Varan har lagts till i varukorgen
Många viktiga lagnyheter halvårsskiftet 2013
Energi 12 aug 2013
Vid halvårsskiftet 2013 började ändringar i bland annat plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen att gälla. Andra för samhällsbyggnadssektorn intressanta lagar och förordningar som trädde i kraft vid halvårsskiftet var en ny lag om kameraövervakning och en ny lag om utstationering av arbetstagare.

Statsrådsberedningen ger varje halvår ut en sammanställning över de viktigaste lagarna som träder i kraft vid års- respektive halvårsskiftet. De för samhällsbyggnadssektorn intressantaste nya och ändrade lagar och förordningar som trädde i kraft 1 juli 2013 var:

  • plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen (ändringar)
  • utstationering av arbetstagare (ny förordning och ändrad lag)
  • fastighetsregister (både en ny och flera ändrade lagar)
  • kameraövervakningslag (ny).

Plan- och bygg

Två omfattande och viktiga förändringar har gjort i plan- och bygglagen (PBL) och plan- och byggförordningen (PBF). Dels har lag och förordning ändrats med anledning av de byggsanktionsavgifter som infördes 1 maj 2011. I lagen har en bestämmelse införts som ger byggnadsnämnden möjlighet att i ett enskilt fall sätta ned en byggsanktionsavgift som inte står i rimlig proportion till den aktuella överträdelsen. I förordningen, där sanktionsavgiftens storlek regleras, har nya, generellt sett lägre, avgifter införts.

Den 1 juli 2013 började EUs byggproduktförordning att gälla fullt ut. Både plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen har anpassats till byggproduktförordning.

I och med att ändringarna i plan- och byggförordningen trädde i kraft upphävdes förordningen (2012:976) om harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter.

PBL-ändringar har gjorts genom SFS: 2013:306 och 307. Ändringarna i PBF har gjorts genom SFS: 2013:308.

Utstationering av arbetstagare

I lagen om utstationering av arbetstagare har det genom SFS 2013:351 införts krav på att arbetsgivare som utstationerar arbetstagare i Sverige ska anmäla utstationeringen och utse och anmäla en kontaktperson här. Anmälan ska göras till Arbetsmiljöverket.

I en ny förordning, SFS 2013:352, om anmälningsskyldighet vid utstationering av arbetstagare anges bland annat vad en anmälan ska innehålla och hur den ska vara utformad.

Ett mer tillförlitligt fastighetsregister

För att skapa ett mer tillförlitligt och kostnadseffektivt fastighetsregister har riksdagen beslutat att mer än 50 år gamla inskrivningar av bland annat nyttjanderätter och servitut ska tas bort från fastighetsregistret. Riksdagsbeslutet innebar en ny lag, lagen (2013:488) om förnyelse av vissa inskrivningar i fastighetsregistret, samt ändringar i:

  • jordabalken, ändrad genom SFS 2013:489
  • fastighetsbildningslagen, ändrad genom SFS 2013:490
  • ledningsrättslagen, ändrad genom SFS 2013:491
  • anläggningslagen, ändrad genom SFS 2013:492

Kameraövervakning

En ny kameraövervakningslag, SFS 2013:460, ersätter lagen om allmän kameraövervakning och vissa bestämmelser i personuppgiftslagen.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Juridik Bestämmelser Lov och tillsyn
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial