Varan har lagts till i varukorgen
Så förändrar CPR svensk bygglag
Energi 14 mar 2012
Den övervägande delen av alla byggprodukter ska ha en prestandadeklaration och vara CE-märkta 1 juli 2013. Foto: Ulf Söderlund
CE-märkning av byggprodukter blir i många fall obligatoriskt när EUs nya byggproduktförordning, CPR, börjar gälla fullt ut från och med 1 juli 2013. Boverket har tagit fram ett förslag till hur vår bygglagstiftning ska anpassas till förordningen.

Syftet med EUs nya byggproduktförordning, CPR, är att få bort hindren för handel med byggprodukter.

Den tydligaste konsekvensen i Sverige är att CE-märkning av byggprodukter blir obligatorisk när det finns en harmoniserad standard eller om man begärt en ETA.

CE-märkning

Att byggproduktförordningen CPR ges ut som en förordning gör att den gäller direkt, vid angivna tidpunkter för tillämpning, i alla medlemsländer utan att behöva överföras till nationella regelverk.

Det innebär bland annat att den övervägande delen av alla byggprodukter ska ha en prestandadeklaration och vara CE-märkta 1 juli 2013. Sverige är ett av de fyra länder i EU som inte tidigare har haft ett sådant krav, så omställningen här blir stor.

Förslag till regeländringar

För att övergången till CPR ska kunna genomföras utan risk för stopp i byggandet krävs snarast ändringar i bygglagstiftningen. Boverket har lämnat ett förslag till regeringen på de lagändringar som verket anser att vi behöver göra i Sverige, dels snarast möjligt och dels före den 1 juli 2013.

Anmälda organ

Den 1 juli 2013 upphör automatiskt behörigheten för anmälda organ och europeiska tekniska godkännandeorgan enligt CPD. Organen behövs för att tillverkare ska kunna prestandadeklarera och CE-märka sina byggprodukter.

För att möjliggöra ackreditering och ny anmälan av organen och av eventuellt ytterligare organ föreslår Boverket att de får föreskriftsrätt om byggprodukters lämplighet.

Tekniska bedömningsorgan

Boverket anser att vi i Sverige bör utse tekniska bedömningsorgan (TAB). Detta för att svenska grundläggande krav på byggnadsverk ska kunna beaktas när man arbetar fram tekniska bedömningsdokument.

Plan- och byggförordningen behöver därför kompletteras med bestämmelser bland annat om att regeringen utser sådana organ. Deras uppgifter är att möjliggöra en europeisk teknisk bedömning (ETA – European Technical Assessment) av en produkt.

Kontaktpunkt

I CPR finns krav på att medlemsländerna utser kontaktpunkter för byggprodukter. Via kontaktpunkten ska tillverkare och andra intressenter kunna få information om gällande nationella byggregler. Boverket föreslår att de själva utses som kontaktpunkt.

Information på Svenska

Boverket föreslår att en ny paragraf införs i PBL med krav på att prestandadeklarationer, bruksanvisningar och säkerhetsföreskrifter ska tillhandahållas på svenska. Detta måste dessutom bli känt hos tillverkare i tid så att de hinner ordna med eventuell översättning.

Övriga förslag

Boverket föreslår att våra grundläggande krav på byggnadsverk systematiseras enligt de grundläggande krav på byggnadsverk som finns i CPRs bilaga 1. Dessutom vill verket ta bort lämplighet och tillgänglighet som utformningskrav.

I dag finns det både som utformningskrav och tekniska egenskapskrav, som benämns grundläggande krav i CPR. Även bestämmelserna om enkelt avhjälpta hinder vill verket flytta så att den felaktiga kopplingen till bygglov försvinner. Det innebär en hel del förändringar i plan- och bygglagen men ingen förändrad kravnivå.

Bland övriga förslag kan även nämnas:

 • Boverket utses som tillsynsmyndighet på det icke harmoniserade byggproduktområdet. (sådan saknas)
 • typgodkännandesystemet avskaffas.
FAKTA Föreslagna lagändringar

I rapporten till regeringen föreslår Boverket att följande lagar bör ändras:

 • Plan- och bygglagen (2010:900), PBL
 • Plan- och byggförordningen, (2011:338), PBF
 • Lagen om ackreditering och teknisk kontroll (2011:791)
 • Lagen om offentlig upphandling (2007:1091)
 • Lag (2007:1992) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster.
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Bostäder Bestämmelser
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Föreslagna lagändringar

I rapporten till regeringen föreslår Boverket att följande lagar bör ändras:

 • Plan- och bygglagen (2010:900), PBL
 • Plan- och byggförordningen, (2011:338), PBF
 • Lagen om ackreditering och teknisk kontroll (2011:791)
 • Lagen om offentlig upphandling (2007:1091)
 • Lag (2007:1992) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster.
Fördjupningsmaterial