Varan har lagts till i varukorgen

CE-märkning och typgodkännande

Energi 20 aug 2013
Förutom CE-märket ska en byggprodukt även åtföljas av en prestandadeklaration på svenska när den säljs i Sverige. Foto: Ulf Söderlund.
Från den 1 juli i år gäller EUs byggproduktförordning fullt ut. Det innebär bland annat att byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard eller europeisk teknisk bedömning ska ha en prestandadeklaration och CE-märkning för att få säljas. Boverkets regler om CE-märkning och typgodkännande har nu anpassats till förordningen.

Att EUs byggproduktförordning började gälla fullt ut den 1 juli har medför ändringar såväl i plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen som i många av Boverkets regler, bland annat när det gäller CE-märkning och typgodkännande.

CE-märkning

CE-märkning regleras av byggproduktförordningen från och med 1 juli 2013. Boverket har därför upphävt sina föreskrifter om CE-märkning av byggprodukter, BFS 2011:8, CE 2, från det datumet. CE 2 har upphävts genom BFS 2013:5 CE 4.

Språkkrav

Syftet med byggproduktförordningen är att underlätta handeln med byggprodukter mellan medlemsstaterna och förordningens kärna är information om byggprodukters egenskaper.

Det som är speciellt med CE-märkning enligt byggproduktförordningen, till skillnad mot annan CE-märkning, är att det inte handlar om överensstämmelse med krav på produkter utan är ett kvitto på att tillverkaren följt harmoniserade metoder och kriterier för bedömning av produktens egenskaper. Harmoniseringen leder alltså fram till en enhetlig produktinformation. Det är därför viktigt att användarna lätt kan förstå denna information. Även kontrollmyndigheter måste kunna förstå den tekniska dokumentation och de intyg som behövs för kontroll av att uppgifterna om en byggprodukt uppfyller gällande krav.

Medlemsstaterna har rätt att ställa krav på att information som riktas till användare av byggprodukter ska vara på det egna språket eller de egna språken. Boverket har i en ny föreskrift, BFS 2013:7 SEK1, ställt krav på att handlingar som riktar sig till användare ska vara skrivna på svenska.

Sådan information och dokumentation som tillverkare, importörer och distributörer på begäran ska tillhandahålla marknadskontrollmyndigheten ska, enligt samma föreskrift, vara skrivna på svenska eller engelska. Myndigheten, Boverket, kan även godta annat språk i det enskilda fallet.

Den nya föreskriften får framförallt konsekvenser för utländska tillverkare som vill sälja byggprodukter i Sverige. De får en kostnad för själva översättningen. Samtidigt bör handlingar på svenska göra det lättare att sälja produkten i Sverige.

Typgodkännande

I och med att byggproduktförordningen började gälla fullt ut ändrades också vissa delar av plan- och bygglagen PBL (2010:900). Bland annat infördes regler om att byggprodukter som ska vara CE-märkta inte får typgodkännas. Då det nu framgår av plan- och bygglagen har Boverket tagit bort motsvarande regler från sina föreskrifter och allmänna råd om typgodkännande och tillverkningskontroll, TYP. Ändringen har gjorts genom BFS 2013:6 TYP 7.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Lov och tillsyn Bestämmelser
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial