Varan har lagts till i varukorgen

Remiss om KAs självständiga ställning

Energi 4 maj 2012
Den kontrollansvarig ska inte vara släkting till den som utför byggnadsåtgärderna.
I den nya plan- och bygglagen, som trädde i kraft den 2 maj i fjol, angavs att den kontrollansvarige skulle ha en självständig ställning. Nu har Boverket tagit fram ett förslag som ska klarlägga vad det innebär.

Den kontrollansvarige (KA) ska ha en självständig ställning i förhållande till den som utför den åtgärd som ska kontrolleras. Det är ett av kraven på kontrollansvariga i plan- och bygglagens tionde kapitel, nionde pargraf. Det råder viss osäkerhet i branschen om vad som avses med självständig ställning och förarbetena till plan- och bygglagen, PBL, ger inte någon tydlig vägledning. Boverket har nu tagit fram ett förslag till allmänna råd som ska klarlägga vad det innebär.

Förslag

I förslaget till allmänt råd skriver Boverket att den kontrollansvarige inte bör vara nära släkt med de personer som utför de åtgärder som ska kontrolleras. Med nära släkt avses:

  • make
  • sambo
  • förälder
  • barn
  • syskon.

Den kontrollansvarige och de personer som utför de åtgärder som ska kontrolleras kan inte heller arbeta inom samma företag. Den kontrollansvarige kan däremot vara byggherre, förutsatt att denne inte själv utför de åtgärder som ska kontrolleras.

Projektören kan vara kontrollansvarig. Boverket skriver i konsekvensutredningen att det till och med kan vara en fördel om projektören är KA, eftersom denne är insatt i projektet och vet vilka punkter som behöver kontrolleras.

Konsekvenser

Det kan bli svårare för mindre byggherrar i glesbygd att hitta en KA med självständig ställning gentemot entreprenören. Byggföretag med anställda certifierade KA kan inte nyttja dem i företagens egna uppdrag. KA och utföraren kan dock arbeta på olika företag inom samma koncern.

Remiss

Förslaget till ”Boverkets allmänna råd om den kontrollansvariges självständiga ställning” är nu ute på remiss. Boverket önskar synpunkter på förslagen och på konsekvensutredningen senast den 21 maj 2012.

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Lov och tillsyn Produktion
Fackområden

Anläggning Förvaltning Husbyggnad VVS
Fler nyheter