Varan har lagts till i varukorgen

Effektivare sanktioner för bättre arbetsmiljö

Energi 15 aug 2013
Riksdagen har beslutat om förändringar i sanktionssystemet på arbetsmiljö- och arbetstidsområdet. Foto: Ulf Söderlund.
För att effektivisera systemet med sanktioner för överträdelser av arbetstids- och arbetsmiljöreglerna ersätts det straffsystem som finns i dag i stor utsträckning med administrativa sanktionsavgifter.

Riksdagen har beslutat om ändringar i reglerna om sanktioner i arbetsmiljölagen och arbetstidslagen samt en del andra lagar. Ändringarna innebär att det straffsystem som finns i dag i stor utsträckning ersätts med administrativa sanktionsavgifter. Syftet är att sanktionssystemet ska bli effektivare, vilket i sin tur ska leda till en bättre arbetsmiljö. Strikt ansvar gäller vid en överträdelse, vilket innebär att en sanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett med uppsåt eller om den skett av oaktsamhet. Om strafföreläggandet inte godkänns kan ärendet tas upp i förvaltningsrätt.

I dag går 3 av 4 som bryter mot regelverken ändå fria. Att många arbetsmiljöbrott inte leder till någon påföljd beror på att det är svårt att bevisa att någon varit vårdslös.

För vissa överträdelser, bland annat brott mot föreläggande eller förbud som inte förenats med vite, behålls dock straffsanktioner.

Höjd maxavgift

För att en överträdelse i sig inte ska kunna innebära en vinst höjs maxavgiften för överträdelser av arbetsmiljöregler från 100 000 till 1 000 000 kronor.

Lagändringar

Beslutet innebär ändringar i:

  • arbetsmiljölagen (1977:1160) - genom 2013:610
  • arbetstidslagen (1982:673) - genom 2013:611
  • lagen (1970:943) om arbetstid m.m. i husligt arbete
  • lagen (2005:426) om arbetstid m.m. för flygpersonal inom civilflyget
  • lagen (2008:475) om kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik
  • lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet
  • lagen (1986:163) om rätt till ledighet för utbildning i svenska för invandrare.

Till grund för riksdagens beslut låg regeringens proposition 2012/13:143 och arbetsmiljöutskottets betänkande 2012/13:AU11.

Ikraftträdande

Ändringarna i arbetsmiljölagen och arbetstidslagarna träder i kraft den 1 juli 2014. Ändringarna i medbestämmandelagen och lagen om rätt till ledighet för utbildning i svenska för invandrare trädde i kraft den 1 augusti 2013.

Arbetsmiljöreglerna

Med anledning av lagändringarna ska Arbetsmiljöverket se över vilka regler som ska ha sanktionsavgifter. Målsättningen är att ändringarna i Arbetsmiljöverkets föreskrifter ska kunna träda i kraft samtidigt som förändringarna i arbetsmiljölagen.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Arbetsmiljö Produktion Bestämmelser
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial