Varan har lagts till i varukorgen
En säker byggarbetsplats i fokus
Arbetsmiljö 14 aug 2013
Enligt Charlotta Gottschalk Dieden ansvarig för projektet "En säker arbetsplats" och Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier, är det viktigt att alla aktörer i en byggprocess tar sitt arbetsmiljöansvar.
För att minska antalet dödsolyckor i branschen har Sveriges Byggindustrier, BI på senare tid tagit till flera åtgärder. Ett flertal regionala arbetsmiljörådgivare har anställts och en webbaserad utbildning om hur man arbetar säkert på en byggarbetsplats kommer snart att lanseras.

De tre senaste åren har man sett en nedåtgående trend när det gäller dödsolyckor ute på byggarbetsplatser. Förra året omkom sex byggnadsarbetare, jämfört med sju 2011 och nio året dessförinnan. I år har det rapporterats om två dödsolyckor med koppling till bygg- och anläggningsbranschen. I maj omkom en man från ett belgiskt företag när en kran välte i Söråkers hamn, norr om Timrå. I juni omkom en 27-årig byggnadsarbetare som arbetade i ett av tunnelelementen på Citybanans arbetsplats i Stockholm.

För att minska antalet dödsolyckor i bygg- och anläggningsbranschen har Sveriges Byggindustrier, BI, investerat 50 miljoner i fokusområdet ”En säker arbetsplats”. Satsningen syftar till att få alla aktörer i en byggprocess att ta sitt arbetsmiljöansvar på allvar så att olyckor kan förebyggas och förhindras. Enligt Ola Månsson, vd på BI har gensvaret för projektet varit positivt.

- Vi har fått otroligt fin respons. Våra medlemsföretag är väldigt positiva till att få hjälp och tar gärna emot råd och stöttning i säkerhetsfrågor, säger Ola Månsson.

Vill förbättra flera områden

Under det senaste året har BI tagit till flera åtgärder för att nå målet om en nollvision i branschen. Man har inrättat ett så kallat branschråd för att öka säkerhetsmedvetandet vid byggnation och underhåll av väg- och spårarbete där flera fackförbund, arbetsgivarorganisationer och Trafikverket ingår. Man har också inrättat en partsgemensam styrgrupp där arbetsgivarorganisationer och fackliga organisationer inom hela byggsektorn deltar. Denna styrgrupp arbetar övergripande med säkerhetsfrågor inom bygg- och anläggning och leds av Charlotta Gottschalk Dieden som är ansvarig hos BI för ”En säker Arbetsplats”. Styrgruppen fokuserar på att dels förstärka kunskaperna och kompetensen i branschen vad gäller arbetsmiljöfrågor, dels på att förbättra attityder och beteenden vad gäller säkerhetsfrågorna.

- En särskilt viktig fråga som lyfts i styrgruppen är den psykosociala arbetsmiljön som ofta hamnar i bakgrunden av de fysiska skyddsfrågorna. Många medarbetare i arbetsledande ställning har en pressad arbetssituation och behöver särskilt stöd vad gäller arbetstider, arbetsbelastning, stress och ledarskap, säger Charlotta Gottschalk Dieden.

Vid årsskiftet eller början av 2014 lanserar BI också en webbaserad säkerhetsutbildning som handlar om att arbeta säkert på en byggarbetsplats. Förhoppningen är att beställare kommer att ställa krav på att de entreprenörer som anlitas har genomgått utbildningen, menar Charlotta Gottschalk Dieden.

- För att kunna säkerställa vilka medarbetare på en arbetsplats som genomgått utbildningen är tanken att utbildningen ska kunna verifieras genom dagens identifieringsbrickor ID06, säger hon.

Ett långsiktigt projekt

En säker arbetsplats är ett fokusområde som precis är i startgroparna och väntas pågå under en lång tid framöver, säger Ola Månsson och ser positivt på framtiden.

- För att intensifiera det förändrings- och utvecklingsarbete som nu är påbörjat håller vi för närvarande på att rekrytera en ytterligare nationell projektledare samt regionala arbetsmiljörådgivare. De regionala resurspersonerna kommer att arbeta direkt mot medlemsföretagen med rådgivning, arbetsplatsbesök, utbildning med mera för att påverka, stärka och hjälpa företagen i sitt eget arbetsmiljö- och säkerhetsarbete.

Ola Månsson är tydlig med BI:s budskap:

- Vårt mål är att bli bäst i världen på arbetsmiljö där ingen arbetare ska riskera att inte komma hem från jobbet, säger han.

FAKTA En säker arbetsplats

Syftet med "En säker arbetsplats" är att höja medvetenheten på byggarbetsplatserna om säkerhetsfrågorna och få alla aktörer i en byggprocess att ta sitt arbetsmiljöansvar på allvar så att olyckor förebyggs och förhindras. Under 2013 ska en miniminivå etableras för vilka säkerhetskunskaper som medarbetarna på en byggarbetsplats bör ha. En grundläggande utbildning ska också tas fram och redskap för kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte i branschen ska skapas.

Bevaka ämnen i artikeln

Arbetsmiljö Produktion
Fackområden

Anläggning El & Tele Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA En säker arbetsplats

Syftet med "En säker arbetsplats" är att höja medvetenheten på byggarbetsplatserna om säkerhetsfrågorna och få alla aktörer i en byggprocess att ta sitt arbetsmiljöansvar på allvar så att olyckor förebyggs och förhindras. Under 2013 ska en miniminivå etableras för vilka säkerhetskunskaper som medarbetarna på en byggarbetsplats bör ha. En grundläggande utbildning ska också tas fram och redskap för kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte i branschen ska skapas.