Varan har lagts till i varukorgen
Otydligt om krav för brandskydd
AMA 25 jan 2012
Det ställs flera funktionskrav på spjäll under QJC, bland annat att de ska kunna stänga inom viss tid vid brand och uppfylla brandmotståndet för föreskriven brandteknisk klass under angiven tid.
Texten i AMA är otydlig när det gäller vilket täthetskrav som ska ställas på spjäll med funktion att förhindra brand- och brandsgasspridning vid projektering.
Redaktionen Omvärldsbevakning

Spjäll med funktion att förhindra brand- och brandgasspridning är en viktig del i brandskyddet när en byggnads ventilationssystem ska projekteras. Det har visat sig att texten i AMA är otydlig just när det gäller vilket täthetskrav man ska ställa på dessa typer av spjäll.

AMA-texten har visat sig otydlig när det kommer till val av täthetsklass för brandskyddsspjäll.

Täthetsklasser varierar

Av RA-delen, under koden QJC, framgår å ena sidan att man under aktuell kod och rubrik bör ange om spjäll ska vara utförda för annan täthetsklass än klass 2 och i AMA-delen, under QJC.11, anges å andra sidan att spjäll ska vara utförda i lägst täthetklass 3. Och för QJC.12 och QJC.2, ”parallellkoder” till QJC.11, saknas uppgift om täthetsklass helt och hållet.

Föreskriftstexten för täthetsklassen finns med andra ord ett steg längre ner i BSAB-strukturen än vad som rekommenderas i RA-delen. Den är också inkonsekvent införd och innebär olika krav på täthet.

Andra funktionskrav på spjäll under QJC är att de ska kunna stänga inom viss tid och vid viss lufthastighet vid brand samt naturligtvis även uppfylla brandmotståndet för föreskriven brandteknisk klass under angiven tid.

Två typer av brandskyddsspjäll

Det finns i princip två typer av brandskyddsspjäll som passar in under QJC brandgasspjäll och spjäll för kombinerat skydd mot brand och brandgas. Brandgasspjällets funktion är att stänga vid brand och förhindra att brandgas strömmar från en brandcell till en annan.

Brandgasspjäll ska uppfylla brandmotstånd i brandteknisk klass E.

Sedan en tid tillbaka finns det självverkande backströmningsskydd på marknaden som kan användas som alternativ till brandgasspjäll med ställdon. Läs mer i AMA-nytt 1/2008.

Spjäll för kombinerat skydd mot brand och brandgas, ofta kallade brand/brandgasspjäll, ska förutom kravet att stänga vid brand och förhindra brandgasspridning även förhindra att brandgaser sprids via anslutna ventilationskanaler. Tätheten för denna typ av spjäll ska vara säkrad, till exempel via en svälltätning som träder i funktion vid brandpåverkan. Spjäll för kombinerat skydd mot brand och brandgas ska uppfylla brandteknisk klass EI.

Täthetsklass 2 tillräckligt i de flesta fall

Att döma av kraven i Boverkets byggregler, BBR, och aktuella provningsmetoder för brandmotstånd, som redogörs för längre fram i texten, är täthetklass 2 under normala omständigheter ett rimligt täthetskrav för spjäll under QJC. Om det i ett projekt finns krav på högre täthet, kan täthetsklassen i stället skrivas in i beskrivningen i klartext, se förslag till beskrivningstext i faktarutan till höger.

Utredningsarbetet inför nästa utgåva av AMA VVS & Kyl pågår just nu och kommer med all sannolikhet att leda till att AMA-texten förtydligas.

– Det är viktigt att täthetskravet hamnar på rätt nivå i strukturen, instämmer Håkan Svensson, verksam i Brandgruppen AB och ansvarig utredare av ventilationsbrandskyddet i AMA.

FAKTA Förslag till ny beskrivningstext

Förslag till ny beskrivningstext i beskrivningsdelen AMA-nytt #2/2011

QJC SPJÄLL FÖR SKYDD MOT SPRIDNING AV BRAND OCH BRANDGAS MATERIAL- OCH VARUKRAV

Spjäll ska vara utfört i lägst täthetsklass 2 enligt figur QJB/1.

QJC.11 Brandgasspjäll med ställdon

Följande text i AMA utgår:
 ”Spjäll ska vara utfört i lägst täthetsklass 3 enligt figur QJB/1”.

Redaktionen Omvärldsbevakning
Bevaka ämnen i artikeln

AMA Produktion Projektering Upphandling Teknik
Fackområden

VVS
Fler nyheter

FAKTA Förslag till ny beskrivningstext

Förslag till ny beskrivningstext i beskrivningsdelen AMA-nytt #2/2011

QJC SPJÄLL FÖR SKYDD MOT SPRIDNING AV BRAND OCH BRANDGAS MATERIAL- OCH VARUKRAV

Spjäll ska vara utfört i lägst täthetsklass 2 enligt figur QJB/1.

QJC.11 Brandgasspjäll med ställdon

Följande text i AMA utgår:
 ”Spjäll ska vara utfört i lägst täthetsklass 3 enligt figur QJB/1”.