Varan har lagts till i varukorgen

Revidering av Boverkets byggregler - VVS

Energi 27 aug 2013
Boverket har tagit bort rådet att kontrollplanen bör utformas så att slutbevis kan meddelas före mätning så att byggnaden kan tas i bruk.Foto:Harald Holm
Den 1 juli uppdaterades Boverkets byggregler igen. Flera ändringar finns i avsnitten om brand och energi. Du som vvsare bör känna till ändringarna men konsekvenserna av dem är små.

I somras gav Boverket ut BBR 20, BFS 2013:14. Den största anledningen till revideringen är en anpassning till EU:s byggproduktförordning som började tillämpas fullt ut den 1 juli i år. Samtidigt passade Boverket på att göra en del andra förändringar. Nästan alla kapitel i BBR berörs men för vvs är  ändringarna i kapitel 5 (Brand) och 9 (Energi) mest intressant.

De viktigaste ändringarna i brandkapitlet finns i avsnitten om:

  • klassbeteckningar
  • eldstadsplan
  • avskilt pannrum
  • brandgasventilation.

Klassen G, motstånd mot brand vid soteld har skrivits in i klassbeteckningarna. Klassen användes redan i BBR 19 i avsnitt 5:4257 Soteld, men den blev inte inskriven i klassbeteckningarna. Boverket rättar nu till det misstaget.

Skyddsavstånd för öppna eldstäder

Boverket har förtydligat rådet om skyddsavstånd för öppna eldstäder i avsnitt 5:4223. Avståndet på 1 meter från eldhärden till oskyddat brännbart golv utgår nu från mitten av eldhärdens bakre del, tidigare utgick det från eldhärdens centrum.

Rådet i avsnitt 5:427 om att en panna eller flera pannor med en sammanlagd märkeffekt på över 60 kW bör installeras i avskilt pannrum har justerats. Rådet gäller nu pannor för alla bränsleslag, tidigare gällde det bara pannor för fast eller flytande bränsle. Enligt Boverkets konsekvensbeskrivning innebär detta en viss fördyring jämfört med reglerna som infördes i BBR 19 men avsikten då var inte att särskilja gaspannor.

Brandgasventilation – fri area och källare

Om en röklucka installeras i trapphus bör den fria arean vara minst en kvadratmeter i byggnader med högst åtta våningar. Rådet är lika tidigare men Boverket har förtydligat vad som är fri area. Det är den geometriska arean vilket motsvarar det krav på en kvadratmeters schakt som funnits i äldre föreskrifter.

BBR 20 ställer krav på att alla källare ska förses med brandgasventilation eller motsvarande. I BBR 19 gällde kravet enbart källare i en byggnad i klass Br1. Det var dock en oavsiktlig lättnad mot tidigare krav som nu har rättats till.

Rådet anger att andra öppningar kan motsvara brandgasventilation i källare. Nytt är ett förtydligande att de i Br1 byggnader bör finnas i en sådan omfattning att trapphus inte behöver utnyttjas för ventilation av brandgaser. För småhus kan brandgasventilation via invändig trappa anses uppfylla föreskriften.

Uppdaterade och nya hänvisningar

Andra ändringar i brandkapitlet är uppdaterade hänvisningar till allmänna råd, till exempel Boverkets allmänna råd om brandbelastning, BBRBE. En ny hänvisning i 5:214 till Myndigheten för samhällskydd och beredskap. De ger ut regler om brandskydd i hotell, pensionat, vandrarhem och liknande anläggningar.

Få ändringar i energikapitlet

Revideringen av kapitel 9 Energihushållning är liten. Den viktigaste förändringen finns i avsnitt 9.2 Bostäder och 9.3 Lokaler. I rådstexten står det att energikrav bör verifieras dels genom beräkning dels genom mätning.

Det är lika tidigare men rådet att kontrollplanen bör utformas så att slutbevis kan meddelas före mätning så att byggnaden kan tas i bruk, har tagits bort. Motivet är att slutbevis inte längre finns som begrepp i PBL (Plan och Bygglagen) och då valde Boverket att ta bort texten. Ett alternativ hade varit att ändra slutbevis till slutbesked.

Klassning av energianvändning

Avsnitt 9.8 ger byggherren en möjlighet att ställa högre energikrav än de krav som finns i kapitel 9.2 och 9.3. Detta ska ske på ett standardiserat sätt, en byggnad med låg respektive mycket låg energianvändning bör uppgå till högst 75 respektive 50 procent av energikraven i 9.2 och 9.3.

Rådet är lika tidigare men hänvisningen till standarden SS 24300-2:2011 Byggnaders energiprestanda – Del 2: Klassning av energianvändning, är borttagen. Motiv till ändringen saknas men det torde bli bättre nu eftersom standarden skapade viss förvirring då den refererade till BBR.

Läs mer i relaterad artikel

Även andra kapitel i BBR kan beröra vvs. I kapitel 1 har till exempel rådstexten om OVK (obligatorisk ventilationskontroll) utökats och en hänvisning till Boverkets allmänna råd OVKAR har lagts in. Läs mer om andra förändringar i den relaterade artikeln "Revidering av Boverkets byggregler – Hus".

FAKTA När gäller reglerna?

Ändringarna i kapitel 5 och 9 trädde i kraft utan övergångstid och gäller enligt Boverket vid startbesked från 1 juli 2013.

Ändringarna ges ut som en ändrings-BFS. Det innebär att endast de regler som ändrats i BBR kommer med i själva ändringsförfattningen.

En så kallad konsoliderad version med alla gällande bestämmelser i BBR kommer att ges ut i slutet av augusti, både på Boverkets webbplats för nedladdning och i tryckt version för försäljning.

FAKTA Kommande ändringar

De ändringar som tidigare var föreslagna i avsnitt 6 (hygien, hälsa och miljö) och 8 (säkerhet vid användning) kommer att utgöra underlag inför nästa förändring som planeras till halvårsskiftet 2014.

Boverkets mål är då att få med ändringar om student- och ungdomsbostäder.

I samband med nästa förändring planerar Boverket att ge ut en ny regelsamling.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Bestämmelser Bostäder Lov och tillsyn
Fackområden

VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA När gäller reglerna?

Ändringarna i kapitel 5 och 9 trädde i kraft utan övergångstid och gäller enligt Boverket vid startbesked från 1 juli 2013.

Ändringarna ges ut som en ändrings-BFS. Det innebär att endast de regler som ändrats i BBR kommer med i själva ändringsförfattningen.

En så kallad konsoliderad version med alla gällande bestämmelser i BBR kommer att ges ut i slutet av augusti, både på Boverkets webbplats för nedladdning och i tryckt version för försäljning.

FAKTA Kommande ändringar

De ändringar som tidigare var föreslagna i avsnitt 6 (hygien, hälsa och miljö) och 8 (säkerhet vid användning) kommer att utgöra underlag inför nästa förändring som planeras till halvårsskiftet 2014.

Boverkets mål är då att få med ändringar om student- och ungdomsbostäder.

I samband med nästa förändring planerar Boverket att ge ut en ny regelsamling.

Fördjupningsmaterial