Varan har lagts till i varukorgen
Miniboende prövas i domstol
Bestämmelser 10 feb 2012
Huset, som är 8,8 kvadratmeter stort, ligger i Delphi, Lunds största studentområde. Foto: Jan Nordén.
I Lund byggs studentboende stort som en hytt på en Finlandsfärja. Men får en bostad verkligen vara hur liten som helst? Nej, säger Boverket. I vår prövas frågan i domstol. Om ärendet går deras väg, planerar AF Bostäder fler kompaktbostäder.
Karin Larén Hallström
Press

Stiftelsen AF Bostäder i Lund har låtit bygga ett fristående studentboende som är 8,8 kvadratmeter stort, men som ändå rymmer både kök och bad. Konceptet har fått stor uppmärksamhet i medier och många studenter är intresserade av det annorlunda boendet.

Tillfälligt bygglov

AF Bostäder har fått ett tillfälligt bygglov på tre år för experimentbyggandet. Eftersom det lilla huset bryter mot både PBL och BBR vad gäller tillgänglighet, har man sökt dispens från reglerna i syfte att få permanent bygglov. Boverket har sagt nej till detta. Ärendet ligger nu hos mark- och miljödomstolen som ska ge besked i vår.

Bostäderna kan inte bebos av personer med rörelsehinder men lever upp till kraven för besökstillgänglighet.

– Det är vår uppgift att se till att PBL och BBR följs. Men vi har inte fått in någon ny bygglovsansökan och avvaktar mark- och miljödomstolens besked, säger handläggare Jan-Erik Johansson, ansvarig för tillgänglighetsfrågor på stadsbyggnadskontoret i Lund.

Nybyggda studentettor är annars mellan 24 och 26 kvm stora för att uppfylla Boverkets alla regler. De får då en hyra kring 50 000 kr om året. AF Bostäders nya hus på 8,8 kvadratmeter kostar 2 500 kronor i månaden, eller cirka 30 000 kronor per år.

Fler kompaktbostäder planeras

Om mark- och miljödomstolen säger ja planerar AF Bostäder att bygga fler kompaktbostäder:

– Experimentbostaden ingår i vårt koncept Hållbara kompaktbostäder. Vi har tagit fram åtta olika typer av kompaktbostäder avsedda för studenter. Det handlar om bostäder för fler personer, tvåor som är mellan 21 och 26 kvadratmeter stora, och treor som är upp till 37 kvadratmeter stora.

– Får vi tillstånd byggs ett par av varje, det vill säga, ytterligare runt 20 små provbostäder, och på sikt uppemot 100 stycken, säger Nikolas Theofanous, bostadsombudsman på AF Bostäder.

Han hänvisar till en intervju med bostadsminister Stefan Attefall som tidigare i år uttalat sig om att regelverket kan komma att ändras i detta avseende.

Miljöprojekt

Bo Kompakt är ett miljöprojekt och har fått bidrag från Delegationen för hållbara städer. Energianvändningen hamnar på mellan 55 och 65 kWh/kvm och år, att jämföra med passivhusstandard som är 55 kWh/kvm och år.

– Men det viktiga när det gäller resurs- och energianvändningen är det kompakta boendet och integreringen med energieffektiva transporter, det vill säga cykel, säger Nikolas Theofanous.

Studentboendet är ett av den ekologiskt framsynte arkitekten Krister Wibergs sista projekt (se faktaruta).

Forskningsobjekt

Nikolas Theofanous betonar att ett viktigt syfte med detta experimentbygge är att undersöka hur det är att bo på så liten yta som 9-12 kvadratmeter per person. Bostadsforskaren Elisabeth Dalholm-Hornyansky från Designcentrum på Lunds universitet ska göra en vetenskaplig utvärdering av experimentet på uppdrag av AF Bostäder.

FAKTA Arkitekt Krister Wiberg

Huset är ritat av arkitekten och professorn Krister Wiberg (1937-2011). Han var en förgrundsfigur inom ekologisk arkitetur och gick bort förra året. Krister Wiberg intresserade sig tidigt för passivhus ech effektiv energianvändning och doktorerade med avhandlingen”Passivt solvärmeutnyttjande" i början av 1980-talet. Mest känd är Krister Wiberg för byn Solbyn utanför Lund, ett för sin tid avancerat ekologiskt projekt.

Karin Larén Hallström
Press
Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Lov och tillsyn Tillgänglighet Teknik Projektering
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad
Fler nyheter

FAKTA Arkitekt Krister Wiberg

Huset är ritat av arkitekten och professorn Krister Wiberg (1937-2011). Han var en förgrundsfigur inom ekologisk arkitetur och gick bort förra året. Krister Wiberg intresserade sig tidigt för passivhus ech effektiv energianvändning och doktorerade med avhandlingen”Passivt solvärmeutnyttjande" i början av 1980-talet. Mest känd är Krister Wiberg för byn Solbyn utanför Lund, ett för sin tid avancerat ekologiskt projekt.