Varan har lagts till i varukorgen

Krav på resecentra mildras

Tillgänglighet 10 okt 2012
Snart revideras kraven så att nationell lagstiftning återigen gäller. På till exempel Stockholms centralstation kan kraven i TSD som den är utformad nu aldrig kunna uppfyllas. Bild:Jernhusen
Under fyra år har extra hårda tillgänglighetskrav ställts på resecentra. Få fastighetsägare lever upp till dem utan väljer att arbeta med enkelt avhjälpta hinder.
Malin Juell-Skielse
Redaktör, Anläggning

För tågstationer gäller betydligt högre och mer detaljerade krav på anpassning till funktionshindrade än vad som finns i till exempel Boverkets byggnormer eller HIN. Det beror på EU-direktivet TSD, Tekniska specifikationer för driftskompatibilitet, som sedan fyra år övertrumfar svensk lagstiftning.

En del av kraven är mycket svåra att uppfylla och pratar vi äldre k-märkt stationshus blir det nästan omöjligt.

– TSD inbegriper hela stationsbygganden ändå från parkeringen genom stationshuset och ut på perrongen. Den påverkar både Trafikverket, fastighetsägaren och kommunen som äger marken utanför stationshuset, säger Anders Sjöberg som är sitter i den europeiska referensgruppen för revideringen av TSD.

När man har ett resecentra och en shoppinggalleria i samma hus så gäller både TSD och HIN. Så vad ska en stackars fastighetsägare göra?

Detaljerade och svåra

Fastighetsbolaget Jernhusen är en av de fastighetsägare som antagit utmaningen:

– TSD-reglerna är oerhört detaljerade och svåra att sätta sig in i. Jag har gjort en intern lathund som underlättar, men jag tror att många kommuner inte riktigt har klart för sig vad som krävs, säger Tomas Brock som är tillgänglighetskoordinator på Jernhusen.

Thomas Brocks farhågor får gehör i en akademisk granskning som gjorts vid Lunds universitet. När Linus Carlsson och Nader Saber 2011 granskade implementeringen av TSD kom de fram till att konflikter i arbetsprocessen sätter käppar i hjulen.

Deras slutsatser var att:

  1. Kunskapsnivå om TSD Tillgänglighet för funktionshindrade är för låg.
  2. Tillgänglighetsexperternas åsikter kan förbises. Därför påverkar de inte projektledarens arbete kring tillgänglighetsfrågor i tillräckligt hög utsträckning.
  3. Vid ombyggnad av befintliga järnvägsstationer kan omständigheter på platsen försvåra.
  4. Tillgänglighetsfrågor är lågt prioriterade.

Jernhusen ratar TSD

I praktiken har Jernhusen valt att inte uppfylla kraven i TSD. I takt med Trafikverkets projekt "Stationer för alla" uppgraderar man sina resecentra för att uppfylla kraven i HIN, men väljer bort de extra kraven i TSD.

–Vi arbetar med enkelt avhjälpta hinder och gör HIN-anpassningar samt kopplar på Trafikverkets ledstråk genom stationshusen. I höst har vi gjort 40 stationer och då är vi i princip klara med det som inte ska byggas om eller säljas, säger Tomas Brock som är tillgänglighetskoordinator på Jernhusen.

En klok taktik menar Anders Sjöberg som är svensk representant i den eroupeiska revisionsgruppen för TSD.  Revideringen av TSD ska göra det enklare både för trafikverk och fastighetsägare runt om i Europa.

Nationella kraven återinförs

– De nationella kraven i varje land ska räcka, och de tekniska kraven ska ersättas med funktionskrav. Det är bättre att alla offentliga platser ser likadana ut än att just tågstationer är gemensamt utformade i hela Europa. De flesta resenärer är inrikes, och det gäller funktionshindrade lika mycket som andra.

Den reviderade TSD:n träder troligen i kraft vid årsskiftet 2013-2014, om omröstningen våren 2013 går som planerat. Parallellt arbetar SIF med en standard för funktionshindrade och den går på remiss under hösten 2012.

FAKTA TSD och HIN

  • Det finns två EU-direktiv som gäller personer med funktionsnedsättningar inom det transeuropeiska järnvägsnätet, ett för konventionella tåg och ett för höghastighetståg. Hur direktiven tillämpas finns angivet i en teknisk specifikation, en så kallad TSD.
  • Enligt Järnvägsstyrelsens föreskrift JvSFS 2008:5 gäller TSD:n som föreskrift i Sverige och även för delsystem som inte ingår i det transeuropeiska järnvägsnätet. Både denna lagstiftning och bygglagstiftningen gäller parallellt för byggnader, till exempel resecentra, kraven i båda regelverken ska uppfyllas.
  • På flera ställen hänvisar TSD:n till nationella krav, som till exempel Boverkets byggregler BBR. För de delar där krav finns både i TSD och BBR blir det i praktiken de högsta kraven som gäller.

Ett tillägg till detta är att även andra nationella regler som HIN gäller, men att HIN är särskilda regler för befintliga lokaler, oavsett om de ändras eller inte.

Fördjupningsmaterial

Malin Juell-Skielse
Redaktör, Anläggning
Bevaka ämnen i artikeln

Tillgänglighet Teknik Projektering
Fackområden

Anläggning Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA TSD och HIN

  • Det finns två EU-direktiv som gäller personer med funktionsnedsättningar inom det transeuropeiska järnvägsnätet, ett för konventionella tåg och ett för höghastighetståg. Hur direktiven tillämpas finns angivet i en teknisk specifikation, en så kallad TSD.
  • Enligt Järnvägsstyrelsens föreskrift JvSFS 2008:5 gäller TSD:n som föreskrift i Sverige och även för delsystem som inte ingår i det transeuropeiska järnvägsnätet. Både denna lagstiftning och bygglagstiftningen gäller parallellt för byggnader, till exempel resecentra, kraven i båda regelverken ska uppfyllas.
  • På flera ställen hänvisar TSD:n till nationella krav, som till exempel Boverkets byggregler BBR. För de delar där krav finns både i TSD och BBR blir det i praktiken de högsta kraven som gäller.

Ett tillägg till detta är att även andra nationella regler som HIN gäller, men att HIN är särskilda regler för befintliga lokaler, oavsett om de ändras eller inte.

Fördjupningsmaterial