Varan har lagts till i varukorgen

Inte för dyrt med dörröppnare

Tillgänglighet 25 maj 2012
I ytterligare ett mål har rättsväsendet ansett dörröppnare vara en rimlig åtgärd. Foto: Ulf Söderlund
En kostnad motsvarande nästan halva årshyran för att installera dörröppnare i en butik och pizzeria ansågs inte oskäligt.

Mark- och miljööverdomstolen meddelade inte prövningstillstånd för en bostadsrättsförening som ansåg att kostnaderna var orimligt betungande för att göra entréer till en butik och pizzeria tillgängliga för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Beslutet överensstämmer med mark- och miljödomstolens bedömning och innebär att länsstyrelsens beslut står fast och att hindren för tillgänglighet i detta fall är att anse som enkelt avhjälpta.

Bostadsrättsföreningen därför måste åtgärda de aktuella entréerna.

Enkelt åtgärdade hinder

Byggnadsnämnden i Lund hade förelagt en bostadsrättsförening att förbättra tillgängligheten till en pizzeria och en butik som låg i lokaler i föreningens fastighet.

Bland annat skulle marken framför entrén höjas och dörrautomatik installeras. Enligt kommunens uppfattning handlade det om enkelt åtgärdade hinder.

Kostnad: 50 000 kronor

Fastighetens ägare, bostadsrättsföreningen Vintergatan, delade inte byggnadsnämndens uppfattning och överklagade beslutet till länsstyrelsen. Föreningen framförde att kostnaden för att anpassa marknivån och installera dörrautomatik var oskäligt hög.

Dörrautomatik till tre dörrar skulle kosta 36 000 kronor och totalt, med markarbeten, skulle kostnaden hamna på 50 000 kronor.

Hyresintäkt: 100 000 kronor

Hyresintäkten för lokalerna låg på 9 000 kronor per månad, alltså drygt 100 000 kronor per år. Bostadsrättsföreningen ansåg att det borde räcka med en ringklocka så att den som behövde hjälp för att ta sig in kunde påkalla uppmärksamhet.

I tillämpningsbestämmelserna, BFS 2003:19 (HIN 1), till kraven i 17 kapitlet paragraf 21 a i plan- och bygglagen (PBL) anges också att de ekonomiska konsekvenserna inte får bli orimligt betungande för fastighetsägare.

Motivering

Då både mark- och miljödomstolen och mark- och miljööverdomstolen avvisade överklagandet är det länsstyrelsens bedömning som står fast:

"Efter vad som framkommit i ärendet finner Länsstyrelsen att den kostnad för att installera dörrautomatik, som uppgetts av brf Vintergatan är rimlig i förhållande till nyttan för de besökande. Detta motiveras särskilt av att de aktuella butikerna är lokaliserade centralt där tillgänglighet gör sig påmint. En dörrklocka samt handikappskylt kan inte anses vara tillräckliga åtgärder för att kravet på tillgänglighet ska anses vara uppfyllt."

Slutsats

I detta fall bedömdes kostnaden för att åtgärda hindren inte vara för hög, trots att den motsvarade nästan en halv årshyra. I en annan situation kan dock investeringen bedömas vara för stor i förhållande till nyttan.

Läs mer

I BygginfoPM 4/2009 skrev vi om en tidigare dom som också gällde dörröppnare i en butik i Lund. Även denna gång ansåg rätten att installation av dörröppnare var en rimlig åtgärd.

Vi har tidigare svarat på frågan, i BygginfoPM 1/2012, från ett bostadsbolag om reglerna för enkelt åtgärdade hinder också gäller för bostäder, vilket de inte gör. Denna gång var det en bostadsrättsförening som åkte på retroaktiva krav, men det gällde tillgänglighet till lokaler och inte till bostäder.

Bevaka ämnen i artikeln

Tillgänglighet Juridik Lov och tillsyn Upphandling
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad
Fler nyheter