Varan har lagts till i varukorgen
Undantag från krav på energiutredning
Energi 26 aug 2013
Den som planerar att värma sin byggnad med värmepump behöver inte utreda alternativa energiförsörjningssystem. Foto: Ulf Söderlund.
Enligt regelverket om energideklaration för byggnader ska en utredning om alternativa energiförsörjningssystem göras inför uppförande av nya byggnader. Boverket har nu gett ut en föreskrift som förtydligar när en sådan utredning inte behöver göras.

I samband med att en ny byggnad uppförs ska en utredning om alternativa energiförsörjningssystem göras. Utredningen måste visas upp för byggnadsnämnden innan startbesked kan meddelas. Fram till den 11 juli 2013 fanns en undantagsbestämmelse i lagen om energideklaration för byggnader som innebar att en utredning om alternativa energiförsörjningssystem bara behövde göras för byggnader med en area större än 1 000 kvadratmeter. Den gränsen baserades på 2002 års version av energiprestandadirektivet. När en ny version av direktivet kom år 2010 var 1 000 - kvadratmetersgränsen borttagen. Då ändrades även lagen om energideklaration för byggnader så att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer fick meddela föreskrifter om utredning och om undantag från kravet på sådan utredning.

Boverket har nu gett ut en ny föreskrift med undantag från skyldigheten att utreda alternativa energiförsörjningssystem. Den nya föreskriften heter BFS 2013:8 ALT 1 och trädde i kraft den 12 juli 2013. Samtidigt upphörde den tidsbegränsade undantagsregeln.

Undantag i ALT 1

I ALT 1 anges ett antal typer av byggnader för vilka utredning om alternativa energiförsörjningssystem inte behöver göras:

 • byggnader som inte kräver startbesked
 • byggnader med mindre total användbar golvarea än 100 kvadratmeter
 • byggnader med energi från förnybara icke-fossila energikällor:
  • vindenergi
  • solenergi
  • aerotermisk energi (energi från luft)
  • geotermisk energi
  • hydrotermisk energi (energi från vatten)
  • havsenergi
  • vattenkraft
  • biomassa
  • deponigas
  • gas från avloppsreningsverk
  • biogas
 • byggnader med fjärrvärme, fjärrkyla, kraftvärme eller värmepump
 • byggnader som saknar system för uppvärmning.

De nya föreskrifterna innebär att majoriteten av de byggnader som uppförs nu undantas från kravet att göra en utredning om alternativa energiförsörjningssystem.

Användbar golvarea

I paragraf två förtydligas att med total användbar golvarea avses temperaturreglerad area (Atemp) beräknad enligt Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd, BBR.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Bostäder Bestämmelser
Fackområden

Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial