Varan har lagts till i varukorgen
Styrel gör oss mindre sårbara
22 feb 2012
Planeringsprocessen kring Styrel har lett till goda resultat, visar en utvärdering. Foto: Anders Wester
Projektet Styrel har utvärderats. Utvärderingen visar att Styrel bidrar till att göra samhället mindre sårbart. Samtidigt har det genererat ökad kunskap och förståelse för samarbete mellan de aktörer som deltagit.

Utvecklingsprojektet Styrel, styrning av el till prioriterade användare, har pågått sedan 2004 och kan anses avslutat i sin nuvarande form genom den nationella planeringsomgång som genomfördes under 2011.

Energimyndigheten har nu låtit utvärdera projektet för att ta tillvara på erfarenheter och dra slutsatser för framtida arbete med krisberedskap, trygg energiförsörjning och privat-offentlig samverkan.

Utvärderingen grundar sig på erfarenhetsåterkoppling från ett stort antal av de som deltagit i Styrels planeringsomgång under 2011. Det rör sig om centrala myndigheter, Sveriges samtliga länsstyrelser, ett stort antal kommuner samt ett antal elnätsföretag och landsting.

En väl fungerande process

Resultaten av utvärderingen visar att planeringsprocessen överlag lett till goda resultat. Processens struktur och metoder kan därför behållas. Mycket tack vare ett starkt engagemang från samtliga inlandade, byggt nästan uteslutande på frivillig basis.

Planeringen har varit resurskrävande, men samtidigt bidragit till att en nära samverkan mellan kommuner, länsstyrelser och elnätsföretag etablerats.

Några åtgärder

Målet är att Styrel blir en kontinuerlig, välfungerande och självförbättrande rutin. För att nå dit behöver dock några problemområden beaktas i vidareutvecklingen:

  • resultaten av planeringsarbetet är i dagsläget utspritt på alla landets kommuner, länsstyrelser och elnätsföretag. Det behöver göras en översyn av genomförd prioritering av samhällsviktig verksamhet. Det är nödvändigt för att kunna få en likartad syn på vad som är samhällsviktig verksamhet i hela landet och hur den ska prioriteras.
  • underlaget för Styrel som tagits fram åldras. Energimyndigheten, Svenska Kraftnät och MSB behöver ta fram samstämmiga målsättningar för vem, vad, hur och när det framtagna underlaget ska kompletteras, underhållas eller revideras.
  • incitamenten för fortsatt deltagande av berörda aktörer behöver tydliggöras.

Styrel och smarta elnät

En annan aspekt att beakta är den teknikutveckling som pågår. Smarta elnät bör kunna leda till förenklingar i såväl planeringsarbete som genomförande av styrelsprocessen. I utvärderingen föreslås att Svenska Kraftnät och Energimyndigheten följer utvecklingen kring smarta elnät ur ett styrelperspektiv.

FAKTA Styrel ger el till dem som bäst behöver

Om efterfrågan på el är större än tillgången kan samhället drabbas av elbrist. Vid en allvarlig elbristsituation är det risk för att elförsörjningen kollapsar i hela eller stora delar av Sverige.

För att skydda elsystemet kan elnätsföretagen då tvingas koppla från elanvändare. Styrelplaneringen bygger på att kommuner och elnätsföretag tillsammans identifierar samhällsviktig verksamhet och planerar för hur samhällsviktiga elanvändare kan prioriteras vid elbrist.

Länsstyrelsen initierar och leder arbetet inom länet samt sammanställer det underlag som ska ligga till grund för planeringen av frånkopplingen.

Enligt SFS 2011:931 ska en översyn av Styrel genomföras vart fjärde år.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Fackområden

El & Tele Förvaltning
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Styrel ger el till dem som bäst behöver

Om efterfrågan på el är större än tillgången kan samhället drabbas av elbrist. Vid en allvarlig elbristsituation är det risk för att elförsörjningen kollapsar i hela eller stora delar av Sverige.

För att skydda elsystemet kan elnätsföretagen då tvingas koppla från elanvändare. Styrelplaneringen bygger på att kommuner och elnätsföretag tillsammans identifierar samhällsviktig verksamhet och planerar för hur samhällsviktiga elanvändare kan prioriteras vid elbrist.

Länsstyrelsen initierar och leder arbetet inom länet samt sammanställer det underlag som ska ligga till grund för planeringen av frånkopplingen.

Enligt SFS 2011:931 ska en översyn av Styrel genomföras vart fjärde år.

Fördjupningsmaterial