Varan har lagts till i varukorgen

Regelnytt från Boverket

Energi 13 aug 2013
Många nya och ändrade regler från Boverket trädde i kraft kring halvårsskiftet. Foto: Mats Östlund.
Den 18 juni beslutade Boverkets generaldirektör om ett antal nya och ändrade föreskrifter och allmänna råd. Dessutom upphävdes en föreskrift.

Samtliga nya och ändrade föreskrifter och allmänna råd som Boverkets generaldirektör beslutade om trädde i kraft den 1 juli 2013, förutom nya regler om utredning om alternativa energiförsörjningssystem som trädde i kraft 12 juli 2013.

Byggregler

Boverket har uppdaterat sina byggregler med anledning av att byggproduktförordningen börjar gälla fullt ut den 1 juli i år. Dessutom har en del ytterligare justeringar gjorts.

Uppdateringen, BFS 2013:14 BBR 20, träder i kraft 1 juli i år med övergångstid för vissa avsnitt till 1 juli 2014.

Konstruktionsregler

Utökningen av Boverkets regler för tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder, EKS, är nu klara. BFS 2013:10 EKS 9 skulle ha trätt i kraft redan den 1 januari 2013 men blev försenade av olika orsaker.

Typgodkännande

Boverket har i BFS 2013:6 TYP 7 gjort vissa justeringar i verkets föreskrifter och allmänna råd (2011:19) om typgodkännande och tillverkningskontroll.

Föreskrifter om CE-märkning av byggprodukter upphör

Boverkets föreskrifter (2011:8) om CE-märkning av bygg­produkter upphörde att gälla vid utgången av juni 2013. De upphävdes genom BFS 2013:5 CE 4. Dessa frågor reglerades nu i Byggproduktförordningen.

Språkkrav för prestandadeklarationer

I BFS2013:7 SEK1 ställer Boverket bland annat krav på att prestandadeklarationer, bruksanvisningar och säkerhetsföreskrifter som ska tillhandahållas användare ska vara skrivna på svenska för byggprodukter som tillhandahålls här i landet.

Reviderad HIN

BFS 2013:9 HIN 3 innehåller ytterligare kompletteringar i Boverkets regler om enkelt avhjälpta hinder utöver de förändringar som gjordes i HIN år 2011 med anledning av den nya plan- och bygglagen.

Allmänna råd om brandbelastning

Boverkets handbok om brandbelastning behövde revideras och i samband med det beslutade Boverket att göra om handboken och dess innehåll till ett allmänt råd. Detta ger en tydligare status för innehållet i reglerna än vad en handbok ger. Det nya allmänna rådet har beteckningen BFS 2013:11 BBRBE 1.

Analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd

Boverket har gjort ett omtryck av de allmänna råden om analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd, BFS 2013:12 BBRAD 3. De ändringar som har gjorts är att rådet kompletterats med hänvisningar till Boverkets allmänna råd om brandbelastning, BFS 2013:11 BBRBE 1.

Ändringar i VÄS

Boverket har gett ut BFS 2013:13 VÄS 2 med ändring av verkets allmänna råd (2012:12) om anmälan för åtgärder som inte är bygglovspliktiga. Ändringen innebär en uppdatering till aktuellt lagrum.

Utredning om alternativa energiförsörjningssystem

I Boverkets föreskrifter BFS 2013:8 ALT 1 om utredning om alternativa energiförsörjningssystem räknar verket upp de situationer när det inte behöver göras någon utredning.

Mer information

De många ändringarna i Boverkets föreskrifter och allmänna råd beslutades så sent före halvårsskiftet att vi inte hann få med någon information om dem på webben innan sommaruppehållet. Vi kommer därför att presentera konsekvenserna av en del av författningarna mer utförligt på vår webbplats de närmaste dagarna.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Lov och tillsyn Bestämmelser Konstruktion
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial