Varan har lagts till i varukorgen
Säkra bygget mot brand
Produktion 29 feb 2012
Oordning och otydliga säkerhetsrutiner är två saker som leder till brandrisk på byggarbetsplatser. Foto: Anders Wester.
Brandsäkerhet på ett pågående bygge är något annat än säkerheten i ett färdigställt. En ny rekommendation från Brandskyddsföreningen berättar vad som gäller.

Ett bygge måste brandsäkras på ett annat sätt än en färdig byggnad. Det är andra lagar och regler som gäller. Skyddsanordningar och brandavgränsningar kanske inte är färdigställda och därmed ej fungerande.

Många lagar och regler

Dessa lagar reglerar brandsäkerheten på en byggarbetsplats:

 • Lagen om skydd mot olyckor
 • Arbetsmiljölagen
 • Plan- och bygglagen
 • Lagen om brandfarliga och explosiva varor

Dessutom finns ett antal branschregler som gäller brand på byggen:

 • AMA AF
 • Brandskyddsföreningens och försäkringsbranschens Brandfarliga och heta arbeten
 • Tillfälliga elanläggningar, SEK 415.

Ansvar från fall till fall

Byggherren ansvarar för brandskyddet, men kan överlåta ansvaret på en uppdragstagare. Pågår byggarbete samtidigt som befintlig verksamhet har även ägaren eller nyttjaren ett ansvar.

Det finns alltså all anledning att sätta sig in i vad som gäller så att ansvarsfrågan är tydlig.

Säkerhetstänkande en självklarhet

I skriften efterlyser föreningen en kultur – ett förhållningssätt – där säkerhetstänkande med brandskydd som en viktig del, är en självklarhet för alla aktörer på en byggarbetsplats.

I skriften listas exempel på försvårande omständigheter:

 • Oordning
 • Hög brandbelastning
 • Brännbara ytskikt
 • Blockerade utrymningsvägar
 • Punkterade brandceller
 • Aktiva skyddssystem som ej är färdiga alternativt är tagna ur drift
 • Otillräckligt brandskydd av bärande konstruktioner
 • Säkerhetsrutiner som inte är tillräckligt inarbetade
 • Bristande kontroll
 • Otydligt ansvar

Rekommendationen är en bearbetning av riktlinjer från det internationella samarbetsorganet Confederation of Fire Protection Association, CFPA. Lars Brodin, brandingenjör, har varit med och bearbetat skriften till svenska förhållanden.

Fördjupningsmaterial

Karin Larén Hallström
Press
Bevaka ämnen i artikeln

Produktion Arbetsmiljö Miljö
Fackområden

El & Tele Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial