Varan har lagts till i varukorgen
Markbaserat avlopp skitar ner
Vatten och avlopp 14 maj 2012
En tredjedel av de enskilda brunnarna har avloppsreningen för nära inpå. Det ger rent ut sagt skit i vattnet. De flesta av dagens reningsanläggningar behöver flyttas.
Malin Juell-Skielse
Redaktör, Anläggning

I Sverige får cirka 1,2 miljoner personer sin permanenta vattenförsörjning från enskilda brunnar. Ungefär lika många har egen brunn vid sin fritidsbostad.

Omkring en tredjedel av dessa brunnar är grävda och är ofta förorenade av bakterier som indikerar fekal påverkan. Brunnar inom tättbebyggda områden är oftare mikrobiellt påverkade.

För litet säkerhetsavstånd

Orsaken är ofta en näraliggande infiltrationsanläggning med för litet säkerhetsavstånd till högsta grundvattennivån. De flesta av dagens anläggningar har för kort avstånd till grundvattnet och är en risk för grundvattnet ur smittskyddssynpunkt.

Många gånger beror problemen på att ett markbaserat avlopp ligger för nära grundvattnet, saknar rening eller slamavskiljning. Ibland beror det såklart också på att brunnen är felaktigt utformad, eller att ytvattnet påverkats.

Rädda vattnet – flytta reningsanläggningen

Markbaserade reningsanläggningar som ligger för nära grundvattenbrunnar bör åtgärdas. Det är mycket viktigt att grundvattenytan i vattentäkten ligger högre än nivån på grundvattnet under anläggningen.

Tänk på att grundvattenytan höjs genom avloppsinfiltration samtidigt som grundvattenytan vid brunnen kan sänkas genom vattenuttag. Det kan leda till att strömningsriktningen ändras. Extra stora är riskerna om både avloppsinfiltration och grundvattenuttag görs i samma akvifer.

Högre upp, längre bort

Ett sätt är att lägga om anläggningen så att den kommer högre upp i marken, och skyddsavståndet till högsta grundvattennivån hålls. Ett annat sätt är att flera fastigheter går ihop om en gemensamhetsanläggning som byggs på en plats där man får tillräckligt vertikalt skydd för grundvattnet.

Tekniska anvisningar föråldrade

De tekniska anvisningarna/ riktlinjerna som finns kring placering är de allmänna råden från 1987. Både de och de faktablad som hör till behöver uppdateras kring placering och andra tekniska frågor.

Däremot är vägledningen i geohydrologiska frågor kring placering och förundersökningar fortfarande relevant och bra

Välj rätt placering:

1. Grunt, till och med ovanför frostfritt

2. Markisolering kan användas om anläggningen används sällan, tex vid fritidsfastigheter

3. Minst 100 cm till grundvatten året om

4. I sorterad och homogena jordar, t.ex. sandiga jordar

5. Undvik osorterade och heterogena jordar som moräner,

6. Långt från dricksvattenbrunnar, vattenledningar etc ned tillräcklig transporttid  mark mellan utsläppspunkt och vattentäkt. Detta gäller även bergborrade vattentäkter.

De flesta av dagens anläggningar har för kort avstånd till grundvattnet och är en risk för grundvattnet ur smittskyddssynpunkt. På bilden analyseras vattenprov från en brunn i Tyresö kommun.
Fördjupningsmaterial

Malin Juell-Skielse
Redaktör, Anläggning
Bevaka ämnen i artikeln

Vatten och avlopp Teknik Projektering
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter

De flesta av dagens anläggningar har för kort avstånd till grundvattnet och är en risk för grundvattnet ur smittskyddssynpunkt. På bilden analyseras vattenprov från en brunn i Tyresö kommun.
Fördjupningsmaterial