Varan har lagts till i varukorgen

Effektivare överprövning

Juridik 2 dec 2013
En utredning ska se över hur överprövning vid upphandling kan göras effektivare. Foto: Mikael Sjöberg.
En utredning ska se över rättsmedlen i upphandlingslagstiftningen, bland annat möjligheten att överpröva en upphandling. Syftet är att öka effektiviteten i upphandlingsförfarandet.

Det blir problem, både samhällsekonomiskt och för berörda aktörer, när offentliga upphandlingarna stoppas då de överprövas i domstol. För att komma till rätta med de problemen och för att öka effektiviteten ska reglerna kring överprövning ses över. Eventuella förändringar av regelverket får inte innebära att rättssäkerheten eftersätts.

– LOU, Lagen om offentlig upphandling, ska tas på allvar och upphandlarna måste ha en rimlig möjlighet att göra rätt tidigt i processen. Därför bör utredarna studera de tyska reglerna som både är förnuftiga, ger effektiva upphandlingar och följer EUs direktiv, säger Kurt Eliasson, VD för SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag) i ett pressmeddelande.

Utredningen ska se hur upphandlingsförfarandet ser ut i EU/EES-området och då särskilt Norden.

Utredningsarbetet

Utredaren ska

  • Analysera lämpligheten av att införa bestämmelser om en så kallad preklusionsfrist i upphandlingslagarna
  • Analysera i vilken omfattning den förlängda avtalsspärren ska gälla, om domstol ska kunna pröva en upphandling trots ingånget avtal och om och i så fall hur en skadelidande leverantör ska kunna kompenseras
  • Undersöka möjligheten att införa ett undantag i upphandlingslagarna för direktupphandling under pågående överprövning samt
  • Utreda och överväga bestämmelser om ersättning för processkostnader eller avgifter vid ansökan i mål om överprövning.

Lång handläggningstid i domstolarna

Debatten om överprövning har tilltagit bland annat till följd av att antalet upphandlingsmål har ökat stadigt under flera år. Diskussionen har också handlat om domstolarnas handläggningstider. Enligt statistik från Konkurrensverket och Domstolsverket tog ett överprövningsärende under 2012 i genomsnitt 1,9 månader för förvaltningsrätterna att avgöra. Handläggningstidernas längd varierar dock mycket.

Problem att upphandlingen avstannar

Det har också under senare år diskuterats olika problem som följer av att upphandlingarna regelmässigt stoppas under handläggningen i domstol. Stoppen leder till svårigheter att försörja offentliga verksamheter med varor och tjänster som den offentliga sektorn ofta är skyldig att tillhandahålla medborgarna eller som på ett eller annat sätt ingår i den offentliga servicen. När en upphandling blir överprövad och stoppad är de upphandlande myndigheterna eller enheterna ofta tvingade att genomföra en direktupphandling för att täcka behoven under den pågående överprövningen och den tid det tar att genomföra en eventuell ny upphandling. Sådana upphandlingar riskerar i sin tur att bli stoppade i en ny överprövning eller bli föremål för en talan om ogiltighet enligt upphandlingslagarna.

– Allmännyttan satsar stort på att bygga prispressade hyreslägenheter, det får inte bromsas av onödiga överprövningar. Därför är regeringens initiativ mycket välkommet, säger Kurt Eliasson.

Åtgärder för att minska antalet mål

När det gäller att minska antalet upphandlingsmål, eller åtminstone bromsa ökningen, kan ett sätt vara att införa ansökningsavgifter eller bestämmelser om ansvar för processkostnader. Även här kan lärdomar dras av övriga EU-/EES-länders tillvägagångssätt och erfarenheter.

Det finns ett nationellt utrymme att utforma regelverket för att möjliggöra en mer nyanserad prövning av om upphandlingen ska få fortgå och avslutas under den tid som en överprövning pågår.

Utredningen ska redovisas senast 15 juni 2014.

FAKTA Ordförklaringar

PreklusionsfristEn begränsning av den tid inom vilken en ansökan om överprövning ska göras. Om ansökan inte görs inom denna tidsfrist förlorar en leverantör sin rätt att ansöka om överprövning. Syftet med en preklusionsfrist är att påskynda upphandlingsprocessen i de fall överprövning sker.

Temporär direktupphandlingMöjlighet att direktupphandla under pågående överprövning, för att undanröja risken för att viktig samhällsservice lamslås under tiden för överprövningen.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Juridik Upphandling
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Ordförklaringar

PreklusionsfristEn begränsning av den tid inom vilken en ansökan om överprövning ska göras. Om ansökan inte görs inom denna tidsfrist förlorar en leverantör sin rätt att ansöka om överprövning. Syftet med en preklusionsfrist är att påskynda upphandlingsprocessen i de fall överprövning sker.

Temporär direktupphandlingMöjlighet att direktupphandla under pågående överprövning, för att undanröja risken för att viktig samhällsservice lamslås under tiden för överprövningen.

Fördjupningsmaterial