Varan har lagts till i varukorgen

VA-avgiftsschablon inte oskälig

Dorotea kommun får stöd av både Statens VA-nämnd och Miljööverdomstolen för sin nya va-taxa.
Miljööverdomstolen och Statens VA-nämnd ger Dorotea kommun rätt att chockhöja VA-avgiften för vissa fritidshusägare. Fastighetsägaren betalar i första hand för tillgången till nätet och inte för förbrukningen.
Hans Hellberg Redaktör, Förvaltning
Redaktör, Förvaltning

Dorotea kommun gjorde i fjol om sin va-taxa. Motiveringen var att säkerställa att va-nätet alltid var tillgängligt för användarna, men också att kommunen skulle ha full kostnadstäckning för va-verksamheten.

Svensk Vattens normalförslag

Den nya taxan bygger på branschföreningen Svensk Vattens normalförslag och innebar en sänkt fast avgift för alla anslutna och en höjd schablondebitering från 24 till 80 kubikmeters förbrukning per år för alla fritidshus.

En fritidshusägare som fick sin va-avgift höjd med 33 procent, eller 2 126 kronor ansåg att avgiftshöjningen var oskälig och överklagade kommunens taxehöjning till Statens VA-nämnd.

Schabloniserad förbrukning

Framförallt vände hon sig emot att hon skulle betala för en schabloniserad förbrukning om 80 kubkimeter per år trots att hon har en vattenmätare som visar att hon bara förbrukar 15-20 kubikmeter vatten per år.

VA-nämnden konstaterar i sin dom att höjningen av avgiften inte är så stor att den kan bedömas som oskälig. Nämnden anser inte heller att Doroteas schablontaxa beslastar  fritidsfastigheten med en oskäligt hög andel av kommunens kostnader för va-verksamheten.

En fritidsfastighets nytta

Nämnden skriver också:

"Den omständigheten att en fastighet bebos endast en kort tid av året och således utnyttjar anläggningen förhållandevis lite saknar i nämnvärd mån betydelse för de totala kostnaderna för anläggningen. En fritidsfastighets nytta av den allmänna va-anläggningen består i första hand av att anläggningen står till fastighetens förfogande när helst det uppstår behov av vatten- och avloppstjänster. Anläggningen måste dimensioneras efter detta behov och det är främst för denna tillgänglighet som fastighetsägaren betalar brukningsavgifter".

Miljööverdomstolen avslår också fastighetsägarens överklagan och fastställer VA-nämndens beslut.

 

 

Hans Hellberg Redaktör, Förvaltning
Redaktör, Förvaltning
Bevaka ämnen i artikeln

Vatten och avlopp Juridik
Fackområden

Anläggning Förvaltning
Mer i ämnet

Fler nyheter