Varan har lagts till i varukorgen
Nytt mål ska minska byggavfall
Miljö 10 maj 2012
Etappmål om ökad resurshushållning i byggsektorn. Foto Svensk Byggtjänst
Ökad resurshushållning i byggsektorn är ett av fyra prioriterade områden bland de 13 nya etappmål som regeringen har fattat beslut om. Luftföroreningar, farliga ämnen och biologisk mångfald är de tre övriga.

I huvudsak följer målen de förslag som Miljömålsberedningen lämnade förra våren.

Formuleringen i etappmålet för byggsektorn inom avfallsområdet är:

”Etappmålet om byggnads- och rivningsavfall innebär att insatser ska vidtas senast 2020 så att förberedandet för återanvändning, materialåtervinning och annat materialutnyttjande av ickefarligt byggnads- och rivningsavfall är minst 70 viktprocent”.

Övrigt om avfall

Den andra punkten inom avfall rör ökad resurshushållning i livsmedelskedjan där insatser ska göras senast 2018 för att öka resurshushållningen genom att sortera ut och behandla biologiskt avfall och ta tillvara på energin.

Farliga ämnen

Beslut som fattas inom Europeiska unionen och internationellt när det gäller kunskap om ämnens hälso- och miljöegenskaper ställer krav på uppgifter och information. Miljö- och hälsofarliga egenskaper hos kemiska ämnen ska vara tillgängliga och tillräckliga för att möjliggöra riskbedömning för alla användningsområden.

Samtliga nya etappmål

 • Etappmål om ökad resurshushållning i livsmedelskedjan
 • Etappmål om ökad resurshushållning i byggsektorn
 • Etappmål om begränsade utsläpp av gränsöverskridande luftföroreningar i Europa
 • Etappmål om begränsningar av utsläpp av luftföroreningar från sjöfarten
 • Etappmål om luftföroreningar från småskalig vedeldning
 • Etappmål om särskilt farliga ämnen
 • Etappmål om kunskap om ämnens hälso- och miljöegenskaper
 • Etappmål om information om farliga ämnen i varor
 • Etappmål om ekosystemtjänster och resiliens (ekosystemens långsiktiga förmåga att klara av förändring och vidareutvecklas)
 • Etappmål om betydelsen av den biologiska mångfalden och värdet av ekosystemtjänster
 • Etappmål om hotade arter och naturtyper
 • Etappmål om invasiva främmande arter
 • Etappmål om kunskap om genetisk mångfald
Cecilia Jondell
Redaktör
Bevaka ämnen i artikeln

Miljö
Fackområden

Anläggning Förvaltning Husbyggnad
Fler nyheter