Varan har lagts till i varukorgen
Elområdena kommer att bestå
Eldistribution 5 jun 2012
Energimarknadsinspektionen har granskat de fem första månaderna med elområden i Sverige. Foto: Anders Wester
Trots att indelningen av Sverige i fyra elområden inneburit att det uppstått prisskillnader mellan norra och södra Sverige kommer indelningen att bestå. De planerade förstärkningarna av stamnätet kommer att minska prisskillnaderna. Det konstaterar Energimarknadsinspektionen i en analys.

Sedan den 1 november 2011 är Sverige indelat i fyra elområden från norr till söder. Syftet med reformen var att uppfylla EU:s regelverk samt att stimulera till investeringar i kraftproduktion och förstärkningar i elnätet där det idag finns begränsningar.

Energimarknadsinspektionen EI, har nu på uppdrag av regeringen analyserat den nya elområdesindelningen med avseende på prisutveckling, eventuella effekter för konkurrenssituationen och grossistmarknadens funktion. Det tidsspann som analyserats är 1 november 2011 till och med 31 mars 2012.

Prisskillnader mellan norr och söder

Analysen visar att det under de första månaderna med elområden uppstått tydliga prisskillnader mellan norra och södra Sverige. Antalet timmar med olika priser har varit få, men prisskillnaderna under dessa timmar har varit relativt stora och kan därför ha fått stora konsekvenser för kunderna i SE4, Malmö, som fått högre elpriser. Skillnaderna har främst inträffat under kalla perioder då driftkapacitet i de svenska kärnkraftverken varit begränsad.

Fortsatt god konkurrens

För att analysera konkurrenssituationen på slutkundsmarknaden har antalet elhandlare som erbjuder avtal i olika kategorier, ett- och treåriga fastprisavtal respektive rörliga avtal, i de fyra elområdena kartlagts i december 2011 och mars 2012.

EI bedömer att antalet elhandlare i landet och i de fyra områdena är tillräckligt stort för att anta att en tillräckligt god konkurrens råder. Det är dock betydligt färre elhandlare som erbjuder fastprisavtal i område SE4.

Det går i dagsläget inte att säga om det lägre antalet elhandlare i SE4 beror på att vissa elhandlare valt att stå utanför marknaden och efter en tid kommer att återvända till marknaden, eller om dessa avslutat sin verksamhet. Utvecklingen under den studerade perioden är dock att betrakta som oförändrad.

Samtidigt har konkurrensen på grossistmarknaden förbättrats. Möjligheten till mer flexibla områdeskonstellationer, det vill säga då två eller flera nordiska elområden har samma spotpris, har bidragit till bättre konkurrensförutsättningar.

Elområdena kommer att bestå

EI gör bedömningen att elområdena kommer att bestå under överskådlig framtid. De planerade förstärkningarna av stamnätet kommer att få betydelse för hur stora prisskillnader som kommer att uppstå framöver.

Närmast är det den så kallade Sydvästlänken som kommer att påverka kapaciteten i nätet. Med den kommer de negativa effekterna för kunderna i södra Sverige att lindras inom ett antal år.

FAKTA Bakgrund

Den första november 2011 delades Sverige in i fyra elområden:

  • SE1 Luleå
  • SE2 Sundsvall
  • SE3 Stockholm
  • SE4 Malmö.

Bakgrunden är att Dansk Energi för fem år sedan anmälde Svenska Kraftnät, som driver stamnätet, till EU-domstolen för att ha begränsat exporten och istället gynnat inhemska elkunder.

Svenska Kraftnät beslutade då om att införa elområden. Istället för att begränsa exporten ska marknadskrafterna styra vart elen hamnar. Följden har blivit att Sydsverige, SE4, har fått samma priser som i Själland.

Gränserna mellan elområdena går i trånga sektorer där överföringsförmågan är begränsad, det vill säga där det finns flaskhalsar, eller snitt som det också kallas i branschen.

Bevaka ämnen i artikeln

Eldistribution Infrastruktur
Fackområden

El & Tele Förvaltning
Fler nyheter

FAKTA Bakgrund

Den första november 2011 delades Sverige in i fyra elområden:

  • SE1 Luleå
  • SE2 Sundsvall
  • SE3 Stockholm
  • SE4 Malmö.

Bakgrunden är att Dansk Energi för fem år sedan anmälde Svenska Kraftnät, som driver stamnätet, till EU-domstolen för att ha begränsat exporten och istället gynnat inhemska elkunder.

Svenska Kraftnät beslutade då om att införa elområden. Istället för att begränsa exporten ska marknadskrafterna styra vart elen hamnar. Följden har blivit att Sydsverige, SE4, har fått samma priser som i Själland.

Gränserna mellan elområdena går i trånga sektorer där överföringsförmågan är begränsad, det vill säga där det finns flaskhalsar, eller snitt som det också kallas i branschen.