Varan har lagts till i varukorgen
Nytt och reviderat råd om brand
Konstruktion 16 aug 2013
Rätt dimensionering ska minska konsekvenserna vid en brand. Foto: Anders Wester.
Boverket har ersatt sin handbok om brandbelastning med ett allmänt råd. Det har även inneburit att hänvisningar till handboken i Boverkets allmänna råd om analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd måste revideras.

Boverkets handbok om brandbelastning kom ut år 2008. Sedan dess har avsnitt 5 om brandskydd i Boverkets byggregler, BBR, reviderats och avsnittet om bärförmåga vid brand har helt överförts till Boverkets konstruktionsregler, EKS. I BBR och i EKS har man bland annat övergått från brandbelastning per omslutningsarea till brandbelastning per golvarea. Det har därför funnits ett behov att revidera handboken. Då det finns hänvisningar till handboken både i BBR och EKS beslutade Boverket att göra om handboken och dess innehåll till ett allmänt råd. Därigenom blir kopplingen till regelverket tydligare. Det nya allmänna rådet har beteckningen BFS 2013:11 BBRBE 1.

En följd av det nya allmänna rådet för brandbelastning är att hänvisningarna till handboken i BBRAD, Boverkets allmänna råd om analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd, blivit inaktuella. Boverket har därför gjort ett omtryck av BBRAD, BFS 2013:12 BBRAD 3, med uppdaterade hänvisningar till BBRBE 1.

Råd om brandbelastning

I jämförelse med den tidigare handboken görs en tydligare uppdelning och koppling till förenklad och analytisk dimensionering enligt BBR i det allmänna rådet. I det allmänna rådet har Boverket också uppdaterat det som har påverkats av ändringarna av BBR och EKS, till exempel:

  • ändrat hänvisningar
  • ändrat från brandbelastning per omslutningsarea till brandbelastning per golvarea.

I rådet förtydligas även vad som gäller om permanent brandbelastning. Delar av texten har flyttats till avsnittet Termologi. Skrivningarna om permanent brandbelastning tagits bort från avsnittet om förenklad dimensionering och finns enbart under analytisk dimensionering.

Skrivningar om hur reduktionsfaktorn för brandbelastning kan användas när en byggnad förses med automatisk vattensprinkler finns inte med i rådet. Reducering av brandbelastningen på grund av installation av vattensprinkleranläggning görs vid tillämpningen av BBR och BKR.

Ikraftträdande

Både det allmänna rådet om brandbelastning och ändringarna i det allmänna rådet om analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd gäller från och med den 1 juli 2013.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Konstruktion Bostäder Bestämmelser
Fackområden

Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial