Varan har lagts till i varukorgen

Revidering av Boverkets byggregler - Hus

Bestämmelser 28 aug 2013
Boverket har lagt ut en version av avsnitt 3 på webben där texten har olika färg beroende på om det är regler till utformningskrav, till tekniska egenskapskrav eller till båda. Foto: Anders Wester.
Vid den uppdatering av Boverkets byggregler som gjordes halvårsskiftet 2013 infördes nya regler om ljudnivå i publika lokaler. Dessutom förtydligades vilka regler i avsnitt tre som är regler till utformningskrav respektive tekniska egenskapskrav.

Det fanns ett behov av att revidera Boverkets Byggregler, BBR, när EUs byggproduktförordning skulle börja tillämpas fullt ut från den 1 juli 2013. I samband med den revideringen planerade Boverket även att göra en del ytterligare förändringar i sina byggregler. De förändringar som gjordes i slutänden var dock lite mer begränsade än vad som ursprungligen föreslogs i den remiss som var ute under 2012.

Nomenklatur

Ändringarna i avsnitt 1 (inledning) och 2 (allmänna regler) i BBR är en anpassning till EU:s byggproduktförordning. Exempelvis har ordet ”bestyrkta” bytts ut mot att byggprodukter ska ha ”bedömda” egenskaper och ”Samexistensperiod” har ersatt ”Övergångsperiod”.

Utformningskrav respektive tekniska egenskapskrav

En stor förändring är att Boverket i avsnitt 3 (tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd och driftutrymmen) förtydligat vilka regler i avsnittet som är regler till utformningskrav respektive tekniska egenskapskrav. Utformningskraven prövas vid bygglovet medan de tekniska egenskapskraven behandlas i samband med tekniskt samråd och startbesked. I både 3:1 om tillgänglighet och i 3:2 om bostadsutformning anges inledningsvis vilka av föreskrifterna och de allmänna råden som är regler till utformningskrav, tekniska egenskapskrav eller till båda delarna.

För att enklare kunna läsa ut de olika kraven har Boverket tagit fram ett dokument där reglerna är markerade med olika färger. Föreskrifter och allmänna råd till både utformnings- och tekniska egenskapskrav är rödmarkerade i normalstil och understruket.

Föreskrifter och allmänna råd enbart till utformningskrav är blåmarkerade och i kursiv stil.

Övriga regler är föreskrifter och allmänna råd enbart till tekniska egenskapskrav, dessa är gulmarkerade och i fetstil.

Dokumentet kan laddas ner från Boverkets webbplats. Dessutom kommer Boverkets webbaserade vägledning "PBL kunskapsbanken" att kompletteras med information om detta.

Förändringen har gjorts för att det tydligare ska framgå vad som ska prövas vid varje skede, till nytta för:

 • byggnadsnämnder
 • byggherrar
 • projektörer.

Ljudmiljö i publika lokaler

I avsnitt 3:1451 införs en ny regel om ljudmiljö i publika lokaler. Föreskriften avser publika lokaler och innebär att personer med nedsatt orienteringsförmåga ska kunna ta del av väsentlig information. Det innebär att ljudmiljön ska utformas för god:

 • hörbarhet
 • taluppfattbarhet
 • orienterbarhet.

Enligt rådet gäller kravet på god hörbarhet med mera i exempelvis:

 • lokaler för kollektivtrafik
 • reseterminaler
 • lokaler för hälso- och sjukvård
 • samlingssalar
 • receptioner.

Efterklangtiden 0,6 sekunder bör uppnås, utom i samlingssalar där 0,8 sekunder anges.

Man anger värde på högsta ekvivalenta ljudnivå från tekniska installationer, hissar och annan trafik, den är beroende av vilken lokaltyp som avses och varierar mellan 30 dB och 45 dB LpAeq.

Samlingssalar och receptioner ska precis som tidigare utrustas med teleslinga eller andra tekniska lösningar så att de blir tillgängliga och användbara för personer med nedsatt hörsel.

I 3:511Tillgänglighet och användbarhet i byggnader (vid ändring) har i råd lagts till om att kraven på ljudmiljö enligt 3:1451 bör uppfyllas om det inte finns särskilda skäl för avsteg. Om kraven inte går att uppfylla i hela lokalen bör de åtminstone uppfyllas i delar av den.

Konstruktion

I avsnitt 4, Bärförmåga, stadga och beständighet, i BBR 19 fanns fortfarande hänvisning till Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:10) om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder), EKS. I BBR 20 upphäver Boverket helt och hållet avsnitt 4.

Brandskydd

I avsnitt 5 (brandskydd) förtydligas några få delar. Bland annat hänvisas till Boverkets allmänna råd om brandbelastning, BBRBE och i allmänt råd till 5:214 hänvisas till att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ger ut regler om brandskydd i hotell, pensionat, vandrarhem och liknande anläggningar. Klassen G, motstånd mot brand vid soteld har skrivits in i klassbeteckningarna. Denna klass användes i redan i BBR 19, i avsnitt 5:4257 Soteld. Det får väl anses som en miss av Boverket att detta inte beaktades redan när BBR19 började gälla.

Läs mer om ändringarna i avsnitt 5 i artikeln "Revidering av Boverkets byggregler – VVS".

Bullerskydd

Avsnitt 7 Bullerskydd har ändrats väsentligt. Från att avsnittet 7:21 om bostäder nästan bara innehållit en så kallad ”portalparagraf” med hänvisning i rådtext till två svenska standarder och vilken klass i dem som bör uppnås, har Boverket nu valt att plocka in definitionerna och ljudkraven för bostäder i reglerna igen. Det innebär att kravnivåerna vad gäller bostäder framgår direkt av reglerna. Själva kravnivåerna är oförändrade. Kraven i avsnitt 7 gäller krav på bullerskydd i byggnaden oavsett var byggnaden är placerad.

– Anledningen till att kraven för bostäder åter har tagits in i BBR är att göra reglerna mer tillgängliga för exempelvis privatpersoner, säger Kerstin Hannrup, Boverket.

Av ”portalparagrafen bostäder”, framgår nu att också hissar (nytt) ska utformas så att ljud från dessa och från angränsande utrymmen, likväl som utifrån, dämpas.

I 7:21 finns också ett nytt stycke om att de installationer som brukaren själv råder över och som inte påverkar någon annan bostad i samma byggnad inte omfattas av ljudkraven.

I rådet finns sedan fyra tabeller:

 •  lägsta ljudnivåskillnad respektive högsta stegljudsnivå
 •  högsta sammantagna ljudnivå från installationer och hissar
 •  dimensionering av byggnadens ljudisolering mot yttre ljudkällor
 •  längsta efterklangstid i flerbostadshus.

Efter ”portalparagrafen lokaler” i 7:22, som även den kompletterats med hissar, finns precis som tidigare i rådet hänvisning till SS 25268 ”Ljud i lokaler” klass C och texten om att man kan välja bättre i klass B eller A.
– Det är inte omöjligt att vi i ett kommande skede plockar in även reglerna för lokaler, fortsätter Kerstin Hannrup, Boverket

I rådstext hänvisar Boverket till sin egen handbok ”Bullerskydd i bostäder och lokaler”, som Boverket lovat ska komma i uppdaterad utgåva under hösten.

Energihushållning

I avsnitt 9 (energihushållning) har mindre justeringar gjorts. Dessa kan du läsa mer om i artikeln "Revidering av Boverkets byggregler – VVS".

När gäller reglerna?

De nya reglerna trädde i kraft den 1 juli i år. De flesta ändringarna trädde i kraft utan övergångstid, medan kraven som berör ljud (3:145, 3:511 och avsnitt 7) fått en övergångstid på ett år och måste uppfyllas vid ansökan om bygglov eller anmälan från och med 2014-07-01.

Beträffande de förändringar som trätt ikraft utan övergångstid, meddelar Boverket i ”Boverket informerar 2013:2”, att de gäller vid startbesked från 1 juli 2013.

Trots att ändringarna omfattar 52 sidor ges revideringen ut som en ändrings-BFS. Det innebär att endast de regler som ändrats i BBR kommer med i själva ändringsförfattningen. En så kallad konsoliderad version med alla gällande bestämmelser i BBR kommer att ges ut i slutet av augusti, både på Boverkets webbplats för nedladdning och i tryckt version för försäljning.

Kommande ändringar

De ändringar som tidigare var föreslagna i avsnitt 6 (hygien, hälsa och miljö) och 8 (säkerhet vid användning) kommer att utgöra underlag inför nästa förändring som planeras till halvårsskiftet 2014.

Boverkets mål är att då också få med de ändringar som utifrån regeringsuppdraget tas fram beträffande student- och ungdomsbostäder. Då tänker Boverket också ge ut en ny regelsamling.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Lov och tillsyn Arbetsmiljö Miljö Energi Hållbarhet Kyla Värme
Fackområden

Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial