bostad anser Boverket att det är viktigt att samhället kan ha koll på frågor som berör hälsa och säkerhet.

Kombination

Boverket har även gjort den bedömningen att en bostadsbyggnad om högst 25 kvadratmeter ska kunna kombineras med de nu gällande friggebodsreglerna som tillåter 15 kvadratmeter. Det innebär, om lagstiftarna också tycker att det är bra, att det skulle kunna bli möjligt att uppföra totalt 40 kvadratmeter bygglovbefriade byggnader på samma tomt.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Lov och tillsyn Bestämmelser
Fackområden

Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial