Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Nya normer för fastbränsleeldning
Teknik 20 jan 2012
Den nya vägledningen ger rekommendationer för anläggningars utformning och utrustning med bland annat anvisningar för eldning med fasta bränslen.
Veronica Eade
Redaktör, VVS

Nu kommer del tre i SIS skriftserie Vägledningsserie för pannanläggningar och andra tryckbärande anordningar; Vägledning för anläggningar avsedda för eldning med fasta bränslen (VFB).

Den nya vägledningen ska ge beställare, brukare, konstruktörer, tillverkare och driftspersonal rekommendationer för anläggningars utformning och utrustning och innehåller bland annat anvisningar för eldning med fasta bränslen.

Svensk vägledande sammanfattning

VFB är en svensk vägledande sammanfattning av europeiska harmoniserade standarder vad gäller hantering och förbränning med fasta bränslen.

VFB ger även råd och exempel på god svensk teknisk praxis baserade på bland annat de gamla Fastbränsleeldningsanvisningarna (FBEA) och behandlar utrustningskrav som berör pannanläggningar avsedda för produktion av ånga, hetvatten eller varmvatten.

Tillämpas på alla fastbränsleanläggningar

Vägledningens krav omfattar bränslehantering, eldningssystem, rökgassystem samt ask- och slaggutmatningssystem.

Vägledningen är tillämpbar på anläggningar för såväl fossila som biobaserade bränslen.

Kompletteras av övriga skrifter i serien

För säkerhetsutrustning avsedd att skydda de tryckbärande anordningarna mot otillåtet tryck, temperatur, nivå med mera hänvisas till Vägledning för säkerhetsutrustning vid pann- och värmeväxlaranläggningar (VSU).

Arbetet med VFB har tagit cirka ett år längre tid än ursprungligen beräknat. Orsaken till detta är bland annat att standarden EN 762-2, Safety requirements for combustion and fuel system varit föremål för revidering och publicerades i fastställd slutversion först den 31 augusti 2010..

VFB ersätter FBEA

Jämfört med FBEA lägger VFB stor vikt vid ”säker eldstad” samt detaljerade utrustningskrav för olika typer av system för bränsletransport samt eldstäder.

Nuvarande Fastbränsleeldningsanvisningar FBEA 1993 ersätts av den nya Vägledningen VFB för anläggningar avsedda för eldning med fasta bränslen.

Fördjupningsmaterial

Veronica Eade
Redaktör, VVS
Bevaka ämnen i artikeln

Teknik Projektering
Fackområden

VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial