Varan har lagts till i varukorgen
Provunderlag för elbehörighet
Elinstallation 8 okt 2012
Elsäkerhetsverket strävar efter att personer som vill skaffa sig behörighet som elinstallatör ska kunna göra ett prov för att styrka sina kunskaper. Foto: Anders Wester
Elsäkerhetsverket har tittat vidare på möjligheten för elinstallatörer att få behörighet genom prov. Verket har kommit fram till att det är möjligt att ha ett flexiblare system och samtidigt verka för högre säkerhet.

Det har snart gått ett år sedan Elsäkerhetsverket lämnade in sitt förslag till regeringen om ett nytt behörighetssystem för elinstallatörer.

Frågan ligger fortfarande för beslut hos näringsdepartementet och i väntan på det har Elsäkerhetsverket genomfört en förstudie som blev klar i slutet av september.

I förstudien har man tittat på förutsättningarna för personer som vill skaffa sig behörighet som elinstallatör att, istället för att ge in handlingar som styrker genomförd utbildning och praktik, genomföra ett prov för att styrka samma kunskaper.

Flexiblare system

Tanken har varit att finna ett flexiblare system men i bakgrunden finns även bestämmelser i det så kallade yrkeskvalifikationsdirektivet, 2005/36/EG, om att EU:s medlemsstater kan besluta att sökanden ska genomföra kompensationsåtgärder i form av praktiktid eller ett prov.

Det är den sökande som väljer vilken åtgärd som denne vill genomföra. För att kunna uppfylla kravet i direktivet behöver Elsäkerhetsverket ta fram ett provunderlag, vilket man nu gjort.

Tillåtet att använda standarder

Elsäkerhetsverkets förslag till provverksamhet innehåller en teoretisk del som är IT-baserad och ett praktiskt prov i laborationsmiljö. Tanken är att samarbeta med de utbildningsanordnare som sedan tidigare har ändamålsenliga lokaler.

Verket gör bedömningen att provet blir svårt att genomföra om de som avlägger prov inte får ha tillgång till de standarder som ska tillämpas vid ett elinstallationsarbete. Det kommer därför att vara tillåtet att använda standarder vid provet. 

Reglering genom föreskrifter

Provets innehåll ska regleras med myndighetsföreskrifter. Genom en sådan reglering kan innehållet enkelt anpassas både till den tekniska utveckling som sker inom installationsområdet och de föreskrifter som verket utfärdat när det gäller krav på utförande av starkströmsanläggningar.

Lägre kostnad

Förstudien innehåller även en analys av möjligheten att låta externa personer förordnas som provförrättare för Elsäkerhetsverkets räkning. Om försöksverksamheten faller väl ut så blir ett prov med externa examinatorer en naturlig utveckling.

Provavgiften beräknas bli 5–10 000 kronor vilket kan jämföras med dagens teoretiska utbildning för ABL-behörighet som kan kosta runt 50 000 kronor för den som genomgår utbildningen.

Bifall från EIO

Elektriska Installatörorganisationen, Eios, vd Jan Siezing säger i en kommentar att han är nöjd med förstudien.

–Att den blivande elinstallatören kan bevisa sin kompetens är mycket viktigare än betyg, godtyckliga certifikat och liknande. När det gäller provförrättare så är det viktigt att släppa in externa aktörer i konkurrens och samtidigt se till att man får en bra täckning över hela landet. Det här ser ut att bli en bra grund för en framtida elektrikerlegitimation, säger han. 

Regeringen avgör nu om man vill gå vidare med materialet. Om så sker kan det bli aktuellt med en försöksverksamhet under en viss tid som sedan utvärderas.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Elinstallation Bestämmelser
Fackområden

El & Tele
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial