Varan har lagts till i varukorgen
Små förändringar om luftkvalitet
Bestämmelser 26 apr 2013
Information och rapportering av luftkvalitet ska utbytas inom EU. Foto: Anders Wester.
En ändringsförordning om luftkvalitet har trätt ikraft men förändringarna är små. Från 1 januari gäller nya föroreningsnivåer för bens(a)pyren, arsenik, kadmium och nickel.

Luftkvalitetsförordningen har nyligen ändrats men förändringarna är små. Det handlar främst om en anpassning av förordningen så att ett beslut från EU-kommissionen kan uppfyllas. Beslutet gäller ett ömsesidigt utbyte av information och rapportering av luftkvalitet.

Nedan följer de största förändringarna i förordningen:

  • Naturvårdsverkets uppgifter om information och rapportering till Europeiska Kommissionen preciseras.
  • Texten och kraven kring information om åtgärdsprogram har utökats.
  • Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om att mätsystem (för kontroll av miljökvalitetsnormerna) ska vara godkända av dem.

Ändringarna sker genom förordning SFS 2013:123 om ändring i luftkvalitetsförordningen och den började gälla den 16 april i år.

Eftersträvat krav från 1 januari

I luftkvalitetsförordningen finns det miljökvalitetsnormer som anger föroreningsnivåer som inte får överskridas. Från och med 1 januari 2013 ska det eftersträvas att vissa föroreningsnivåer inte överskrids, det gäller:

  • bens(a)pyren, 1 nanogram/m3 luft
  • arsenik, 6 nanogram/m3 luft
  • kadmium, 5 nanogram/m3 luft
  • nickel, 20 nanogram/m3 luft.

Detta är ingen ny ändring, kravet finns i den befintliga luftkvalitetsförordningen, men det kan ändå vara värt att belysa det eftersom kravet nyligen började gälla.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser
Fackområden

Anläggning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial