Varan har lagts till i varukorgen
Skapar kvarter med spelsuccé
Energi 28 mar 2012
Medlemmar i Fisksätra ungdomsråd bygger i spelet Mina Kvarter Minecraft. (Foto: Johanna Svensson)
Ungdomar bidrar till detaljplaneprogram och idéer om byggnation genom att skapa miljöer av ull och mineral i den svenska spelsuccén Minecraft. Det låter precis hur flummigt som helst. Men det finns forskning och erfarenheter som pekar på att nya grepp av social karaktär i byggprocessen kan vara både lönsam och skapa effektivitet.
Karin Larén Hallström
Press

“It takes a village to raise a child” är ett citat som tillskrivs Hillary Clinton. Men det behövs barn och unga för att skapa ett samhälle också. Här berättar vi historien om Mina kvarter, ett nytt sätt för unga bidra till stadens utveckling. Utgångspunkt är ett projekt i Fisksätra i Nacka kommun.

Där har ett ambitiöst arbete och stort engagemang hos såväl kommun, fastighetsägaren Stena som medborgarna själva, skapat förutsättningarna för att ta medborgardialogen i ytterligare ett steg.

Måste finnas grund

Konceptet Mina Kvarter skapades hösten 2011. Det bygger på väl genomtänkta workshops där ungdomsgrupper är med och verkligen påverkar stadsplanering och ny- och ombyggnation i sina egna kvarter – främst miljonprogramsområden som ska rustas upp. Till sin hjälp har gruppen ett visualiseringsverktyg i form av en anpassad version av dataspelsuccén Minecraft, se faktaruta.

Den digitala modellen som skapas i Mina Kvarter Minecraft är lagom detaljerad. Man känner väl igen sig i det aktuella området. Men i detta ”digitala lego” fastnar man inte i småsaker – man arbetar med strukturer och funktioner.

De som provat metoden tycker det är lättare att diskutera och kommunicera kring en visualisering än kring en idé förmedlad på annat sätt. Det skapar en konkret känsla och driver projektet framåt. Du landar inte i visioner utan det blir ett resultat, modellen stimulerar tankeprocessen. ”Jag ser det här. Vad mer är möjligt?”

–Minecraft är tydligt och lätt att ta till sig. Idéerna kan konkretiseras direkt, säger planarkitekt Christian Rydberg Åkesson, planarkitekt på planenheten, Nacka kommun, som provat metoden.

– För att vi ska starta Mina Kvarter-projekt, krävs det att ledningen i ett bostadsbolag eller en kommun tydligt ger ungdomsgruppen mandat att påverka en tydlig del i ett upprustningsprojekt. Det ska vara idégivning och påverkan som ger resultat i slutänden, säger Erik Hellqvist, vd på Svensk Byggtjänst som startat Mina kvarter.

Det är viktigt att komma ihåg att det inte bara är att sätta igång projektet rakt av. Det måste finnas en grund i en öppnad medborgardialog. Projektet Mina kvarter tar arbetet ytterligare en nivå och sätter in ungdomarna i sammanhanget. Det måste redan från början finnas ett intresse och vilja att förbättra området.

Tre piloter

Hittills har det startats tre pilotprojekt i tre vanliga typer av förändringsarbete i  tre miljonprogramsområden.

 1. Detaljplaneprogram. I Fisksätra arbetar en ungdomsgrupp med underlag till kommunens kommande detaljplaneprogram för området.
 2. Nyproduktion. I Södertälje tar bostadsbolaget Telge Hovsjö ungdomars hjälp med idéarbetet för nyproduktion i befintligt område.
 3. Renovering och förtätning. I Drottninghög, Helsingborg, samarbetar staden, Helsingborgshem och Sweco med en ungdomsgrupp för att utveckla området.

Arbetet i Fisksätra är det som kommit längst. Därför kommer det att tjäna som exempel för att beskriva arbetsgången.

Engagerad kommun, befolkning och förvaltare

Översiktsplanerare Ann-Christin Rudström är ansvarig för detaljplaneprogrammet i Fisksätra. Ett detaljplaneprogram tas fram tidigt i en process för att få fram en helhetsbild av området och dess behov. Detta blir sedan underlag för framtagandet av detaljplaner. Ann-Christin och hennes kollegor har höga ambitioner. De vill utforska möjligheterna kring medborgardialog, öka dess omfattning och låta den leda till konkreta åtgärder.

Förra året skapade samhällsbyggnadskontoret på Nacka kommun projektet Mötesplatser. Syftet med det är ökad medborgardialog, helt enkelt genom att skapa mötesplatser, både digitala och verkliga. Det fanns alltså en mycket god grogrund för att ta dialogen till en ny nivå.

–Det finns alla möjliga sätt, vi provar oss fram. Tidigare har vi genomfört en bred dialog i fråga om markanvändning och framtidens Fisksätra. Vi har jobbat med verktyg som fokusgrupper, intervjuer, enkäter och resultaten har sammanställts i en rapport.  Därför har vi nu mycket kunskap som vi kan ta med i fortsatt arbete, bland annat i detaljplaneprogrammet. 

Ann-Christin säger att Fisksätra är fantastiskt på många vis:

– Här finns lokala eldsjälar som det är lätt att få kontakt med. Genom dem kan man nå många människor. Ungdomsrådet är mycket engagerat, och dessutom ett av Sveriges största, säger Ann-Christin.

Även Stena fastigheters engagemang – de köpte Fisksätra av kommunen 1996 – är en grundbult i de goda förutsättningarna för dialogen med de unga.

Företaget menar att relationsförvaltning har många fördelar. Därför har de till och med registrerat det som varumärke. För Stena Fastigheter innebär förvaltning med sociala förtecken ett ökat värde i fastighetsbeståndet och lägre kostnader eftersom slitage och skadegörelse minskar. Hyresgästerna å sin sida får en tryggare och trivsammare boendemiljö som ger ökad livskvalitet. För kommunen innebär det en ökad samhällsnytta.

Företaget ser flera vinster i detta: förbättrad relation till hyresgäster och ökad trivsel, ett strikt företagsekonomiskt lönsamhetstänk samt samhällsekonomisk vinst med till exempel förbättrade skolresultat, fler personer i arbete och mindre kriminalitet. Forskaren Gunnar Blomé, KTH, har fördjupat sig i den ekonomiska aspekten av relationsförvaltning, se faktaruta.

–När det kommer fram kloka tankar i kommunens dialog som rör förvaltarfrågor överför vi dem till Stena. Tillsammans med Stena tittar på var ny bebyggelse och förtätning kan ske, förklarar Ann-Christin.

Förarbetet

För- och efterarbetet är minst lika viktiga som själva genomförandet. Förarbetet inte bara en massa ord, deltagarna måste känna att deras engagemang och det de gör förvaltas.

I Nacka kommun bildades en ungdomsgrupp med hjälp av Folkets hus och Fisksätra ungdomsråd. Det handlar om engagerade ungdomar i en lagom stor grupp. I detta fall visade sig tio personer vara bra. Hälften är killar och hälften tjejer. Ungdomarna får betalt av Nacka kommun för sin insats.

Deras uppdrag är att bidra till det kommande nya detaljplanprogrammet för hela Fisksätra. De ska också konkretisera befintlig vision och synpunkter som redan kommit i en tidigare dialogprocess med de boende.

–Vi stadsplanerare och arkitekter tänker lätt i stora strukturer. Ungdomar ser detaljer. De vet vilken parkbänk ett läskigt gäng brukar sitta på, var en pub ligger som drar till sig ett mindre trevligt klientel och skapar otrygghet. Då kanske det är bättre att inte skolvägen dras just där. Till exempel, säger Christian.

De erfarna Minecraft-spelarna David Bergström och Emil Andersson (in-game heter de Yuriswe och Preth) fick uppdraget att skapa en replik av Fisksätra på Mina Kvarters server. Planritningar, egna foton och Google maps användes som underlag. Denna digitala modellmodell blev utgångspunkten för ungdomarnas arbete i workshopen.  Totalt tog skissen av Fisksätra några dagar att skapa.

Genomförandet

David och Emils modell blev sedan ett viktigt inslag i workshopen. Den visades upp direkt när worskshopen började, för att tydligöra spelplanen       – det är här vi ska bygga våra förslag till förändringar.

I Fisksätra-fallet inleddes workshopen med två dagar där ungdomarna fick bearbeta tidigare medborgarenkäter och kommunens visioner, och stegvis bryta ner detta material till konkreta förändringsförslag utifrån sin kunskap och sitt engagemang i området.

Nacka kommun hade anlitat en professionell processledare, Anna Edwall, Frenkel & Friends, för att leda workshopen.

– Det är viktigt att alla i gruppen känner delaktighet och verkligen är med på vad det är vi ska arbeta med, vad vi ska uppnå och vad resultatet ska användas till efter workshopen. I detta fall ska ju deras konkretiserade idéer vara en del i den fortsatta medborgardialogen och så småningom i den slutliga samrådsprocessen, säger Anna Edwall.

Den tredje dagen var det så dags att överföra de idéer som silats fram till konkreta förslag byggda i Minecraft-modellen.

– Om vi jämför med CAD, så är Minecraft givetvis mycket enklare. Det är enkelheten att skapa volymer och rumsliga strukturer som är kvaliteten. Lite som Google SketchUp. Ingen påstår att det är avancerat, men likväl ett populärt verktyg att snabbt skissa upp idéer i sammanhang då det känns onödigt att lägga ner tid i CAD.

 – Jag skulle tro att spelets popularitet bygger mycket på sin enkel- och snabbhet. Det grova och simpelt legoaktiga i grafiken verka inte störa någon. Vi talade om det och efter ett tag tänkte man inte på grafiken alls, säger Christian Rydberg Åkesson.

Den sista dagen avslutades med att ungdomarna visade sina Minecraft-byggen och berättade för olika beslutsfattare i Nacka kommun och representanter från bl.a. Stena fastigheter.

Efterarbete

Efter workshopen tar David och Emil fram stillbilder och Youtube-filmer som visar vad som byggts av ungdomarna. Bilder och film visas sedan på Nacka kommuns hemsida och på Facebook. Kommunen ser också till att en sammanställning av resultaten sammanställs i en rapport.

–Vi hade nog förväntat oss mer galna, kreativa idéer. Men deltagarna är ytterst konkreta, ibland ömsinta, när de talar om tillgänglighet och förutsättningar för olika generationer att leva ett gott liv i Fisksätra. Bland förslagen finns att fler målgrupper ska kunna använda ett visst idrottsområde, därför borde det göras mer tillgängligt och få ett bredare utbud, säger Ann-Christin..

Även till samrådshandlingen kommer ungdomarnas arbete att vara med.

–Min förhoppning och tro är att samrådsprocessen ska bli effektivare tack vare att detta omsorgsfulla grundarbete är gjort. Jag tror på färre överklaganden och självklart att resultatet blir bättre och att de boende blir nöjda, avslutar översiktsplanerare Ann-Christin Rudström, Nacka kommun.

Första pilotprojektet i Hovsjö...

Som nämndes i artikelns början finns ytterligare två pilotprojekt inom konceptet Mina Kvarter, som berör dels nybyggnation, dels renovering och förtätning.

Det Mina kvarter- projekt som startade först gäller ett helt nytt bostadsområde som verkligen ska byggas i Hovsjö i Södertälje.

Hovsjö var för sex år sedan ett problemområde med stor kriminalitet och hög arbetslöshet. Tack vare ett målmedvetet arbete i bostadsbolaget Telge Hovsjö är bilden idag kraftigt förändrat – Hovsjö är inne i en mycket positiv utveckling.

– Det nya bostadsområdet som nu är aktuellt att planera ska byggas med sikte på att få ännu fler att bo kvar. Hur vill de unga i Hovsjö att detta nya område ska te sig? Redan innan planarbetet påbörjas genomförs en Mina Kvarter-projekt med workshops och Minecraft som stöd för att få med de ungas idéer från allra första skedet i byggprocessen, säger Patrik Derk, vd på Telge Hovsjö AB.

Runt årsskiftet 2011/12 var ungdomsgruppen i Hovsjö formerad och Minecraft-specialisterna David och Emil hade tagit fram modellen över det område som ska bebyggas. Ungdomarna i Hovsjö jobbar nu med modellen, bland annat i samverkan med Södertälje stadsbyggnadskontor och ansvarig stadsplanearkitekt. Ett förslag från ungdomsgruppen, som ska vara ett tydligt ingångsvärde i den slutliga utformningen av detaljplanen och gestaltningen av området, beräknas vara klart till sommaren.

…  och ytterligare ett i Helsingborg

I pilotprojektet i Drottninghög, Helsingborg, handlar det om upprustning och förtätning av ett stort befintligt område. Drottninghög byggdes 1967–69 och består av 1 100 lägenheter med 3 000 invånare

Helsingborgs stad och Helsingborgshem står bakom detta utvecklingsprojekt, som kallas DrottningH, med Sweco Management som huvudkonsult.

Under förra året involverade man ungdomar i idéarbetet kring det kommande, utvecklade Drottninghög genom projektet ”Arkitekten i skolan” på Drottninghögskolan.

Mina Kvarter-projektet som nu startat blir steg två. En digital kopia av hela området är snart klar och en ungdomsgrupp ska under våren skapa förändringsförslag i modellen. Detta kommer att ske i form av en kurs inom Helsingborgshems ungdomsverksamhet Multiteket och i samverkan med kommunens ungdomsprojekt IdéA.

– Mina Kvarter Minecraft är ett mycket tydligt och lättanvänt visualiseringsverktyg, där man koncentrerar sig på struktur och funktion. Det passar mycket väl för boendedialog, inte minst med ungdomsgrupper, och ger idéer på rätt nivå för att kunna tas vidare av planarkitekter och andra tjänstemän och konsulter, säger Anders Landsbo, på Sweco, där han är projektansvarig för DrottningH.

 

FAKTA Mer om Mina Kvarter

Christian Rydberg Åkessons tips för förarbetet:

 • lägg fokus på en gemensam och välformulerad målbild och arbetsplan.
 • hämta in kunskap och att vet vart du vill innan du sätter i gång projektet
 • skapa inte förväntningar som du inte kan leva upp till
 • avsätt tydliga resurser och mandat och begränsningar direkt från den som har beslutandemandat.

Anna Edwall, Frenkel & friends tips vid genomförandet:

 • ta helhetsgrepp. Det är inte inflytandet som sådant som är målet utan att resultatet blir bra.
 • hjälp deltagarna att förstå sin del i samhällsförändringen
 • inkludera hela processen före, planering, efter. Vilka idéer gick vi igenom, vad kommer ut av detta?
 • låt deltagarna vara med i implementeringen. Var tydlig var varje person befinner sig i processen.
 • se upp så att detta bara blir rosen på tårtan något som ”ser lite bra” ut. Resultatet är till för att skapa nytta. Att skapa förutsättningar för reellt inflytande är ett medel för beslutskraft och hållbara resultat. Det är av högsta vikt att som initiativtagare/uppdragsgivare att tydliggöra och se verkligt värde av processen.

Ann-Christin Rudström, Nacka kommun, tips vid efterarbetet:

 • gör ungdomarna medvetna att det inte skapar resultat direkt, att processen är lång, att deras arbete idag får genomslag om många år
 • ha en tydlig projektägare som har mandat att genomföra reella förändringar
 • kommunicera noga, genom hela processen. Och glöm inte att återkoppla. I fallet med Fisksätra skapar vi en Youtube-film som de inblandade får godkänna innan den läggs ut på Facebook.

Relationsförvaltning lönsamt

Forskaren Gunnar Blomé från KTH och Malmö tekniska högskola, MAH, på hur en ägarstrategi med förvaltning inriktad på CSR faktiskt kan vara lönsam. Sociala investeringar och affärsmässighet behöver inte stå i ett motsatsförhållande till varandra, snarare tvärtom.

Gunnar har ägnat en del av sin forskning åt Stena fastigheter som har gjort sig kända för sitt dedikerade arbete med långsiktighet i CSR, Corporate Social Responsability. Ett arbete som alltså är en av förutsättningarna för att ett Mina kvarter-projekt ska vara givande.

–Kostnaden för Stenas Relationsförvaltning är ungefär en procent av drift- och förvaltningskostnaderna, säger Gunnar Blomé.

–Vi har identifierat ett antal förvaltningskostnader som är särskilt påverkbara av bostadsområdets ”sociala tillstånd”. De är reparation vid flytt, grov misskötsamhet vid avflyttning, renhållning av utemiljö, sophantering, klottersanering, förstörda fönster, mekaniskt sabotage, städning, hantering av störningar och obetalda hyror. 

Hans forskning visar att Stena fastigheter i Fisksätra har fem procent lägre drifts- och underhållskostnader allt annat lika, jämfört med ett av företagens bestånd i en annan ort.

Och allra störst påverkan får engagemanget i unga. Gunnar Blomés råd vid ett föredrag till förvaltare på SABO:s forskarträff är: ”satsa på barn och ungdomar, då händer det saker.”

Mina Kvarter – powered by Minecraft!

En viktig del i konceptet Mina kvarter är spelet Minecraft – den nya svenska spelsuccén med över 20 miljoner användare globalt. Svensk Byggtjänst har ingått ett samarbete med spelutvecklaren Mojang AB som står bakom Minecraft.

Spelet funkar som ett digitalt Lego där man snabbt och tredimensionellt kan skissa upp områden. Det är intuitivt och mycket lätt att lära sig. Spelaren kan välja olika material och färger och utföranden på byggnader och områden.

– Minecraft har vuxit till något mycket större än ett datorspel. Det är ett globalt fenomen som engagerar miljontals människor och används redan som ett pedagogiskt verktyg i skolor i länder världen över, säger Carl Manneh.

Svensk Byggtjänsts version av Minecraft har testats bland annat av ungdomar i samband med Sveriges Ungdomsråds riksmöte i Nacka hösten 2011, och används nu i de pilotprojekt som startats. Minecraft, rensad från normala aktörer som monster, pirater och bönder.

– Det finns ju behov av stadsplanering inte bara i Sverige utan i hela världen. Jag tänker på alla kåkstäder i Indien och Sydamerika där kommunerna säkert också behöver engagera de unga, säger Carl Manneh i en intervju i Svenska Dagladet som handlar om Mina kvarter i Fisksätra.

Han räknar med att Fisksätra-versionen av Minecraft kommer att kunna ”rullas ut” i hela världen.

Karin Larén Hallström
Press
Bevaka ämnen i artikeln

Energi
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Fler nyheter

FAKTA Mer om Mina Kvarter

Christian Rydberg Åkessons tips för förarbetet:

 • lägg fokus på en gemensam och välformulerad målbild och arbetsplan.
 • hämta in kunskap och att vet vart du vill innan du sätter i gång projektet
 • skapa inte förväntningar som du inte kan leva upp till
 • avsätt tydliga resurser och mandat och begränsningar direkt från den som har beslutandemandat.

Anna Edwall, Frenkel & friends tips vid genomförandet:

 • ta helhetsgrepp. Det är inte inflytandet som sådant som är målet utan att resultatet blir bra.
 • hjälp deltagarna att förstå sin del i samhällsförändringen
 • inkludera hela processen före, planering, efter. Vilka idéer gick vi igenom, vad kommer ut av detta?
 • låt deltagarna vara med i implementeringen. Var tydlig var varje person befinner sig i processen.
 • se upp så att detta bara blir rosen på tårtan något som ”ser lite bra” ut. Resultatet är till för att skapa nytta. Att skapa förutsättningar för reellt inflytande är ett medel för beslutskraft och hållbara resultat. Det är av högsta vikt att som initiativtagare/uppdragsgivare att tydliggöra och se verkligt värde av processen.

Ann-Christin Rudström, Nacka kommun, tips vid efterarbetet:

 • gör ungdomarna medvetna att det inte skapar resultat direkt, att processen är lång, att deras arbete idag får genomslag om många år
 • ha en tydlig projektägare som har mandat att genomföra reella förändringar
 • kommunicera noga, genom hela processen. Och glöm inte att återkoppla. I fallet med Fisksätra skapar vi en Youtube-film som de inblandade får godkänna innan den läggs ut på Facebook.

Relationsförvaltning lönsamt

Forskaren Gunnar Blomé från KTH och Malmö tekniska högskola, MAH, på hur en ägarstrategi med förvaltning inriktad på CSR faktiskt kan vara lönsam. Sociala investeringar och affärsmässighet behöver inte stå i ett motsatsförhållande till varandra, snarare tvärtom.

Gunnar har ägnat en del av sin forskning åt Stena fastigheter som har gjort sig kända för sitt dedikerade arbete med långsiktighet i CSR, Corporate Social Responsability. Ett arbete som alltså är en av förutsättningarna för att ett Mina kvarter-projekt ska vara givande.

–Kostnaden för Stenas Relationsförvaltning är ungefär en procent av drift- och förvaltningskostnaderna, säger Gunnar Blomé.

–Vi har identifierat ett antal förvaltningskostnader som är särskilt påverkbara av bostadsområdets ”sociala tillstånd”. De är reparation vid flytt, grov misskötsamhet vid avflyttning, renhållning av utemiljö, sophantering, klottersanering, förstörda fönster, mekaniskt sabotage, städning, hantering av störningar och obetalda hyror. 

Hans forskning visar att Stena fastigheter i Fisksätra har fem procent lägre drifts- och underhållskostnader allt annat lika, jämfört med ett av företagens bestånd i en annan ort.

Och allra störst påverkan får engagemanget i unga. Gunnar Blomés råd vid ett föredrag till förvaltare på SABO:s forskarträff är: ”satsa på barn och ungdomar, då händer det saker.”

Mina Kvarter – powered by Minecraft!

En viktig del i konceptet Mina kvarter är spelet Minecraft – den nya svenska spelsuccén med över 20 miljoner användare globalt. Svensk Byggtjänst har ingått ett samarbete med spelutvecklaren Mojang AB som står bakom Minecraft.

Spelet funkar som ett digitalt Lego där man snabbt och tredimensionellt kan skissa upp områden. Det är intuitivt och mycket lätt att lära sig. Spelaren kan välja olika material och färger och utföranden på byggnader och områden.

– Minecraft har vuxit till något mycket större än ett datorspel. Det är ett globalt fenomen som engagerar miljontals människor och används redan som ett pedagogiskt verktyg i skolor i länder världen över, säger Carl Manneh.

Svensk Byggtjänsts version av Minecraft har testats bland annat av ungdomar i samband med Sveriges Ungdomsråds riksmöte i Nacka hösten 2011, och används nu i de pilotprojekt som startats. Minecraft, rensad från normala aktörer som monster, pirater och bönder.

– Det finns ju behov av stadsplanering inte bara i Sverige utan i hela världen. Jag tänker på alla kåkstäder i Indien och Sydamerika där kommunerna säkert också behöver engagera de unga, säger Carl Manneh i en intervju i Svenska Dagladet som handlar om Mina kvarter i Fisksätra.

Han räknar med att Fisksätra-versionen av Minecraft kommer att kunna ”rullas ut” i hela världen.