Varan har lagts till i varukorgen
Värmeväxlare för luftbehandling
Arkitektur 21 mar 2012
Roterande värmeväxlare. Bild Fläkt Woods
Värmeväxlare mellan till- och frånluft finns i olika utföranden med olika prestanda. I den här artikeln tittar vi på de vanligaste typerna samt deras för- och nackdelar, påfrostningsbenägenhet och avfrostningsfunktioner.

Värmeväxlare i ventilationssystem används för att minska energin som behövs för att värma upp luften som tillförs en byggnad. Inte bara uppvärmningsbehovet minskar utan även värmeeffektbehovet.

De fem vanligaste lösningarna är olika effektiva i sin förmåga att återvinna värme ur frånluften och överföra den till tilluften. På senare år har nya lösningar vad avser teknik och material dykt upp som förbättrar de verkningsgrader man med tidigare teknologi har uppnått. De fem olika huvudtyperna av värmeväxlare som används är följande:

  • Roterande värmeväxlare (regenerativa växlare)
  • Plattvärmeväxlare
  • Batterivärmeväxlare
  • Heatpipe
  • Värmepumpslösning

Roterande värmeväxlare

Den roterande värmeväxlaren är uppbyggd som ett roterande hjul bestående av veckade aluminiumprofiler. Den varma frånluften värmer upp rotorn innan den roterar över till tilluftsidan av aggregatet och avger sin värme till den svalare tilluften.

För att förhindra frånluft som blir stående i värmeväxlarens kanaler från att bli tilluft då rotorn passerar över gränsen mellan frånluft och tilluft utformas rotorn vanligen med en renblåsningssektor

Överläckning och luktspridning

Rotorn kan inte byggas helt tät mellan tilluften och frånluften. Därför finns risk för överläckning av förorenad frånluft till luftbehandlingsaggregatets tilluftssida. Den risken hanterar man genom att hålla det statiska trycket på tilluftssidan högre än trycket på frånluftssidan av rotorn. Eventuellt läckage kommer då att ske från den renare tilluften till frånluften.

Det finns även en risk att luktämnen i frånluften fastnar på rotorns yta och förs över till tilluften och därigenom orsakar luktspridning. Risken för luktöverföring mellan frånluft och tilluft är den här värmeväxlartypens största nackdel.

Hög verkningsgrad

Den roterande värmeväxlaren karakteriseras av låga tryckfall. Det leder till låga fläkteffektbehov och låg elenergianvändning i fläktarbetet. Den är förhållandevis enkel att rengöra samt har en hög verkningsgrad om 80-85 procent. Årsverkningsgraden ligger vanligen i intervallet 75-80 procent.

Kammarvärmeväxlarna hör till den här kategorin av värmeväxlare, regenerativa, även om tekniken för att flytta värmeväxlarpaketet från frånluften till tilluften är en annan. Se artikel om Kammarvärmeväxlare i Bygginfo PM nr 4, 2011 sidan 56.

Mer eller mindre påfrostning

Vid låga utetemperaturer fälls kondens ut på frånluftsidan. Den förångas sedan normalt på tilluftsidan. Vid hög fukthalt i frånluften och mycket låg utetemperatur blir kondensationen större än förångningen och man får överskottsvatten i rotorn. Om medeltemperaturen under varvet är lägre än 0°C bildas  frost och is och man måste ha ett system för avfrostning.

En hygroskopisk rotor har behandlat ytskikt som ger stor förmåga att avge och uppta vattenmolekyler. Därför klarar den temperaturer ner till cirka -25°C utan överskottsvatten och avfrostning vid normal komfortventilation utan luftbefuktning.

En ickehygroskopisk rotor klarar ned till cirka -15°C.

Avfrostning

Avfrostningen sker normalt genom att varvtalet regleras ned till 0,5 varv per minut och startas när tryckfallet över värmeväxlaren ökar över inställt värde. Avfrostningen kan också styras efter utetemperatur. Då avfrostas avfrostas rotorn 2-3 gånger per dygn när temepraturen går under under -15°C.

Ett påfrostningsförlopp kan ta många timmar, men avfrostningen tar 15-20 minuter. Under avfrostningen är temperaturverkningsgraden bara 20-30%. Ett alternativ till avfrostning är att förvärma luften innan värmeväxlaren till en temperatur som inte ger upphov till påfrysning.

Fortsättning, se relaterade artiklar

Bevaka ämnen i artikeln

Arkitektur Styr och övervakning Teknik Projektering
Fackområden

Förvaltning VVS
Fler nyheter