Varan har lagts till i varukorgen
Avfallsutredningens förslag väcker debatt
Bestämmelser 12 sep 2012
Fortsatt odelat producentansvar eller kommunalt ansvar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar? Avfallsutredningen sneglar åt två håll. Bild: Wikipedia
I fokus hushållens förpackningar och tidningar. Det finns två motsatta förslag. Det ena är en vidareutveckling av dagens producentansvar, medan det andra är en kommunalisering av hanteringen.
Malin Juell-Skielse
Redaktör, Anläggning

Förslagen i betänkandet "Mot det hållbara samhället - resurseffektiv avfallshantering" får blandat mottagande av kommuner, bostadsföretag, återvinningsföretag och producenter.

Kommunal huvudman för returpapper

Huvudförslaget innebär ett delat ansvar för hanteringen. Kommunerna skulle bli huvudmän med ansvar för att samla in förpackningar och returpapper för att sedan överlämna materialet till producenterna.

Ansvaret för återanvändning och återvinning ligger i gengäld kvar hos producenterna som ersätter kommunerna för insamlingen.

Gult ljus från bostadsbolagen

Tongångarna från bostadsföretagen är försiktigt positiva till ansvarsuppdelningen i huvudförslaget. Men förslaget om att kommunerna skulle kunna föreskriva fastighetsägare att införa utrymmen för källsortering i fastigheter får rött ljus. Fastighetsbolagen vill inte att vare sig kommuner, eller producenter, ska kunna ålägga fastighetsägare att ordna utrymmen för återsamling.

-Det är mycket viktigt att det blir rimliga villkor för fastighetsägarna, både när det gäller ekonomi och praktiska förutsättningar för att ordna insamlingen. Många fastigheter saknar praktiska förutsättningar att genomföra en fungerande avfallshantering, säger Anders Lago, ordförande HSB Riksförbund.

Kostnader oroar allmännyttan

Dessutom saknar utredningen förslag på om, och i så fall hur, fastighetsägare ska kompenseras. Till exempel HSB och SABO är oroliga för att mer kostnader ska vältras över på fastighetsbolagen.

- Våra medlemmar, de kommunala allmännyttiga bostadsföretagen, har hittills varit med och subventionerat producentansvaret genom att bygga ut den fastighetsnära insamlingen. Det har vi varit tvingade till eftersom producenterna erbjudit för dålig service, säger Kurt Eliasson på SABO.

Avfallsföretag vill också få betalt

Det kommunala Uppsala Vatten och Avfall är också positiva till den ansvarsfördelningen. Men precis som bostadsbolagen poängterar de behovet av ekonomisk kompensation för sin del av arbetet.

Gott självförtroende hos Avfall Sverige

Kommunernas expertorgan Avfall Sverige är desto mer förtjusta i att låta kommunerna ta över ansvaret från producenterna. I Helsingborg är den modellen redan delvis i bruk enligt Peter Danielsson, ordförande i Avfall Sverige och kommunstyrelsens ordförande i Helsingborgs Stad.

–Denna service har uppskattats av medborgarna och gett mycket goda resultat. Därför talar allt för att omställningen som utredningen föreslår kommer att gå smidigt, säger han.

Avfall Sverige menar att den ansvarsfördelningen blir lättare att förstå för konsumenterna. Det finns också en uppfattning om att kommunernas insamling skulle ge bättre system och ökad återvinning.

Producenter slår bakut

Fler av producentorganisationerna samt Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI, är mycket negativa till att dela ansvaret med kommunerna. Istället vill man se ett samarbetsavtal mellan producenter, FTI och kommunerna med tydliga åtaganden från båda sidor. I det avtalet skulle man enas om hur insamlingssystemet ska se ut och hur det ska skötas.

Enligt Kent Carlsson på FTI visar inte utredningen hur en återkommunalisering skulle leda till ökade miljövinster eller enklare sortering.

Vill råda över pengarna

Och precis som bostadsföretagen saknar de en redovisning för hur kostnader och ersättningar ska fördelas mellan de olika aktörerna om ansvaret delas.

– Utredaren föreställer sig att våra 10 000 kundföretag ska betala för något som de inte kan råda över. Det är en orimlig förhoppning. Företagen är däremot beredda att satsa avsevärt om de kan styra över hur pengarna används, säger Kent Carlsson, vd för FTI.

Inte oeniga om allt

Flera förslag i utredningen har inte orsakat debatt, och verkar tilltala de flesta aktörerna. De är bland annat:

en nationell myndighet som ska säkerställa att insamlingen av förpackningar och tidningar fungerar bra, förbättringsmöjligheter för grovsopshantering, delar av det kommunala avfallsmonopolet konkurrensutsätts.

FAKTA De två förslagen

Huvudspåret:

  • ansvaret för insamling av förpackningsavfall och tidningar övergår till kommunerna
  • producenternas helhetsansvar för förpackningsutformning och materialåtervinning förtydligas.
  • verksamhetsutövare får ansvar för allt avfall som uppkommer i verksamheten
  • kommunerna ska möjliggöra för hushållen att sortera ut matavfall.

Alternativt förslag:

  • producenternas nuvarande helhetsansvar kring förpackningar och returpapper utvecklas.
Malin Juell-Skielse
Redaktör, Anläggning
Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser
Fackområden

Anläggning Förvaltning
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA De två förslagen

Huvudspåret:

  • ansvaret för insamling av förpackningsavfall och tidningar övergår till kommunerna
  • producenternas helhetsansvar för förpackningsutformning och materialåtervinning förtydligas.
  • verksamhetsutövare får ansvar för allt avfall som uppkommer i verksamheten
  • kommunerna ska möjliggöra för hushållen att sortera ut matavfall.

Alternativt förslag:

  • producenternas nuvarande helhetsansvar kring förpackningar och returpapper utvecklas.