Varan har lagts till i varukorgen

Kortare ledtider för förnybar el

Elproduktion 15 okt 2012
Ledtiderna i tillståndsprocessen för anläggningar för förnybar elproduktion är för långa. Utbyggnaden av miljövänliga alternativ hämmas. Foto: Vattenfall
Tillståndsprocessen för anläggningar för förnybar el blir bara längre och längre. Energimarknadsinspektionen föreslår i en rapport till regeringen en rad åtgärder för att komma till rätta med problemen.

Det tar i genomsnitt cirka 139 veckor, eller 2,7 år, för att få tillstånd enligt miljöbalken för att etablera en anläggning som producerar förnybar el. Om beslutet överklagas tar det ytterligare 35 veckor innan ärendet är avgjort.

Ledtiderna i tillståndsprocessen för anläggningar som producerar förnybar el har ökat med nästan 40 procent mellan 2007 och 2010.

En viktig förklaring till ökningen är att antalet ärenden, främst vindkraftsärenden, ökat men också att tiden för komplettering och remittering av ansökan har ökat.

Ledtiderna för nätkoncessioner har däremot varit relativt konstanta, trots att antalet ärenden har ökat.

Energimarknadsinspektionens mål är att 80 procent av inkomna ärenden ska hanteras inom 26 veckor. Detta mål har inte uppnåtts under de senaste åren.

Effektivare processer 

För att klara målet förutsätts dock att ansökan som lämnas in till Energimarknadsinspektionen är komplett och väl förberedd, vilket inte är fallet i alla koncessionsärenden.

För att få ner ansökningstiden behöver såväl tillståndsmyndigheter som projektörer förändra sitt arbete. Som ett led i det arbetet föreslår Energimarknadsinspektionen i en rapport till regeringen en rad åtgärder för att effektivisera processerna.

Samordnad prövning

Bland annat föreslås att en översyn av lagstiftningen görs för att få ner antalet sakprövningar.

– Syftet med översynen ska vara att samordna prövningen av olika sakfrågor. Det kan exempelvis handla om att prövning enligt artskyddsförordningen och biotopsskyddet tas om hand vid prövningen av tillstånd för miljöfarlig verksamhet enligt nionde kapitlet i miljöbalken, säger Camilla Rosenberg, chef för vindenheten på Energimyndigheten.

Mer personal

Eftersom antalet ärenden ökat, och förväntas fortsätta öka, behöver de personella resurserna på tillståndsmyndigheterna förstärkas.

– Vi ser att länsstyrelser och mark- och miljödomstolarna behöver mer resurser för att hålla handläggningstiderna nere, säger Maria Stenkvist, handläggare på vindenheten på Energimyndigheten. 

Vägledningar

Ett annat problem är att många ansökningar som lämnas in till tillståndsmyndigheterna är bristfälliga och därför måste kompletteras. Kompletteringar av ansökningarna har tagit allt längre och längre tid och är en viktig orsak till att ledtiderna har ökat under de senaste åren.

– Vi föreslår att vägledningar tas fram som visar vilka krav myndigheterna ställer på en tillståndsansökan och hur ett samråd ska gå till, för att underlätta för projektörer att göra rätt snabbare säger Maria Stenkvist.

Ökad dialog med Försvarsmakten

Vidare föreslås en ökad dialog mellan Försvarsmakten och berörda aktörer om vindkraftens påverkan på Försvarsmaktens intressen, som bland annat omfattar att Energimyndigheten och Försvarsmakten påbörjar ett samarbete för att hitta ytor där vindkraft och flygverksamhet kan samexistera.

När det gäller anslutning till elnätet föreslås bland annat att nätanslutningsreglerna ändras så att tröskeleffekten tas bort och att Boverket ser över frågan om en ökad integrering av elnätsfrågan i den fysiska planeringen.

FAKTA Bakgrund

På regeringens uppdrag har Energimyndigheten följt upp tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät. Uppdraget redovisades i månadsskiftet augusti/september 2012.

Bakgrunden till uppdrag ligger i förnybarhetsdirektivet 2009/28/EG som anger att EU:s medlemsländer ska se över sina tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el, med syfte att få bort hinder som hämmar utvecklingen av förnybar energi.

En effektiv tillståndsprocess gör att anläggningarna snabbt kan tas i bruk och bidrar till att uppfylla miljö- och klimatmålen.

Bevaka ämnen i artikeln

Elproduktion Energi
Fackområden

El & Tele
Fler nyheter

FAKTA Bakgrund

På regeringens uppdrag har Energimyndigheten följt upp tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät. Uppdraget redovisades i månadsskiftet augusti/september 2012.

Bakgrunden till uppdrag ligger i förnybarhetsdirektivet 2009/28/EG som anger att EU:s medlemsländer ska se över sina tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el, med syfte att få bort hinder som hämmar utvecklingen av förnybar energi.

En effektiv tillståndsprocess gör att anläggningarna snabbt kan tas i bruk och bidrar till att uppfylla miljö- och klimatmålen.