Varan har lagts till i varukorgen

Planera förstäder långsiktigt

Bostäder 21 jun 2012
Alby i Botkyrka Kommun är ett miljonprogramsområde som planeras hållbart. Foto Botkyrka Kommun
Det finns flera fördelar med att redan i planeringsstadiet utforma stadsdelar med begränsad ekonomi så att de når en social, ekonomisk och miljömässigt hållbar utveckling.
Cecilia Jondell
Redaktör

Projektet om ”Hållbara attraktiva förstäder” är en fallstudie i miljonprogramsområdet Alby. Där skapades ”Surbtopia-modellen” som en förebild för arbetet med liknande stadsdelar.

Nu finns en rapport om projektet som är ett samarbete mellan IVL Svenska Miljöinstitutet och Botkyrka kommun. I rapporten redogörs hur Surbtopia-modellen och andra verktyg kan användas i arbetet med hållbarhet och attraktivitet i områden med stort upprustningsbehov och lite pengar.

Stadsdelen Alby ligger i Botkyrka kommun, där typiska hållbarhetsutmaningar finns. Det är den sociala hållbarheten som är viktigast att arbeta med och kommunen har utvecklat målmedvetna insatser och verksamheter för att få invånarna att delta i områdets utveckling.

Medborgarkontor, områdesgrupper och dialogforum är några insatser som innebär en hållbar utveckling till de lokala förutsättningarna för området.

– Hållbarhetsmålen i Alby är politiskt antagna mål från demokratiskt valda politiker och där medborgarna varit delaktiga genom ett omfattande dialogarbete. Men fler behöver trots allt delta, säger Anja Karlsson, på IVL Svenska Miljöinstitutet och som varit med och arbetat med projektet.

Ett arbete för sysselsättning och trygghet

Ungefär 60 procent av de drygt 12 000 invånarna har idag utländsk bakgrund och arbetslösheten ligger på omkring 7,4 procent.  

– Med hög arbetslöshet och låg utbildningsnivå behöver trygghet och förtroende för varandra i ett område som Alby vara det man främst arbetar med, säger Lars Olson, enhetschef på kommunförvaltningen i Botkyrka.

Ett arbete sedan 2007 pågår i kommunen där främst 6 hållbara frågor prioriteras. Dessa handlar om sysselsättning, hemkänsla, bra skolor, klimatförändringar, folkhälsa och att invånarna känner samhörighet med varandra.

– En stor kultursatsning görs redan där det också visar sig finnas ett stort intresse och som hjälper till att stärka Albys identitet, säger Lars Olson.

Hög andel miljonprogram i Alby

Botkyrka kommun har en bostadsmarknad där 85% består av miljonprogrammen och en stor del ägs av allmännyttan. Det är en kommun med små medel men stora ambitioner för att öka trivseln bland de boende, men renoveringstakten måste gå långsamt.

– Hushållen mäktar inte med höga hyreshöjningar utan en byggnadsteknisk renovering måste ske på 10 års sikt, säger Lars Olson.

Det skulle behövas nödvändiga investeringar från exempelvis fastighetsägare, byggbolag och företag som ser kommersiella möjligheter i att investera i dessa stora renoveringsprojekt. Men i områden som hamnat i en så kallad marknadsskugga är intresset begränsat.

Byggstenarna för projektet

I projektet med ”Hållbara attraktiva förstäder” presenteras metoder i arbetet med att undersöka läget i området. Vilka krav, behov och förväntningar som finns om hållbarhet och attraktivitet och även vilka åtgärder som finns att göra utifrån önskemålen presenteras.

En plattform utformades där fem punkter har fungerat som grund och verktyg i arbetet:

 • Surbtopia-modellen: förnyad stadsmiljö som ingång för hållbar utveckling.  
 • Ett antal indikationer för hållbar utveckling genom förnyad stadsmiljö.
 • En omfattande statistiksammanställning.
 • Åtgärdslistan: identifierade åtgärder för att gå från nuläge till önskeläge.
 • Hållbarhetskollen: ett verktyg för hållbar stadsplanering.

En trestegsprocess ligger som grund till Surbtopia-modellen. Den kan vägleda aktörer som jobbar med hållbar stadsutveckling och stadsplanering i framförallt områden med begränsad ekonomi.

De tre stegen för Surbtopia-modellen:

 1. Identifiera mål för lokal förnyad stadsmiljö och lokal hållbar utveckling.
 2. Konkretisera status och önskvärd riktning för stadsmiljön.
 3. Identifiera åtgärder och utvärdera dess bidrag till lokal hållbar utveckling.

Utifrån nuläget i stadsmiljön i Alby, gjordes mål upp om ett önskeläge, vad man ville nå fram till. Som verktyg i arbetet gjordes:

 • ”Åtgärdslistan”, en lista med punkter på åtgärder som ska utföras för att uppnå önskeläget.
 • kravlistan, ”Hållbarhetskollen”, ett verktyg i form av listor där en utvärdering på åtgärder som är gjorda och på vad som kan göras mer för att förnya en stadsmiljö så att den bidrar till en lokal hållbar utveckling.

Indikatorerna hjälper till att identifiera hur Alby ligger till idag i förhållande till ett önskeläge. Det är ett verktyg för att utvärdera och se att arbetet utvecklas åt rätt riktning för att uppnå önskeläget.

Exempel på önskemål och åtgärder som kan uppnås på lång sikt är:

 • att få en mer varierad, blandad och intressant bebyggelse. Åtgärder är exempelvis en förtätning av nya bostäder, arbetsplatser och service.
 • fler mötesplatser, bibliotek, ökad idrottsverksamhet, parker- och grönområde, ökad kollektivtrafik. Åtgärder är exempelvis ombyggnad av centrumområdet och fler platser för spontanidrott.
 • en minskning av miljöpåverkan av energiförbrukningen och vattenförbrukningen. Åtgärder är exempelvis solfångare, lokala vindkraftverk och självstängande armaturer och snålspolande armaturer.
FAKTA Arbetet med att främja en hållbar stadsutveckling i korthet

 • Projektet ”Hållbara attraktiva förstäder” kom till ur Vinnovas utlysning ”Utmaningsdriven innovation” och genomfördes mellan november 2011 och mars 2012, där man arbetade med att ta fram Surbtopia-modellen. I projektet deltog även Botkyrka kommun, Botkyrkabyggen AB, Siemens och Peab.   
 • Syfte och mål med projektet är att undersöka vilka krav, behov och förväntningar som finns vad gäller hållbarhet och attraktivitet i områden med begränsad ekonomi.
 • Tre etapper i projektet genomfördes där 1. Krav, behov, förväntningar för hållbarhet i Alby analyserades utifrån hållbarhetsmålen för stadsdelen. 2. Undersökt aktuell status för stadsmiljön genom utvecklade indikatorer genom intervjuer, litteraturgenomgångar och statistik, kopplade till hållbarhetsmålen. 3. Identifierat åtgärder med hjälp av åtgärdslistan samt hållbarhetskollen.
 • Redan 2002 togs den första nationella strategin för hållbar utveckling och som lyfter fram fyra huvudutmaningar som Sverige står inför varav ”bygga samhället hållbart” fokuserar på en hållbar stadsutveckling med ambitionen att uppnå goda livsvillkor för alla människor.
 • Cirka 650 000 bostäder, omkring en tredjedel av det nuvarande flerbostadsbeståndet i landet, är i behov av att rustas upp. Miljonprogramsområden byggda mellan 1965 – 1975, står för en stor del av renoverings- och upprustningsbehovet.
Fördjupningsmaterial

Cecilia Jondell
Redaktör
Bevaka ämnen i artikeln

Bostäder Renoveringar Arkitektur Teknik Projektering
Fackområden

Förvaltning Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Arbetet med att främja en hållbar stadsutveckling i korthet

 • Projektet ”Hållbara attraktiva förstäder” kom till ur Vinnovas utlysning ”Utmaningsdriven innovation” och genomfördes mellan november 2011 och mars 2012, där man arbetade med att ta fram Surbtopia-modellen. I projektet deltog även Botkyrka kommun, Botkyrkabyggen AB, Siemens och Peab.   
 • Syfte och mål med projektet är att undersöka vilka krav, behov och förväntningar som finns vad gäller hållbarhet och attraktivitet i områden med begränsad ekonomi.
 • Tre etapper i projektet genomfördes där 1. Krav, behov, förväntningar för hållbarhet i Alby analyserades utifrån hållbarhetsmålen för stadsdelen. 2. Undersökt aktuell status för stadsmiljön genom utvecklade indikatorer genom intervjuer, litteraturgenomgångar och statistik, kopplade till hållbarhetsmålen. 3. Identifierat åtgärder med hjälp av åtgärdslistan samt hållbarhetskollen.
 • Redan 2002 togs den första nationella strategin för hållbar utveckling och som lyfter fram fyra huvudutmaningar som Sverige står inför varav ”bygga samhället hållbart” fokuserar på en hållbar stadsutveckling med ambitionen att uppnå goda livsvillkor för alla människor.
 • Cirka 650 000 bostäder, omkring en tredjedel av det nuvarande flerbostadsbeståndet i landet, är i behov av att rustas upp. Miljonprogramsområden byggda mellan 1965 – 1975, står för en stor del av renoverings- och upprustningsbehovet.
Fördjupningsmaterial