Varan har lagts till i varukorgen
Nytt paket ska stoppa parasiter
Vatten och avlopp 19 jun 2012
Med hänsyn till de vattenburna utbrott som varit rekommenderas att alla ytvattenverk i Sverige genomför riskanalys enligt ODP-metoden (Optimal desinfektionspraxis).
Tillsammans med ODP-metoden kan det nya analyspaketet från SMI hjälpa kommuner och leverantörer att få kontroll över råvattnets kvalitet. Det behövs för förekomsten av fekal påverkan är alltför vanlig i svenska dricksvattentäkter.
Stig Emilsson
Informatör Anläggning

Redan låga halter av parasiten Cryptosporidium ställer till med omfattande problem, både hälsomässigt och samhällsekonomiskt. Problem med råvattnet är oftast grunden till problemen.

I Sverige har vi haft två rekordår på raken när det gäller antalet svenskar som blivit sjuka av parasiter i dricksvattnet. Enligt Världshälsoorganisationen är de allvarligaste riskerna för försämrad hälsa genom dricksvattnet de mikrobiologiska riskerna.

Två nya rapporter behandlar ämnet och Smittskyddsinstitutet erbjuder ett analyspaket till landets vattenproducenter för att de ska kunna få hjälp att hålla bättre kontroll på vattnet.

Bättre analyser behövs

I en ny rapport från Livsmedelsverket framgår att kunskapen om råvaran, det vill säga råvattnet, ofta är bristfällig. Sjukdomsfall är det mest uppenbara beviset på att bristerna är allvarliga, och samtidigt den tydligaste informationskällan om var åtgärder bör sättas in.

Livsmedelsverket menar att analysmetoderna för råvatten måste utvecklas. Bättre analyser behöver göras för att ge bättre kunskapsunderlag om vilka föroreningskällor som finns, och hur vattnet ska beredas på bästa sätt.

Använd ODP-metoden

I ett projekt har Svenskt Vatten Utveckling provat, utvärderat och även utvecklat verktyg för att undvika vattenburna utbrott.

Projektet startades hösten 2009, alltså före utbrotten i Östersund och Skellefteå. Ett par år innan projektet startade hade man funnit parasiter i råvattnet som föranledde inventering av möjliga källor till parasitspridning omkring Rådasjön – Mölndals huvudvattentäkt och Göteborgs reservvattentäkt.

En forskargrupp på Chalmers involverades som forskat kring nya metoder för mikrobiell källspårning med mera. Vid analys av vattenprover gav resultaten ett mått på fekal påverkan vid:

  • råvattenintagen bäckar (föroreningar från enskilda avlopp)
  • dagvattenutlopp vid strandbetesmark (hästar, nötkreatur)badplatsin- och utlopp.

Avföring från människa återfanns på alla provpunkter.

Med hänsyn till de vattenburna utbrott som varit rekommenderas att alla ytvattenverk i Sverige genomför riskanalys enligt ODP-metoden (Optimal desinfektionspraxis). Det är ett arbetssätt för att säkerställa de mikrobiologiska säkerhetsbarriärerna och att de mikrobiologiska kraven för dricksvatten uppfylls.

Analyspaket från SMI

Landets vattenproducenter erbjuds ett nytt analyspaket från Smittskyddsinstitutet för att få hjälp att hålla bättre kontroll på råvattnet.

I analyspaketet ingår:

  • regelbunden analys av råvattenstöd
  • råd vid provtagningar
  • tolkning av analysresultat
  • registrering av analyser i den nationella databasen
  • vattentäktsarkivet
  • hjälp med årlig rapport med egna
  • nationella jämförelsedata.

SMI rekommenderar även kontroll av förekomst av parasiter i inkommande och utgående avloppsvatten om detta går ut i samma vattentäkt som råvattnet.

Stig Emilsson
Informatör Anläggning
Bevaka ämnen i artikeln

Vatten och avlopp Teknik Projektering
Fackområden

Anläggning
Fler nyheter