Varan har lagts till i varukorgen
Ny del om planer i PBL kunskapsbanken
Lov och tillsyn 13 nov 2012
Exempel på del av plankarta med bestämmelser om användning av allmänna platser. Illustration Boverket.
Boverket har gjort om hela strukturen i avsnittet om detaljplanering i PBL kunskapsbanken. Samtidigt har en ny del om planbestämmelser i detaljplan publicerats.

Boverket har publicerat nya webbsidor om planbestämmelser i detaljplan i PBL kunskapsbanken. I samband med det har hela strukturen om detaljplanering förändrats och förbättrats.

Språket har moderniserats och det finns nu förklarande texter och exempel på hur planbestämmelserna fungerar och vad olika bestämmelser innehåller.

Förändringar

Det har inte tidigare funnits texter om planbestämmelser i PBL kunskapsbanken. En del av de nya texterna som nu införts utgörs av bearbetade texter från "Boken om detaljplan och områdesbestämmelser" (2002:1). Det finns även en hel del nyheter jämfört med det system som finns i ”Boken om detaljplan och områdesbestämmelser”.

Några beteckningar som tidigare använts har tagits bort och nya tillkommit. Även linjehierarkin har gjorts om för att ge plats åt de nya fastighetsindelningsgränserna som infördes i och med nya plan- och bygglagen (2010:900).

Hjälp i planarbetet

Texterna om planbestämmelser i PBL Kunskapsbanken ska ses som hjälp i arbetet med nya detaljplaner. Boverket kommer att arbeta vidare med texterna för att göra dem till allmänna råd. Detta arbete kommer bland annat att bestå av konsekvensutredning och remissförfarande.

Anette Löfgren på Boverket berättar att arbetet med att ta fram allmänna råd just har påbörjats.

– Ambitionen är att det ska vara klart under 2013.

Webbseminarium om planbestämmelser

Boverket anordnar ett webbseminarium om utformning och tillämpning av detaljplanebestämmelser den 15 november. På seminariet kommer även den nya delen och förslaget om planbestämmelser i PBL kunskapsbanken att presenteras. Anmäl dig till seminariet på länken till höger.

FAKTA Vägledning till PBL

PBL kunskapsbanken är en vägledning för plan- och bygglagen (2010:900). Boken om detaljplan och områdesbestämmelser som finns i flera utgåvor (1987, 1993:3, 1996:1 och 2002:1), är allmänna råd för tillämpningen av plan- och bygglagen (1987:10). Vid tolkningar av äldre planer bör den handbok eller de allmänna råd som gällde när planen antogs användas.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Lov och tillsyn Teknik Projektering
Fackområden

Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Vägledning till PBL

PBL kunskapsbanken är en vägledning för plan- och bygglagen (2010:900). Boken om detaljplan och områdesbestämmelser som finns i flera utgåvor (1987, 1993:3, 1996:1 och 2002:1), är allmänna råd för tillämpningen av plan- och bygglagen (1987:10). Vid tolkningar av äldre planer bör den handbok eller de allmänna råd som gällde när planen antogs användas.

Fördjupningsmaterial