Varan har lagts till i varukorgen

Belysning påverkar hastigheten

Belysning 29 aug 2013
En studie från VTI visar att med ökad belysning ökar också hastigheten i trafiken. Foto: Katja Kircher.
Med ökad belysningsstyrka i trafiken ökar också hastigheten. Det visar en studie utförd av VTI med syfte att minska antalet påkörda fotgängare på övergångsställen.

I Sverige är påkörning av fotgängare på övergångsställen ett stort problem. Varje år omkommer cirka 30 personer i kollision med ett motorfordon. För att förbättra säkerheten på landets vägar har Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, utfört en studie där man testat hur fordonsförare reagerar om vägbelysningen ökar.

Resultaten visar på en svag, men tydlig tendens till ökad hastighet med ökad belysningsstyrka. Antalet försökspersoner som ingick i testet var sex stycken, så signifikanta resultat var inte att förvänta, menar VTI. Emellertid visade fem av dessa en tendens till att öka hastigheten med ökad belysningsnivå, medan den sjätte sänkte hastigheten något. Något som ger en indikation på att det finns anledning att gå vidare.

Med förbättrade åtgärder ökar farten

När man utför en förbättringsåtgärd i vägmiljön finns det en risk att trafikanterna i och med förbättringen också ökar hastigheten. Exempelvis visade en studie i Finland att kantstolpar ökar hastigheten i mörker med 10 km/h och en norsk studie har visat att införandet av vägbelysning ökar hastigheten med upp till 5 procent beroende på vägens utformning.

En rimlig hypotes är därför att även en förbättring av befintlig vägbelysning vid exempelvis ett övergångsställe skulle göra att trafikanterna ökar hastigheten. En lösning kan istället vara att göra fotgängaren mer iögonfallande, exempelvis genom en insnävning vid övergångstället, skriver man i rapporten.

Testerna har utförts i utkanten av Linköping på tvåfältsvägar med hastighetsbegränsningen 50 km/h.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Belysning Utemiljö Arbetsmiljö Transportsystem Teknik Projektering
Fackområden

Anläggning
Fler nyheter

Fördjupningsmaterial