Varan har lagts till i varukorgen

PBL anpassas till byggproduktförordningen

Bestämmelser 4 apr 2013
Alla byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard måste vara CE-märkta från och med 1 juli 2013. Foto: Ulf Söderlund.
Den 1 juli i år ska EUs byggproduktförordning tillämpas fullt ut i Sverige. Regeringen har nu lämnat en proposition till riksdagen med förslag på de ändringar i plan- och bygglagen, PBL, som behövs för att anpassa svensk rätt till förordningen.

Vissa justeringar måste göras i PBL när EU-förordningen (EU) nr 305/2011 om fastställande av harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter och om upphävande av rådets direktiv 89/106/EEG, den så kallade byggproduktförordningen, ska tillämpas fullt ut i Sverige från och med den 1 juli 2013.

Boverket har på uppdrag av regeringen lämnat förslag på nödvändiga lagändringar och med de förslagen som grund har proposition 2012/13:93 ”Anpassning av svensk rätt till EU-förordning om byggprodukter” överlämnats till riksdagen.

Förslag

En stor del av förslagen i propositionen handlar om CE-märkning och marknadskontroll samt hur typgodkännande ska hanteras.

I propositionen föreslås dessutom att kraven på byggprodukters lämplighet utvidgas till att omfatta de tekniska egenskapskraven:

  • tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga
  • hushållning med vatten och avfall.

Ikraftträdande

Riksdagen behandlar propositionen i betänkande 2012/13:CU20. Dag för beslut är planerat till 22 maj och målsättningen är att ändringarna i PBL ska kunna träda i kraft 1 juli 2013.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Lov och tillsyn
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial