Varan har lagts till i varukorgen

Nya texter om fukt i AMA AF

AMA 19 jan 2012
Det är viktigt att personen som utför fuktmätning i betong har rätt kompetens. Foto: Ted Rapp
I AMA-nytts beskrivningsdel nummer 2/2011 föreslås nya texter i AMA AF om bland annat fuktmätning i betong, samordnad generalentreprenad och nytt entreprenadindex.

AMA utvecklas genom regelbunden publicering av nyheter och komplement i AMA-nytt. Beskrivningsdelen till detta nummer av AMA-nytt innehåller förslag till ändrade texter i AMA AF 07.

Den nya plan- och bygglagen, SFS 2010:900, som varit i kraft sedan den 2 maj 2011, innebär stora förändringar både vid planering och vid prövning inför byggande.

Den har även medfört att ett par koder under AFC entreprenadföreskrifter vid utförandeentreprenad har behövt kompletteras med rådstext:

AFC.171 Anmälan till myndigheter

Beakta att följande begrepp ändrats från den 2 maj 2011 enligt nya PBL:

AFC.242 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören under entreprenadtiden

 • Bygganmälan utgår och sker genom bygglov eller anmälan och startbesked från byggnadsnämnd
 • Rivningsanmälan ersätts med rivningslov
 • Kvalitetsansvarig ersätts med kontrollansvarig.

Beakta att begreppet rivningsplan är ersatt av kontrollplan för rivning enligt nya plan- och bygglagen från den 2 maj 2011. Krav på rivningslov återfinns i PBL kap 9 § 10 och krav på kontrollplan i kap 10 § 6.

Den nya lagen har även medfört att rubrikerna till AFC/AFD.331 och AFC/AFD.3311 ändrats. Där det stått ”kvalitetsansvarig enligt PBL” byts detta till ”kontrollansvarig enligt PBL”.

Fuktmätning i betong

Betong är ett material som innehåller en stor mängd vatten. Ett riktvärde är cirka 180 liter per kubikmeter betong. För att inte material som ska appliceras i kontakten med betong ska skadas måste betongen har torkat ut tillräckligt.

För att veta om betongen är tillräckligt torr måste en fuktmätning utföras, av en person med kompetens att utföra fuktmätningar.

Under AFC.352 och AFD.352 Provning hänvisas till en artikel om Fuktmätning i betong i AMA-nytt 2/2011, avseende krav på den person som ska utföra fuktmätning.

Artikeln är skriven av Ted Rapp, Tekniskt sakkunnig och revisionsledare Rådet för Byggkompetens, RBK. I artikeln ger Rapp förslag på text att införa under AFC.352 respektive AFD.352 Provning.

”Följande text infogas under kod AFC.352 eller AFD.352 Provning, beroende på entreprenadform:

Berörd entreprenör ska tillse och bekosta att fuktmätning i betong utförs enligt systemet RBK-auktoriserad fuktkontrollant betong.

Personen som utför mätningen ska vara RBK-auktoriserad. Se www.rbk.nu .

Mätningen gäller bjälklag, bottenplattor och övriga byggdelar av betong som ska beläggas med ytskikt/material där krav ställs på kritisk RF. Kritisk RF avser högsta tillåtna relativa fuktighet som får råda i betongen när ytskikt/material ska appliceras.

Om värde på kritisk RF inte tillhandahålls av materialtillverkaren, eller står angiven på ritning, gäller kritisk RF enligt AMA Hus 11 beroende på vilket ytskikt/ material som ska användas. ”

Samordnad generalentreprenad

I den tredje utgåvan av handledningen Samordnad Generalentreprenad står återigen Byggandets kontraktskommitté, BKK som utgivare. I tidigare upplagor har samordnad ge­neralentreprenad betecknats som en särskild entreprenadform.

I samband med revideringen har det bedömts som mer korrekt att beteckna samordnad generalentreprenad som en upphandlingsform av en entreprenad.

I och med det nya betraktelsesättet ändras texten under nedanstående koder och rubriker i AMA AF 07 genom att hänvisningen till samordnad generalentreprenad utgår och istället hänvisas till sidan 17 den nya utgåvan av Samordnad Generalentreprenad.

 • AFC.621 Betalningsansvar (utgår "och vid samordnad generalentreprenad")
 • AFC.622 Betalningsplan (utgår "Beträffande samordnad generalentreprenad, se kommentar under AFB.11")

Det nya betraktelsesättet innebär också att ett antal koder och rubriker under AFC.62 Betalning inte längre ska tillämpas. I stället hänvisas till utgåva 2011 av handledningen Samordnad generalentreprenad, kommentar "Betalning" sidan 17.

 • AFC.6211 Betalning med betalningsansvar hos generalentreprenören
 • AFC.6212 Betalning med betalningsansvar hos byggherren
 • AFC.6221 Betalningsplan vid betalningsansvar hos generalentreprenören
 • AFC.6222 Betalningsplan vid betalningsansvar hos byggherren
 • AFC.6241 Fakturering vid betalningsansvar hos generalentreprenören
 • AFC.6242 Fakturering vid betalningsansvar hos byggherren.

Entreprenadindex

Om index ska tillämpas i en entreprenad så kan det anges under AFC.614 eller AFD.614 Ersättning för kostnadsändring. Här ska man ange om kontraktssumman ska indexregleras och vilka regler som då ska tillämpas.

I AMA-nytt påminns nu om att Entreprenadindex E 84 med basmånad januari 1984 bytt namn till Entreprenadindex, med basmånad januari 2011.

Tillämpningsföreskrifterna för Entreprenadindex med basmånad januari 2011 stämmer i stort sett överens med de som gäller för Entreprenadindex E84.

Ersättning för maskinetablering

Under koderna AFC.61 och AFD.61 Ersättning införs ett tillägg till MER Anläggning 10 när det gäller Kod: DFC.0 Växlar och spårkorsningar, sammansatta.

Mät- och ersättningsreglering av DFC.0 Växlar och spårkorsningar, sammansatta, ska ske av maskinetablering med ett belopp för hela arbetet. Med maskinetablering avses erforderlig utrustning för byggande av växlar och spårkorsningar.

Bevaka ämnen i artikeln

AMA Konstruktion Teknik Projektering
Fackområden

Husbyggnad
Fler nyheter